Publikujeme tlačovú správu nášho partnera, Asociácie výchovných poradcov k potrebe zavádzania kariérovej výchovy na ZŠ:

Asociácia výchovných poradcov opätovne vyzýva vládu SR a kompetentné orgány k prijatiu okamžitých opatrení na  zavedenie kariérovej výchovy ako prierezovej témy vo všetkých ročníkoch ZŠ, ako prvého a základného kroku pre reálnu podporu duálneho vzdelávania. Zavedenie kariérovej výchovy je definované aj v programovom vyhlásení vlády SR. Zároveň s týmto krokom žiadame poskytnúť výchovným poradcom v školách dostatočný časový fond a ďalšie nástroje pre  poskytovanie kariérového poradenstva  každému žiakovi a jeho rodičovi, najneskôr od 7. ročníka ZŠ,  v podobe individuálneho a skupinového poradenstva, v rozsahu minimálne 15 hodín. Iba pre názornosť uvádzame, že za príklad efektívneho vzdelávacieho modelu často dávané Fínsko, poskytuje každému žiakovi v posledných troch rokoch základnej školy 76 hodín aktivít, ktoré sa týkajú kariérového poradenstva a výchovy.

Upozorňujeme na skutočnosť, že akékoľvek finančné motivačné nástroje na stredných školách zo strany  vlády SR, kompetentných orgánov a zamestnávateľov sa minú  účinkom bez  identifikácie a systematickej podpory rozvoja potenciálu každého žiaka už na základnej škole, s prepojením osobných predstáv, záujmov, schopností, zručností, hodnôt žiakov s trhom práce. Už desaťročia je jedným z mála stabilných, funkčných a podľa vytvorených možností aj efektívnym nástrojom pomoci žiakom pri hľadaní ich ďalšej vzdelávacej a pracovnej cesty výchovný poradca.

Kvalifikovaným zamestnancom, so záujmom o svoju prácu,  sa nestane žiak iba na základe motivačného štipendia, či iných benefitov, ale iba vtedy, keď bude môcť naplno využiť svoj osobný potenciál,  svoju ľudskú kvalitu v  povolaní, ktoré si s dostatočným poznaním vybral. Kariérovou výchovou sa vytvorí žiakovi základ pre sebapoznanie, plánovanie, rozhodovanie, chápanie zákonitostí trhu práce,  potrebu celoživotného vzdelávania a flexibilné využívanie svojho potenciálu vzhľadom na meniace sa potreby práce.

Rozhodne nesúhlasíme s tvrdeniami o našej poradenskej apatii na školách hoci nám ju v podstate neukladá žiadny zákon, dokonca ani školský zákon nepozná pojem kariérové poradenstvo. Dlhodobo však požadujú v praxi naše poradenské služby žiaci, rodičia, riaditelia škôl, ministerstvo školstva a zamestnávatelia. Toto„ zvykové právo“ je už viac ako 10 rokov  napriek našim výzvam ministerstvu školstva bez schválenia a zverejnenia profesijného štandardu výchovného poradcu. Takto odignorovaný vážny problém v súvislosti s kariérovým poradenstvom na základných školách sa našej spoločnosti dnes vracia v podobe chýbajúcich absolventov nie len v žiadaných technických odboroch. Poradenstvo, koučovanie, sprevádzanie – nech použijeme akýkoľvek spôsob práce s deťmi a mladými ľuďmi, sa však nedá realizovať bez dostatočnej  časovej dotácie a znalostí najmodernejších techník a metodík, a tak ako je to dnes legislatívne nastavené  – 100 minút vyčlenenej poradenskej práce týždenne pre celú školu so 190 žiakmi s výchovným poradcom s ročnou praxou učiteľa bez akéhokoľvek ďalšieho potrebného vzdelania a legislatívneho zázemia– nikoho nepresvedčí, že je kariérové poradenstvo a výchova podstatnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na slovenských základných a stredných školách.   

Asociácia výchovných poradcov je dlhodobo pripravená na intenzívnu spoluprácu so všetkými zainteresovanými v súvislosti s komplexným riešením uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce so zreteľom na prípravu ich celoživotnej kariérovej cesty ako takej. 

 

Pre viac informácií konzultujte stránku Asociácie na tejto adrese.