Téma uznávania výsledkov neformálneho učenia sa môže zdať ľuďom z oblasti kariérového poradenstva cudzia. Skúste si ale položiť otázku, koľkokrát ste sa vo vlastnej praxi stretli s klientom, pri ktorom hlavnou prekážkou pre ďalší rozvoj kariéry nebol nedostatok skúseností a zručností, ale chýbajúci „papier“ – diplom, certifikát alebo iná forma oprávnenia? Možno sa s týmto problémom stretávate pravidelne, možno výnimočne. Faktom ale zostáva, že dnes na Slovensku neexistuje spôsob, akým si nechať uznať nadobudnuté vedomosti a zručnosti bez toho, aby sa človek vrátil do školských lavíc či absolvoval nejaký kurz. V implementácii logického a udržateľného systému validácie Slovensko zaostáva nie len za západnou Európou, ale vo väčšine indikátorov zaostáva aj za krajinami z bývalého východného bloku!

Čo je príčinou tohto zaostávania? Odpoveď na túto otázku sa bude v mnohom podobať odpovedi na otázku, prečo zaostáva slovenské školstvo: kombinácia nedostatku vízie, odborných kapacít na ministerstve školstva, byrokracia, nedostatok transparentnosti a koordinácie pri národných projektoch rôznych priamo riadených organizácii (pozri napríklad projekt CVANU). Ale musíme byť kritickí aj sami k sebe: nakoľko je odborná verejnosť z oblasti celoživotného poradenstva a vzdelávania ochotná a schopná zapájať sa do dialógu s verejnými inštitúciami v tak špecializovanej oblasti, akou je validácia?

Často znejúcim argumentom je nedostatok potenciálnych záujemcov o validáciu. Od zamestnávateľov často počuť otázku: „Máte ľudí so zručnosťami ale bez diplomu? Ukážte mi ich a hneď ich zamestnám.“ Ale v žiadnej členskej krajine nie je validácia masovou záležitosťou! Uznávanie výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania je významne spojené s nasledovnými otázkami slovenského trhu práce:

 • mobilitou pracovnej sily (koľko Slovákov sa bude vracať zo zahraničia so zaujímavými zručnosťami a koľkí z nich ich budú vedieť preukázať?),
 • zvyšovaním zamestnateľnosti občanov a zabezpečovaním kariérnych dráh (koľko ľudí odchádza zo zamestnania bez toho, aby vedelo potenciálnemu zamestnávateľovi hodnoverne preukázať nadobudnuté vedomosti a zručnosti?),
 • flexibilitou a kvalitou systému odborného vzdelávania (Prečo dnes zamestnávatelia nedôverujú formálnym odborným kvalifikáciám? Prečo dnes nie je možné si počas kariéry flexibilne doplniť konkrétne moduly vzdelávania, ktoré človek pre ďalší rozvoj potrebuje?)

Nedávno som mal príležitosť spolupracovať so skupinkou odborníkov na zákazke od Štátneho inštitútu odborného vzdelávania – cieľom bolo vypracovať návrh pre systém uznávania výsledkov. Zákazka je náročná, o to viac, že sme na nej pracovali v malej skupinke a bolo na ňu približne 6 mesiacov. Správa bude sprístupnená v najbližších týždňoch a veľmi dobre zhrňuje súčasný stav. V krátkosti si ešte pred zverejnením dovolím priblížiť našu víziu toho, ako by systém mohol fungovať.


 1. Identifikácia

Základné východiská

 • Služba s nízkym prahom prístupu
 • Zahŕňajúca informačné poradenstvo o možnosti validácie, posúdenie vhodnosti profilu kandidáta pre validáciu a výber vhodnej kvalifikácie.

Priebeh

Potenciálny kandidát validácie si dohodne stretnutie s poradcom. Počas individuálneho rozhovoru dostane kandidát základné informácie o priebehu rozhovoru, s poradcom v krátkosti prejdú situáciu klienta, overia splnenie základných podmienok pre validáciu a určia kvalifikáciu relevantnú na trhu práce ku ktorej klient chce smerovať, prípadne ktorú časť formálnej prípravy je možné nahradiť uznaním neformálne nadobudnutých vzdelávacích výstupov. Porovnajú proces uznávania s formálnym vzdelávaním s cieľom určiť či je uznávanie výsledkov učenia sa je vhodný postup pre klienta. Je potrebné posúdiť časovú aj finančnú náročnosť procesu a klientovu motiváciu.  Identifikujú skúsenosti, ktoré by boli predmetom procesu uznávania podľa štandardu kvalifikácie.

Poradca rámcovo klientovi vysvetlí postup procesu uznávania a informuje ho o dostupných poradenských službách a úlohe poradcu v tomto procese. Poradca si s klientom predbežne určia či sa bude jednať o zhromaždenie dôkazov o už nadobudnutých zručnostiach a vedomostiach alebo neformálne učenie sa bude klientova cesta ku kvalifikácii.

Validácia musí umožniť čo aj jednotky (zložky kvalifikácie) napríklad samostatné pracovné činnosti a ich postupnú kumuláciu. Inak aj pri nízkych kvalifikáciách môže byť problém s motiváciou. V prípade potreby je klient presmerovaný na alternatívne služby (formálne vzdelávanie, poradenstvo, hľadanie vhodného zamestnania). Táto fáza nie je povinná pre každého kandidáta.

Výstupy

 • Určenie cielenej kvalifikácie
 • Overenie splnenia základných podmienok pre validáciu a identifikácia skúseností, ktoré sa stanú vstupom do validácie
 • Informované rozhodnutie občana zapojiť sa do procesu validácie
 • Nasmerovanie na relevantných aktérov pre ďalšie fázy validácie

Hypotézy implementácie

A: Využitie existujúcej poradenskej infraštruktúry a personálnych kapacít: odborní poradcovia UPSVaR, kariéroví poradcovia SOŠ, tútori v oblasti celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)

 • Výhody: existujúca regionálna sieť, skúsení odborníci s poradenskou praxou, dobré prepojenie na trh práce, resp. na systém vzdelávania
 • Nevýhody: Nízke personálne kapacity a veľké pracovné vyťaženie (UPSVaR v súčasnosti 192 odborných poradcov pre viac ako 270 000 uchádzačov o zamestnanie)

B: Vytvorenie poradenskej infraštruktúry pri komorách, zväzoch a združeniach

 • Výhody: blízkosť potrebám zamestnávateľov (UPSVaR), dobrá schopnosť posúdiť vhodnosť klienta ku cieľovej kvalifikácii (SOŠ)
 • Nevýhody: neexistujúce poradenské zručnosti, slabá integrácia na ostatné poradenské služby, problematické určenie oprávnených nákladov informačných služieb

C: Vytvorenie novej nezávislej infraštruktúry vo forme poradenských centier

 • Výhody: nezávislosť
 • Nevýhody: finančná náročnosť, nízka udržateľnosť

2. Dokumentácia     

Základné východiská:

 • Podporu poskytuje poradca / tútor kvalifikovaný pre proces uznávania výsledkov neformálneho učenia sa
 • Rovnováha medzi deklaratívnym prístupom a zbieraním dôkazov prostredníctvom portfólia postaveného na kvalifikačných/hodnotiacich štandardoch
 • Dostupnosť podpory pri vypracovaní portfólia pre nízko kvalifikovaných kandidátov
 • Skúsenosť ako rovnocenný ale alternatívny spôsob nadobúdania vedomostí, zručností a kompetencií ku formálnemu vzdelávaniu.
 • Kvalitná priebežná dokumentácia a dôraz na pozitívne dopady aj v prípade ak proces neskončí uznaním kvalifikácie (zvýšenie zamestnateľnosti kandidáta)
 • Možnosť zapojenia zamestnávateľov do dokumentácie skúsenosti

Priebeh

Záujemca o uznanie podľa vlastnej potreby môže pracovať na príprave portfólia sám, alebo využiť poradenskú podporu. Pre každú kvalifikáciu, ktorú je možno dosiahnuť uznaním výsledkov predchádzajúceho učenia sa je pripravená príručka a vzory požadovanej dokumentácie.

Porovnaním so štandardom sa určia konkrétne vzdelávacie výstupy o uznanie ktorých sa záujemca bude usilovať. Tiež sa musí určiť či je cieľom validácie formálne uznanie kvalifikácie (certifikácia) alebo postačujúce je uznanie na úrovni zamestnávateľa alebo vzdelávacej inštitúcie (výsledok hodnotenia) či dokonca sa záujemca uspokojí s kvalitne dokumentovanými kompetenciami (výsledok fázy dokumentácie). Identifikácia vzdelávacích výstupov by mala byť podporená kvalitným sebahodnotiacim nástrojom. Takáto podpora výrazne zlacní a štandardizuje fázu identifikácie.

Základom pre hodnotenie je portfólio dôkazov.

Záujemca o validáciu je poskytnuté portfólio postavené na kvalifikačnom štandarde. Portfólio má nasledujúcu štruktúru:

 • Identifikačné údaje
 • Vzdelávacie výstupy o ktorých potvrdenie sa žiada kvalifikácia podľa NSK ktorú chce žiadateľ získať.
 • Ciele validácie (dokumentácia, potvrdenie kompetencie, certifikácia)
 • Profesijný životopis
 • Zoznam jednotlivých odborných vedomostí a zručností kvalifikačného štandardu s priestorom na popis skúseností, v ktorých bola každá odborná vedomosť a zručnosť nadobudnutá a uvedenými dôkazmi
 • Zoznam dôkazov a príloh:
  • Pracovné zmluvy, zmluvy o odbornej praxi
  • Osvedčenia, certifikáty a diplomy získané v neformálnom vzdelávaní
  • Dokumenty so spätnou väzbou od zamestnávateľov, klientov, partnerov (záznamy z hodnotiacich rozhovorov, emailová komunikácia a pod.)
  • Výsledky činnosti (fotky, dokumentácia výsledkov činnosti a pod.)

Výstupy

 • Portfólio kandidáta
 • Žiadosť o preskúšanie

Hypotézy implementácie

A: Využitie existujúcej poradenskej infraštruktúry a personálnych kapacít: V prípade využitia SOŠ je nevyhnutné oddeliť dokumentáciu od preskúšavania.

B: Vytvorenie poradenskej infraštruktúry pri komorách, zväzoch a združeniach

 • Výhody: dobrá schopnosť posúdiť dôkazy a pripraviť kvalitné portfólio
 • Nevýhody: riziko konfliktu záujmov (zapojenie do fázy hodnotenia)

C: Vytvorenie novej nezávislej infraštruktúry vo forme poradenských centier

 • Výhody: nezávislosť

D: Vytvorenie on-line portfólia občana:

 • On-line portfólio prepojené s národnou sústavou povolaní a s údajmi so sociálnej poisťovne. Každý občan sa bude môcť pomocou svojho elektronického OP pripojiť na svoj účet, získať prehľad o svojich skúsenostiach a doplniť do portfólia vykonávané činnosti a nahrať dôkazový materiál. Zamestnávateľ môže na požiadanie zamestnanca potvrdiť uvedené informácie. Vytvorené portfólio je následne podkladom pre proces validácie.

3. Hodnotenie

Základné východiská

 • Hodnotenie odbornej spôsobilosti, ktoré reálne berie do úvahy aj predchádzajúcu skúsenosť
 • Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov vzdelávacieho sektora a sveta práce
 • Vylúčenie konfliktu záujmov: aktéri zapojení v predchádzajúcich fázach procesu nie sú členmi skúšobnej komisie
 • Výsledkom hodnotenia sú aj odporúčania ďalšieho postupu v prípade neúspechu

Priebeh

Kandidát vyplnené portfólio pošle hodnotiacej komisii. Hodnotiaca komisia preštuduje portfólio a overí, či spĺňa požiadavky kvalifikačného štandardu. Ak žiadateľ spĺňa požiadavky hodnotiaceho štandardu bude pripustený ku preskúšaniu, v opačnom prípade dostane výsledok hodnotenia portfólia a odporúčanie na doplnenie kompetencií.

Záverečné preskúšanie sa vykoná v súlade s hodnotiacim štandardom potvrdzovaného vzdelávacieho výstupu stanoveným NSK.

Výstupy

 • Výsledok hodnotenia portfólia je v písomnej podobe. Žiadateľ dostane hodnotenie, ktoré porovná dokladované kompetencie s ekvivalentom dosiahnutým vo formálnom vzdelávaní.
 • Odporúčanie aké kompetencie si musí žiadateľ doplniť ak nie je pripustený ku skúške.
 • Záznam z vykonania skúšky: Hodnotiaca komisia sa vysloví ohľadom odbornej spôsobilosti kandidáta (preverená spôsobilosť použiť vedomosti, zručnosti a schopnosti)

Hypotézy implementácie

Nevyhnutnou podmienkou je oddeliť preskúšavanie od výuky.


4. Certifikácia

Základné východiská

 • Udelenie rovnakého diplomu ako z formálneho vzdelávania

Priebeh

Skúšobná komisia odovzdá záznam zo skúšky certifikačnému orgánu (napr. SOŠ, na ktorej prebehla skúška), ktorý uchádzačovi vydá formálny diplom

Výstup

 • Kvalifikácia = priznaná schopnosť, spôsobilosť vykonávať istú prácu

 

Z uvedenej ilustrácie je zrejmá nevyhnutná prepojenosť medzi systémom validácie a kariérovým poradenstvom:

 • Vo fáze identifikácie musí byť kandidátovi poskytnutá podpora pre nájdenie relevantných skúseností a informácie o vhodných kvalifikáciách, na ktoré sa môže kandidát zamerať.
 • Vo fáze dokumentácie je kandidátovi poskytovaná podpora pri zbieraní dôkazov a analyzovaní vlastnej skúsenosti.
 • Vo fáze hodnotenia je v prípade čiastočnej alebo neúspešnej validácie kandidátovi poskytovaná podpora pri hľadaní alternatívnych riešení (napr. spôsob doplnenia si neuznaných súčastí kvalifikácie, resp. modulov).

O publikovaní kompletnej správy budeme informovať aj na našej stránke.

Aktualizácia: Správa v plnom znení je k dispozícii tu: Analýza validácie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia