V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj školský psychológ a kariérový poradca Róbert Rácz, pracujúci na Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci.

„Hlavným cieľom bolo porovnať jednotlivé triedy z hľadiska ich záujmovej štruktúry a tiež poskytnúť žiakom počas individuálnych konzultácii spätnú väzbu z ich testovania.“, popisuje motiváciu k projektu Róbert Rácz.

Príspevok prezentuje výsledky orientačnej diagnostiky záujmov prostredníctvom dotazníka RIASEC – monitoring záujmov na súbore žiakov 2. ročníka gymnázia, identifikáciu dominantných záujmových oblastí a komparáciu výsledkov z hľadiska jednotlivých tried a pohlaví. Analýza výsledkov okrem iného ukázala, že v najväčšej miere sú u žiakov zastúpené sociálne záujmy, ekonomické záujmy a investigatívne záujmy. Takisto bol rozdiel medzi žiačkami a žiakmi v oblasti praktických záujmov, umeleckých záujmov a sociálnych záujmov.

„Nepociťujem žiadnu jedinečnosť či výraznú inovatívnosť vo svojej práci, no najväčším zadosťučinením je pre mňa skutočnosť, že žiaci samotní, po absolvovaní orientačnej diagnostiky, následne sami prejavili záujem a vlastnú iniciatívu o individuálne konzultácie kariérového poradenstva na škole.“, popisuje úspech realizovanej aktivity Róbert Rácz.

Monitoring záujmov ilustruje taktiež aj možnosti využitia projektívnych techník v kariérovom poradenstve, edukačnej praxi a pri výkone odborných činností školského psychológa. Poukazuje na dôležitosť a význam previazanosti jednotlivých študovaných predmetov pri voľbe budúceho štúdia a povolania.

Osoh diagnostiky a následného individuálneho poradenstva hodnotí autor kladne. „Myslím, že pre mňa bol najsilnejší moment vždy ten, keď počas individuálnych konzultácii so žiakmi došlo k čo i len malému posunu v ich kariérovom rozhodovaní. Ďakujem im za dôveru, ktorú do mňa vložili v otázkach kariérového poradenstva.”

Inšpirovaný autor chce po skúsenostiach z realizovania tejto aktivity aj naďalej pokračovať v budovaní a skvalitňovaní kariérového poradenstva na gymnáziu. „Do nasledujúceho školského roka budem musieť prepracovať a vylepšiť systém kariérového poradenstva a zakomponovať doňho ďalšie nové, príťažlivé témy a aktivity.“, uzatvára Róbert Rácz.

Ak sa vám príspevok Róbert Rácza páči, dajte mu svoj hlas.