V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko prinášame sériu článkov, ktoré približujú príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019. Po zverejnení všetkých príspevkov bude na stránke otvorené hlasovanie o cenu publika.

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vo Veľkom Krtíši.

„Pre realizáciu tohto projektu nás motivovali častokrát skreslené predstavy žiakov o trhu práce a stredných školách v našom okrese. Mrzelo nás, že 1. smerová voľba viedla deviatakov na stredné školy mimo okres Veľký Krtíš. Rozmýšľali sme ako zreálniť svet povolaní a stredných škôl, urobiť ho pre žiakov príťažlivý, navzájom prepojený, aby už v období prvého profesijného rozhodovania žiaci videli možný smer budúcej kariéry a aby deti zostali aj v budúcnosti žiť, pracovať a rozvíjať sa v okrese, neodchádzali za prácou mimo.“, hovorí jedna z organizátoriek o motivácii zrealizovať tento projekt.

Projekt je určený pre žiakov 4. – 9. ročníkov ZŠ počas jedného týždňa. Výber aktivít zohľadňuje vekové osobitosti. Okrem tradičných poradenských metód a intervencií je súčasťou intervencie aj zážitkové učenie na strednej škole daného okresu, tvorivé dielne, exkurzia u lokálnych zamestnávateľov, prezentácia trhu práce pracovníkmi ÚPSVaR, ZRŠ. Ukončením programu je konzultačno – poradenské stretnutie so žiakmi a ich rodičmi formou individuálneho poradenstva.

Úspech takto nadstaveného projektu vhodne ilustruje aj príbeh žiaka, ktorý popisuje jedna z organizátoriek: „Pri vstupe do poradenského procesu bol žiak úplne nerozhodný, nevedel , čo by chcel v živote robiť, aké povolanie si vybrať…Po absolvovaní poradenských aktivít zameraných na sebapoznanie sme zaznamenali posun v identifikácii silných a slabých stránok. Zlom v profesijnom rozhodovaní u žiaka  nastal po exkurzii v nábytkárskom závode a zážitkové učenie na strednej škole ho v jeho voľbe utvrdilo. Zmeny pozorovali aj v domácom prostredí, keď matka následkom poradenských aktivít pozorovala nový záujem o kutilské práce… Veľmi na nás zapôsobilo osobné poďakovanie matky po ukončení programu. Žiak si vybral odbor strednej školy, ktorý je v súlade s jeho schopnosťami, predpokladmi, záujmami a čo je najdôležitejšie má víziu, ako by chcel napredovať a byť v budúcnosti úspešný na trhu práce.

Úspechom tohto projektu je takisto podľa slov organizátorov trvajúci veľký záujem základných škôl o túto službu, aktivizácia výchovných poradcov a aktívna spolupráca s lokálnymi zamestnávateľmi.

Ak sa vám príspevok CPPPaP vo Veľkom Krtíši páči, dajte mu svoj hlas.