V Bratislave sa dňa 28.11. uskutočnil tematický workshop Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pod názvom ICT nástroje v celoživotnom poradenstve – európske trendy, Slovensko a budúcnosť. Workshop bol vedený dvojicou výskumníkou z Nemecka (Lutz Kubitsche, Sonja Muller), ktorí v spolupráci so sieťou európskych partnerov realizujú výskum tohoto zamerania pre Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania.

Výskumný projekt prebieha v období rokov 2016 – 2017 a jeho cieľom je vytvoriť bázu vedomostí (knowledge base) ohľadom relevantných praktík v oblasti využitia informačno-komunikačných technológií (ICT) a a informácií o trhu práce (LMI) v poradenstve. Ďalšími výstupmi výskumu sú príručka umožňujúca výmenu skúseností medzi krajinami a prenos dobrej praxe, ako aj školiace moduly pre využitie týchto nástrojov.

Akým spôsobom sú výskumné otázky štruktúrované, prezentovali už samotní hostia. V oblasti využitia ICT, sa jedná o tieto výskumné oblasti:

  • Využívanie sociálnych médií v kariérovom poradenstve
  • Využívanie chatovacích systémov v poradenstve
  • Využívanie a rozvoj e-portfólií
  • Využívanie diverzifikovaných ICT nástrojov cez rôzne multimediálne kanály (napr. videodatabázy povolaní)
  • Využívanie ICT v stratégiách pre šírenie povedomia o kariérovom poradenstve

V prípade využívania informácií o trhu práce si výskumný tím stanovil nasledujúce okruhy záujmu:

  • Zber a využitie lokálnych LMI
  • Rozvíjanie a využívanie informálnych LMI (napr. informácie o vznikajúcich iniciatívach a príležitostiach v dobrovoľníckom sektore)
  • Rozvoj a využívanie kreatívnych LMI
  • Analyzovanie a využívanie verejne dostupných dát o LMI

Do prvej analýzy bolo zapojených 128 nástrojov, prístupov a projektov, z ktorých bolo vybraných 25 na ďalšie rozpracovanie do formy prípadových štúdií. Slovensko je reprezentované hneď dvoma nástrojmi, a to webom ISTP.sk (využívaného slovenskými službami zamestnanosti) a nástroj Komposyt pre výchovných poradcov a sieť pedagogicko-psychologických poradní.

Žiaľ, keďže výskum sa nachádza v prvých štádiách, nie sú k dispozícii ani predbežné výsledky. V diskusii s hosťami boli ale prebrané viaceré témy a záverom večera bolo konštatovanie, že ICT nástroje sú nevyhnutnou budúcnosťou kariérového poradenstva, hoci nikdy plne nenahradia osobný kontakt a poradenský vzťah medzi poradcom a klientom.