Iniciatíva Chceme vedieť viac zverejnila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Ide o dokumentu so 150 legislatívnymi a ďalšími opatreniami, rámcovo vychádzajúcimi z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko a iných dokumentov, ktoré chce ministerstvo zaviesť do Slovenského školstva v horizonte 10 rokov. Hoci mnohé opatrenia sú formulované pomerne všeobecne (odvolávajú sa na akčné plány, ktoré zatiaľ pravdepodobne neboli zverejnené), dokument veľmi presne vyčísľuje finančné dopady jednotlivých opatrení do roku 2027. Momentálne návrh pripomienkujú ministerstvá mimo štandardného medzirezortného pripomienkového konania.

Aktualizácia 6.6.2018: Vláda program schválila a celý materiál bol zverejnený na www.rokovania.sk.

Kariérového poradenstva v školstve sa týkajú tieto dva body:

(Rezort školstva) “…zabezpečí realizáciu efektívnej kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v základných školách a stredných školách na zosúladenie individuálnych potrieb a záujmov žiakov s potrebami spoločnosti… Systém kariérového poradenstva bude súčasťou návrhu novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Kariérový poradca sa zadefinuje ako samostatná kategória odborných zamestnancov.” (financovanie zo štátneho rozpočtu – 8,5 milióna € do roku 2021 a ďalších 23 miliónov € do roku 2027)

Výraznejšie znížiť úväzok výchovnému poradcovi, vytvoriť kariérovú pozíciu koordinátora kariérového poradenstva ako zamestnanca CPPPaP a CŠPP a novej kategórie odborného zamestnanca – regionálneho kariérového poradcu v rámci kraja na obligatórnej pozícii zamestnanca krajského CPPPaP.” (zníženie úväzku výchovným poradcom 5 mil. + nové pozície kariérových poradcov 7 mil. ročne zo štátneho rozpočtu).

Nepriamy dopad na systém celoživotného poradenstva môže mať aj návrh vytvoriť individuálne vzdelávacie účty pre všetkých dospelých, ktorý by Slovensko posunul medzi krajiny s progresívnym systémom financovania celoživotného poradenstva. Vítame tieto tri navrhované opatrenia, ktoré dávajú nádej na to, že veci sa hýbu správnym smerom – už len samotné zníženie úväzku výchovných poradcov môže mať na systém pozitívnejší dopad, ako niekoľko doteraz realizovaných národných projektov v tejto oblasti. Vyjadrujeme podporu týmto reformným zámerom a vyzývame ministerstvá na schválenie ich financovania v plnej výške zo štátneho rozpočtu. Zároveň vyhlasujeme, že sme pripravení podať pomocnú ruku Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR pri ich zavádzaní do praxe už od tohto roku. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry má vo svojich radoch odborníkov a praktikov z oblasti kariérového poradenstva z rôznych sektorov pôsobenia. Naše odborné skúsenosti sme poskytli už viacerým inštitúciám. Pre vytvorenie kvalitného a udržateľného systému kariérovej výchovy v zmysle navrhovaných opatrení a poradenstva považujeme za kľúčové rozpracovať nasledovné kroky:

  • Vytvoriť Národný rámec zručností pre riadenie vlastnej kariéry, ktoré budú formulované ako vzdelávacie výstupy, resp. ciele poradenského systému. Takýto rámec musí byť praktický a zrozumiteľný učiteľom, žiakom a celej verejnosti. Hoci na prvý pohľad sa môže tento krok javiť ako zbytočné teoretizovanie, skúsenosti zo služieb zamestnanosti ukazujú užitočnosť takéhoto rámca a jeho praktické dopady na celý poradenský systém. Cesta začína vždy dobrým stanovením cieľa: Chceme deti diagnostikovať, tlačiť do duálneho vzdelávania alebo ich naučiť premýšľať o vlastnej budúcnosti a viesť k samostatnému rozhodovaniu?
  • Posilniť kontakt žiakov so svetom práce. Napomôcť tomu môže vytvorenie štandardov, praktických odporúčaní a konkrétnych návodov pre riaditeľov škôl, učiteľov, výchovných poradcov a rodičov, týkajúcich sa zavádzania kariérovej výchovy a poradenstva. V zahraničí majú deti povinnosť mať do ukončenia základnej a strednej školy aspoň niekoľkodňovú skúsenosť so svetom práce – najčastejšie u vlastných rodičov. Je to naozaj v našich podmienkach nezrealizovateľné? Príkladom toho, ako sa to dá, môžu byť Gatsby benchmarky a podporné služby a nástroje okolo tohto prístupu. Príklady dobrej praxe ale nájdeme ale aj na Slovensku!
  • Vytvorenie učebníc, cvičebníc a ďalších materiálov pre učiteľov predmetov ZŠ s konkrétnymi námetmi, aktivity, úlohami pre rozvoj kariérových zručností. V zahraničí existujú príklady prierezových prístupov ku kariérovej výchove, inšpirujme sa!
  • Sprístupniť zrozumiteľné informácie o trhu práce a povolaniach žiakom, učiteľom a výchovným poradcom. Začať môžeme sprístupnením Profesiometra, či obohatením dát v Národnej sústave povolaní o prístupy, ktoré budú zapájať žiaka do objavovania povolaní (napr. obohatiť karty povolania o “tipy a triky” pre žiaka o tom, ako sa o povolaní dozvedieť viac, koho kontaktovať, kam sa obrátiť, ako si vypracovať akčný plán pre overenie vhodnosti povolania, či jeho dosiahnutie a pod.), prepojiť karty povolaní s prognózami trhu práce a vzdelávacími príležitosťami, alebo sa jednoducho inšpirovať z neďalekého zahraničia. Dobré prognózy máme k dispozícii, dotiahnime ich do podoby, ktorá bude zrozumiteľná školákom!

Situáciu okolo reformy školstva budeme naďalej pozorne sledovať a už teraz sa tešíme na konštruktívnu spoluprácu medzi odbornou komunitou a ministerstvom školstva.