Organizáciu K.A.B.A. Slovensko nie je potrebné komunite kariérového poradenstva predstavovať. Tento priekopník v kariérovom poradenstve slávi tento rok 20 výročie svojho vzniku, čo ich motivovalo organizovať 18.10.2017  konferenciu Kariérové poradenstvo – míľniky, úspechy, výzvy. Vďaka spoluorganizátorovi konferencie  SAAIC Euroquidance sa podarilo osloviť osobnosti,  ktoré niečo  urobili pre kariérové poradenstvo, aby most medzi vzdelávaním a trhom práce bol plynulejší a pevnejší.  Ako hovorí riaditeľka K.A.B.A. Slovensko: “Nie všetko sa podarilo, ale  radi sa podelíme o skúsenosti z praxe, čo sa podarilo a čo si myslíme, že by mohlo fungovať a prispieť k zjednoteniu stratégií, koncepcií a hlavne realizácii kariérového poradenstva a profesijnej orientácii na Slovensku.” Na podujatí sa snáď prvýkrát stretnú  kompetentní za oblasť kariérového poradenstva a profesijnej orientácie za vzdelávanie a trh práce. Cieľom K.A.B.A. Slovensko je ukázať, čo všetko sa v tejto oblasti už vytvorilo, odskúšalo a funguje.

V rokoch 1997 – 2003 pôsobila na trhu práce K.A.B.A. Slovensko poradensko – vzdelávacia inštitúcia, ktorá vznikla ako projekt z iniciatívy švajčiarskej vlády (v zastúpení Stiftung Arbeitsgestaltung Uster) a Národného úradu práce Bratislava. K.A.B.A. Slovensko transformovala darované švajčiarske know how v oblasti profesijného a kariérového poradenstva,  predkladala výsledky svojej práce  – predstavenstvu NUP – Tripartite, ktoré rozhodovalo každoročne o počte aktivít, ktoré na základe pozitívnej spätnej väzby od účastníkov  z roka na rok rástli.  Spoločne s vedením Národného úradu práce bol vytvorený a odskúšaný funkčný, kontrolovateľný, flexibilný systém skupinového  poradenstva, ktorý bol prínosom ako pre účastníka tak  aj pre poradcu úradu práce, ktorý vedel nadviazať na ďalšiu prácu s klientom, mal dostatok informácií aby ho vedel nasmerovať k potencionálnemu  zamestnávateľovi. V roku 2004 sa začalo poradenstvo realizovať nie ako poslanie ale komerčne, čo spôsobilo zánik  funkčného systému poskytovania poradenstva v úzkej spolupráci s úradmi práce.

Starí a noví “Kabáci” na kurze bilancie kompetencií

Viac informácií o konferencii nájdete na nasledujúcom odkaze. ZKPRK prináša krátky rozhovor s riaditeľkou K.A.B.A. Slovensko.

Mária Kubišová sa venuje vzdelávaniu dospelých od roku 1992, kedy absolvovala Tréning trénerov v rámci projektu OWZ Mníchov, v CĎV pri UK v Bratislave a CV pre úrady práce v Považskej Bystrici, kde aj lektorovala kurzy zamerané na komunikačné zručnosti, poradenské zručnosti a rozvoj osobnosti. Je šíriteľkou nových metód a prístupov v kariérovom poradenstve, ktoré sa naučila pod vedením Marca Siegrista zo Švajčiarska (autor K.A.B.A. metódy pre skupinové poradenstvo) a Kurta Seipela (spoluautor Kompetenzenbilanz) z Rakúska. Je spoluautorkou viacerých metodík a manuálov pre orientáciu na trhu práce a kariérové poradenstvo, ktoré boli výstupmi z projektov ESF, Národných projektov UPSVaR a NÚCŽV, projektov LLP: Leonardo partnerstvá, Transfer inovácií, Mobility PLM, Grundtvig , COCURT Macedónsko.

 

  • KABA je priekopníkom kariérového poradenstva na Slovensku. Mohla by si nám niečo povedať o tom, ako ste sa dostali ku kariérovému poradenstvu a o začiatkoch KABA?

Sama som v začiatkoch pracovala na úrade práce v Martine, najprv ako referentka na rekvalifikácie, potom vedúca APZ a nakoniec ako riaditeľka Okresného úradu práce v Martine. Na môj podnet sme s vedením úradu navštívili a oboznámili sa ako fungujú úrady práce v Nemecku. Mojim cieľom bolo, aby získali motiváciu a predstavu o tom, ako fungujú úrady práce v zahraničí. Z môjho pohľadu to bolo od začiatku jasné: Nie dotácie a podpory, ale práca s klientom je dôležitá a najviac prispieva k rozvoju jeho zamestnanosti. Neskôr som nastúpila do Fondu zamestnaosti a generálny riaditeľ ma oslovil, či by sme neodskúšali pilotne projekt so Švajčiarmi, ktorý bol zameraný špecificky na kariérové poradenstvo. Podarilo sa. Prvý kurz bol realizovaný v Prešove a nikdy naň nezabudnem. Mám informácie o tom, že jeho účastníci, uchádzači o zamestnanie sa dodnes stretávajú. Aj to ukazuje, že zážitkové učenie urobilo svoje.

  • Skúsení poradcovia na úradoch práce dodnes s nostalgiou spomínajú na školenia a metodiky KABA Slovensko. Mohla by si nám povedať niečo o spolupráci medzi KABA Slovensko a Národným úradom práce?

Mali sme veľmi dobrý systém. Poradca z úradu práce bol súčasne aj lektor a pri vedení kurzov a poradenských aktivít boli vždy prítomní dvaja: jeden za úrad práce a jeden z KABA. Po materiálnej, odbornej stránke to fungovalo a hlavne po skončení kurzu zostal uchádzač o zamestnanie v rukách poradcu, ktorý s ním mohol s nim ďalej pracovať. V roku 2004 došlo k turbulenciám kvôli poštátneniu a zmene systému služieb zamestnanosti a tak sme stáli pred otázkou: máme zobrať odstupné a vzdať to, alebo sa pokúsiť o projekty. Odišlo mi 90% zamestnancov a ja som zostala a začala prakticky od nuly. Negatívne to zmenilo  aj nastolené verejné obstarávanie, v ktorom sa sledovala najmä cena a nie výstupy. Ale KABA si zachovala svoju identitu a členmi správnej a dozornej rady boli vždy ľudia z úradov práce a z nadácie Arbeitsgestaltung Uster. To nám umožňovalo naozaj participatívne riadenie a zároveň kontrolu zo všetkých strán – vrátane samotných uchádzačov o zamestnanie.

  • Čomu sa venujete dnes?

Dnes sa venujeme najmä projektom Erasmus KA1, KA2 mobility a kariérovému poradenstvu. Sme radi, že poznáme a používame aj bilanciu kompetencií podľa kritérií kvality Európskej federácie centier bilancie kompetencií a kariérového poradenstva (FECBOP). Podieľame sa na tvorbe metodiky kariérového poradenstva pre problémové skupiny napr. v rámci projektu “Open door – for youth by youth“ pre Macedónsko. Vytvorili sme prvé slovenské konzorcium so strednými školami a vysielame žiakov ku partnerom v zahraničí. Dokonca mnoho mladých aj prijímame a umiestňujeme v sieti partnerských firiem. Práve v tomto období od nás naspäť domov odchádzajú 4 mladí z SOŠ v Valašskom Meziříčí, doniesli trnkovicu a frgále, vyjadrili veľkú spokojnosť so stážou a organizáciou, čo je pre nás fantastická satisfakcia.

  • Ako vidíš kariérové poradenstvo na Slovensku dnes a v najbližších rokoch?

Myslím si, že kľúčom je spolupráce. Naše konzorcium dalo v Martine dokopy školy, neziskové združenia a Mesto Martin. Zisťujeme, aké dôležité je spájať sa. Ja osobne vidím budúcnosť kariérového poradenstva na Slovensku v regionálnych poradenských centrách, ktoré zriadia právnické osoby ako mestá, obce, samospráva, UPSVaR, SP, školy, neziskové organizácie. Zástupcovia organizácii by vytvorili správnu radu, ktorá bude vyberať riaditeľa poradenského centra. Takto bude zabezpečená odbornosť, zameranie na potreby klienta a riešenie regionálnej zamestnanosti.