V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. „Aby sme dokázali poradenskú intervenciu lepšie zacieliť a najmä zhodnotiť jej efektivitu, bol pre poradcov pripravený nástroj na analýzu situácie klienta v elektronickej forme, v úvodnej fáze poradenského procesu. Na záver procesu poradca pomocou tohto nástroja zhodnotí dopady poradenskej služby.“, popisuje projekt Katarína Sochorová, jedna z organizátorov projektu.

Nástroj na meranie pokroku nezamestnaného (prístup “distance travelled“) bol inšpirovaný škótskym rámcom CMS a prístupom francúzskych služieb zamestnanosti obsahuje tieto faktory:

A: Identita a motivácia

 • A1 Dokáže udržiavať samostatnú aktivitu pri hľadaní zamestnania (aspoň 1 aktivita za týždeň)
 • A2 Rozumie dôležitosti práce pre vedenie vyrovnaného a zmysluplného života
 • A3 Dokáže pomenovať vlastné profesijné záujmy / preferované činnosti
 • A4 Dokáže pomenovať vlastné životné a pracovné hodnoty

B: Silné stránky / potenciál

 • B1 Dokáže popísať vlastné silné stránky
 • B2 Dokáže pripraviť relevantné písomnosti pre hľadanie zamestnania (motivačný list, životopis)
 • B3 Dokáže vymenovať vzdelávacie príležitosti, ktoré by zvýšili jeho šance uplatniť sa na trhu práce.
 • B4 Dokáže využívať portál ISTP.sk, vrátane automatického agenta VPM)

C: Horizonty a plánovanie

 • C1 Vie, čo musí urobiť pre to, aby sa zamestnal (akčný plán)
 • C2 Dokáže zdôvodniť výber zamestnaní, ktoré by chcel vykonávať
 • C3 Pozná povolania v cielenej profesijnej oblasti, ktorá by zodpovedala jeho záujmom, zručnostiam, a osobnostným predpokladom
 • C4 Dokáže sledovať informácie o voľných pracovných miestach aspoň z dvoch rôznych konkrétnych zdrojov

D: Siete a vzťahy

 • D1 Dokáže efektívne absolvovať pracovný pohovor
 • D2 Dokáže efektívne osloviť potenciálneho zamestnávateľa – osobne alebo telefonicky
 • D3 Pozná osoby, ktoré pracujú v cielenom povolaní alebo cielenej profesijnej oblasti
 • D4 Kontaktoval osobne za posledný mesiac zamestnávateľov v regióne (vrátane podporovaného zamestnávania napr. vo verejnom sektore)

Vytvorený online nástroj pomáha zaznamenať a zhodnotiť klientove kariérové zručnosti, identifikovať prekážky zaradenia klienta na trh práce a lepšie zacieliť poradenský proces na jeho individuálne potreby, aby poradca mohol efektívnejšie prispieť k zvýšeniu klientovej uplatniteľnosti na trhu práce.
Novinkou je prenesenie tohto nástroja do online priestoru, čo si organizátori pochvaľujú: „Umožňuje nám to zhodnotiť kvalitatívne výstupy poradenského procesu. Pridanou hodnotou online analýzy je aj zavedenie profilácie klientov. Na rozdiel od pôvodnej (papierovej) verzie je táto, zrozumiteľnejšia, s presnejšie štruktúrovanou analýzou. Jednotlivé položky, lepšie sýtia každý z faktorov tzv. zamestnateľnosti. Rámec týchto faktorov, sledovaný cez analýzu životnej situácie, je momentálne využívaný na hodnotenie dopadu väčšiny interných a externých poradenských služieb v slovenských službách zamestnanosti.“

Organizátori si do budúcna od nástroja veľa sľubujú: „Najsilnejší moment príde, keď dokážeme pomocou analýzy spracovaných dát posunúť kvalitu služieb odborného poradenstva dopredu a tiež aj povedomie o dôležitosti poradenstva ako takého.

Ak sa vám príspevok Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny páči, dajte mu svoj hlas.