Súťažná prehliadka Národná cena kariérového poradenstva už 11 rokov predstavuje to najlepšie z praxe kariérového poradenstva na Slovensku. Účastníkom prináša možnosť zviditeľniť seba a svoju prácu pred širšou poradenskou komunitou, nadviazať nové partnerstvá a vymieňať si skúsenosti so širšou komunitou kariérového poradenstva. Každý rok odborná porota zložená z rešpektovaných odborníkov v oblasti kariérového poradenstva vyberá príspevky, ktoré považuje za hodné špeciálneho ocenenia. Partnermi súťaže sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Centrum Euroguidance spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Vás pozývajú prvýkrát na verejné hlasovanie, ktoré rozhodne o tom, kto získa cenu verejnosti v 11. ročníku súťaže. Články k súťažným príspevkom nájdete na našej stránke po kliknutí na tento odkaz, alebo na odkazy pri jednotlivých možnostiach hlasovania. Pozor, hlasovať môžete len jedenkrát za jeden príspevok.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien prebehne počas konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční 24. októbra 2019 v hoteli Saffron v Bratislave.

Toto hlasovanie je uzavreté

Ktorý súťažný príspevok by mal podľa Vás získať cenu publika?
HlasujteVýsledky

Súťažné príspevky

 • Školenia odborného kariérového poradenstva pre ľudí pracujúcich s mládežou

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. „Proces voľby povolania a plánovania svojej budúcnosti mladých ľudí je výrazne ovplyvnený osobnostnými predpokladmi osôb, ktoré sa s mládežou priamo stretávajú a pracujú s ňou. Náš vzdelávací program je teda zameraný pre dospelých pôsobiacich v rôznych organizáciách, školských zariadeniach i mimo školského vyučovania pracujúcich s mládežou, ktorí majú záujem si zvyšovať kompetencie v problematike kariérového poradenstva.“, hovorí Gabriela Kubelová, jedna z organizátorov. Program [...]

 • Komunitné stretnutia mamičiek na úrade práce

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. „Byť mamou je mnohokrát najväčšou prekážkou pri nástupe do zamestnania. Tieto ženy sú často diskriminované zamestnávateľmi, ktorí sú mylne presvedčení, že takéto ženy nebudú môcť skĺbiť svoj rodinný život s pracovným. Každý neúspešný krok tieto ženy domotivuje a postupne tak strácajú vieru v seba samé, vo vlastné schopnosti a tým strácajú pevnú pôdu pod nohami. Preto prichádzame my a pozývame tieto [...]

 • Orientačná diagnostika motivuje žiakov gymnázia k využitiu kariérového poradenstva na škole

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj školský psychológ a kariérový poradca Róbert Rácz, pracujúci na Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci. „Hlavným cieľom bolo porovnať jednotlivé triedy z hľadiska ich záujmovej štruktúry a tiež poskytnúť žiakom počas individuálnych konzultácii spätnú väzbu z ich testovania.“, popisuje motiváciu k projektu Róbert Rácz. Príspevok prezentuje výsledky orientačnej diagnostiky záujmov prostredníctvom dotazníka RIASEC – monitoring záujmov na súbore žiakov 2. ročníka gymnázia, identifikáciu dominantných záujmových oblastí a komparáciu výsledkov z hľadiska [...]

 • Nový online nástroj meria pokrok nezamestnaných v kariérových zručnostiach

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. „Aby sme dokázali poradenskú intervenciu lepšie zacieliť a najmä zhodnotiť jej efektivitu, bol pre poradcov pripravený nástroj na analýzu situácie klienta v elektronickej forme, v úvodnej fáze poradenského procesu. Na záver procesu poradca pomocou tohto nástroja zhodnotí dopady poradenskej služby.“, popisuje projekt Katarína Sochorová, jedna z organizátorov projektu. Nástroj na meranie pokroku nezamestnaného (prístup "distance travelled") bol inšpirovaný škótskym rámcom CMS a prístupom francúzskych [...]

 • Workshopy pomáhajú študentom gymnázií s výberom vysokej školy

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Zuzana Záhradníková z organizácie Career Spring s.r.o. z Bratislavy. Cieľom realizovaných workshopov bolo sebapoznanie študentov, odhaľovanie ich talentov a silných stránok a následne určenie aspoň približného smeru vysokej školy. Dohromady workshopy absolvovalo 104 žiakov. „Aktivitu sme spustili prvýkrát v školskom roku 2017/2018 na základe nutnej potreby nasmerovania študentov gymnázia na správny výber vysokej školy. Aktivita je jedinečná v tom, že komplexne dopĺňa výstup CPPaP. Viacerí študenti sa nám [...]

 • Komplexné kariérové poradenstvo ako konkrétna pomoc študentom stredných škôl

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Soňa Mertová z Hotelovej akadémie v Košiciach. V projekte sa zameriava na odhaľovanie skrytých vlastností, schopností a zručností žiakov stredných a základných škôl, s cieľom dosiahnutia ich kariérnej zrelosti prostredníctvom rozmanitých aktivít naprieč ich školským vzdelávaním. Pre naplnenie tohto cieľa využíva komplexné portfólio aktivít a nástrojov, ktoré zároveň zosumarizovala v hodnotnej zbierke. To čo Soňu Mertovú poháňa vpred v jej práci sú príbehy študentov, ktorým mohla týmto spôsobom pomôcť. Nasledujúci príbeh [...]

 • Prvý univerzitný e-learning v službách kariérového poradenstva

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Univerzitné poradenské centrum, UPJŠ v Košiciach. „Najsilnejší motív pre tvorbu e-learningu bola snaha zvýšiť počet študentov, ktorí budú aktívne premýšľať nad svojou kariérou. V prvom rade sme chceli dosiahnuť, aby sa študenti viac zaujímali o svoju budúcnosť, kariéru.“, popisuje motívy vzniku projektu jedna z organizátoriek a ďalej dodáva: „Náš cieľ bol, aby sa študenti zaktivizovali už počas štúdia a zistili čomu sa chcú v živote venovať, zbierali skúsenosti na stážach [...]

 • Ľudia z vylúčených rómskych lokalít dostali väčšiu šancu si nájsť prácu

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj organizácia Človek v ohrození. „V našej organizácii už dlhodobo poskytujeme komplexnú podporu obyvateľom vylúčených rómskych lokalít, v posledných rokoch sme vo väčšom meradle začali poskytovať aj špecializované pracovné poradenstvo a spolupracovať priamo so zamestnávateľmi. Do dopytovo orientovaného projektu sme sa prihlásili aby sme mohli pomôcť väčšiemu počtu klientov, najmä mladým nezamestnaným vo veku 16-29 rokov.“, popisuje projekt Michaela Mudroňová. Prostredníctvom pracovných poradcov a mentorov poskytovala organizácia 29 [...]

 • Medzinárodná mobilita pomohla žiakom strednej odbornej školy

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Stredná odborná škola služieb z Prešova. Hlavným cieľom Erasmus+ mobilitného projektu bolo rozšírenie odborných kompetencií žiakov umeleckých odborov propagačná grafika a fotografický dizajn prostredníctvom praktickej prípravy v spolupracujúcich talianskych firmách. „Základnou potrebou našej inštitúcie kvôli ktorej sme projekt realizovali, bol rozvoj odborných, komunikačných a sociálnych kompetencií žiakov umeleckých študijných odborov a získanie nadštandardných odborných spôsobilostí v študovaných oblastiach.“, popisujú motiváciu k realizovaniu projektu jeho organizátori. Projekt dal možnosť žiakom [...]

 • Aktívny úrad práce na pomoc mladým

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. „Mnohí mladí po ukončení štúdia smerujú na úrady práce. Ocitajú sa tak vo fáze nezamestnanosti a potrebujú usmernenie, čo robiť, aby ich vstup do pracovného života nebol až taký chaotický.“, popisuje motiváciu k uskutočneniu projektu Jana Taňkošová a ďalej pokračuje: „Skutočnosť, že sa mnohí mladí zaujímajú o to, aké možnosti im úrad ponúka, nás viedla k realizácii tohto projektu. Ak [...]

 • Pomoc s uplatnením pre cudzincov už aj na Slovensku

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj OZ Mareena. „Z našich skúseností a informácií od cudzincov žijúcich na Slovensku vyplývalo, že cudzinci majú častokrát problém uplatniť sa na slovenskom trhu práce v rovnakej profesijnej oblasti, v ktorej pracovali vo svojej domovskej krajine. Preto sme sa rozhodli, že pre týchto ľudí pripravíme program kariérneho poradenstva, v ktorom získajú praktické informácie o slovenskom pracovnom trhu a zároveň budú mať možnosť prekonať obavy z vystupovania pred inými [...]

 • Prepájanie firiem s ľuďmi so zdravotným postihnutím za účelom práce prináša prvé výsledky

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj firma Profesia. „Naše minuloročné prieskumy nám ukázali, že pri zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím je častou bariérou práve strach či predsudok bez osobnej skúsenosti. Preto vznikol program Výpomoc so srdcom. Chceme, aby sme mali viac možností vyskúšať si spoluprácu s ľuďmi, ktorí majú hendikep. A dokázali od nich prijať aj pomoc, keď ju potrebujeme.“, hovorí jedna z organizátoriek projektu. V rámci programu je firmám umožnený bezplatný prístup ku životopisom [...]

 • Od podpory mobility k podpore rozvoja kariéry vedcov a výskumníkov

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj organizácia SAIA. „Európska sieť EURAXESS, ktorej je SAIA súčasťou, vznikla, aby pomáhala výskumníkom prekonávať bariéry vo výskumnej mobilite – a teda posunúť ich kariéru na medzinárodnú úroveň. Odtiaľ už bol len krôčik k podpore kariéry v celej jej šírke.“, popisujú zameranie projektu jeho organizátori. Projekt podporuje kariérny rast výskumníkov rôznymi spôsobmi. Ide napríklad o organizovanie dní kariéry pre doktorandov, vytvorenie sekcie kariéry na portáli EURAXESS Slovensko či aktivity zamerané [...]

 • Intenzívny kariérový servis pre žiakov strednej školy

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove. Na tomto gymnáziu už niekoľko rokov začína školský rok netradične – celým týždňom venovanému rozvoju kariérnych a sociálnych kompetencií. „Hlavným cieľom je správne žiakov nasmerovať pri voľbe profilových predmetov, zorientovať ich pri výbere vysokej školy a následne aj pri voľbe ich budúceho povolania.“, popisuje organizátorka projektu, Radoslava Tomovčíková a ďalej rozvíja: „Učiteľ našej školy už nie je len osobou, ktorá poskytuje vedomosti a pomáha [...]

 • Pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím budú pomáhať poskytovať oni sami

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder. „Najväčší význam projektu spočíva v tom, že do procesu reintegrácie ľudí so zdravotným postihnutím zapája skúsenostných expertov, teda ľudí, ktorí sa dokázali vyrovnať s vlastným postihnutím a vedia na základe svojich skúseností poradiť ďalším ľuďom so zdravotným postihnutím, ako úspešne zvládať svoje postihnutie a náročné situácie.“, hovorí jedna z organizátoriek. Hlavným výstupom projektu je vzdelávací program pre [...]

 • Poradenstvo a informácie pre žiakov, rodičov a výchovných poradcov naraz na jednom mieste

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. „Mnohí mladí po ukončení štúdia končia na úradoch práce. Častokrát sú nútení prijať prácu mimo svojho ukončeného odboru a čo je horšie, aj prácu, ktorá si vyžaduje o stupeň či dva nižšie vzdelanie. Vysokoškoláci často nastupujú do zamestnania, kde stačí stredoškolské vzdelanie a stredoškoláci prijímajú ponuku, kde sa nevyžaduje ani maturita. Dokonca mnohí z nich dlhodobo zotrvávajú [...]

 • Úspešná cesta von z ústavnej starostlivosti pre mladých dospelých vedie aj cez kariérové poradenstvo

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj občianske združenie Úsmev ako dar. Zámerom projektu bolo vytvoriť komplexný program na posilnenie samostatnosti a prípravy na životné situácie mladých dospelých z ústavnej starostlivosti. „Kariérové poradenstvo sa stalo po prvý krát dôležitou a nevyhnutnou súčasťou projektu. Jeho prepojenie so sociálnym a psychologickým poradenstvom nám dáva výnimočný priestor zrealizovať komplexný a systematický program pomoci tejto ohrozenej cieľovej skupine. Pilotne projekt realizujeme v banskobystrickom regióne a veríme, že [...]

 • Dobrovoľníci z praxe prišli inšpirovať žiakov základných škôl

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko prinášame sériu článkov, ktoré približujú príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019. Po zverejnení všetkých príspevkov bude na stránke otvorené hlasovanie o cenu publika. Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásili aj Zuzana Nichtová a Rebecca Murray z projektu Teach for Slovakia. „Žiaci mnohokrát nevedia spojiť to, čo ich baví, čomu sa venujú a v čom sú dobrí, s nejakým pre nich vhodným povolaním. Nikto ich totiž veľmi nevedie k tomu, aby sa nad tým vôbec zamýšľali. Preto sme sa rozhodli rozbehnúť náš projekt, [...]

 • Inšpirovaní žiaci s väčšou šancou ostať študovať, žiť a pracovať v okrese v ktorom vyrástli

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko prinášame sériu článkov, ktoré približujú príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019. Po zverejnení všetkých príspevkov bude na stránke otvorené hlasovanie o cenu publika. Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vo Veľkom Krtíši. „Pre realizáciu tohto projektu nás motivovali častokrát skreslené predstavy žiakov o trhu práce a stredných školách v našom okrese. Mrzelo nás, že 1. smerová voľba viedla deviatakov na stredné školy mimo okres Veľký Krtíš. Rozmýšľali sme ako zreálniť svet povolaní a [...]

 • Kariérové poradenstvo pre mamičky priamo v materských centrách

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko prinášame sériu článkov, ktoré približujú príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019. Po zverejnení všetkých príspevkov bude na stránke otvorené hlasovanie o cenu publika. Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Michaela Valicová z organizácie IN ENERGY. „Byť mamičkou na materskej/rodičovskej dovolenke je krásne obdobie plné radosti. Je to ale práca na plný úväzok 7 dní v týždni, kde po 12 hodinách existujú nadčasy a nočné služby. Je to čas, kedy sa denno denne učíme nové veci, riešime nové [...]