V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. „Proces voľby povolania a plánovania svojej budúcnosti mladých ľudí je výrazne ovplyvnený osobnostnými predpokladmi osôb, ktoré sa s mládežou priamo stretávajú a pracujú s ňou. Náš vzdelávací program je teda zameraný pre dospelých pôsobiacich v rôznych organizáciách, školských zariadeniach i mimo školského vyučovania pracujúcich s mládežou, ktorí majú záujem si zvyšovať kompetencie v problematike kariérového poradenstva.“, hovorí Gabriela Kubelová, jedna z organizátorov.

Program poskytuje rozvoj kompetencií potrebných pre realizáciu kariérového poradenstva od teoretických základov až po praktické aktivity smerujúce k podpore rozhodovania sa detí a mládeže o svojom budúcom pracovnom či profesijnom uplatnení. Vzdelávanie je zakončené záverečnou skúškou, ktorú realizuje a hodnotí lektor v závere vzdelávacieho cyklu, ktorý má časovú dotáciu 40 hodín. Cieľom záverečnej skúšky je overiť schopnosť účastníkov, ako vedia aplikovať získané metódy do svojej praxe v práci so svojou cieľovou skupinou mládeže.

Organizátori takto nadstavený kurz považujú za veľmi potrebný vzhľadom na súčasné nadstavenie kariérového poradenstva na školách. „Výchovní poradcovia na základných i stredných školách sa boria s nedostatkom časovej dotácie a najmä zníženou možnosťou rozvíjania si svojich kompetencií. Žiaci uvádzajú, že dostupnosť kariérového poradenstva je nízka a skôr je prístup zameraný na diagnostiku prostredníctvom poradensko-psychologických centier. Výchova k pracovnému životu je potrebná už na I. stupni ZŠ, ktorá prirodzene vplýva na voľbu povolania žiakov II. stupňa ZŠ. Stredoškolská mládež sa rozhoduje o svojej budúcnosti a smerovaní buď ďalším štúdiom alebo vstupom na trh práce. I tento proces by mal byť podporený kvalitným a dostupným poskytovaním kariérového poradenstva.“, uvádzajú organizátori vzdelávania.

Organizátori veria, že nimi pripravené neformálne vzdelávanie v tejto téme môže pomôcť poskytovať a vytvárať priestor pre hravé a zážitkové metódy smerujúce k lepšiemu poznaniu možností a následného rozhodovania sa mládeže.

Ak sa vám príspevok Slovenského inštitútu mládeže páči, dajte mu svoj hlas.