V Košiciach a v Prešove sa konala výstava Kam na vysokú 2017. Uskutočnila sa v dňoch 8.2.2017 až 9.2.2017 a jej odborným garantom bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Výstava bola zameraná na prezentáciu pomaturitného a celoživotného vzdelávania, s cieľom osloviť študentov posledných ročníkov stredných škôl a oboznámiť ich s pôsobnosťou združenia, ktoré je pripravené každému podať pomocnú ruku. V jej priebehu navštívilo naše priestory množstvo študentov, ktorí sa chceli uistiť o správnosti výberu vysokej školy alebo poradiť sa, na akú vysokú školu by mali nasmerovať svoje ďalšie kroky.
Študenti mali taktiež možnosť vyskúšať si a zažiť niektoré aktivity spojené s kariérovým poradenstvom, prostredníctvom ktorých mohli získať presnejší obraz o činnostiach, ktoré táto oblasť v sebe zahŕňa. Mohli tak lepšie pochopiť, že proces rozhodovania o ďalšom štúdiu a následnom nasmerovaní kariéry nie je jednorázovou záležitosťou na počkanie, ale spolupráca s poradcom musí byť komplexná a u každého jednotlivca individuálna.


Veríme, že naše stretnutia mali pre týchto mladých ľudí význam, že sa nám podarilo aspoň naznačiť smer, ktorý im bude tzv. „sedieť“ a že sme ich podporili v ich vlastnom rozhodovaní. S potešením musíme konštatovať, že aj napriek krátkym aktivitám, ktoré prebiehali počas výstavy v našich priestoroch, podarilo sa nám mnohým študentom ujasniť si ich ďalšie smerovanie a zároveň nás potešil záujem výchovných poradkýň, ktoré mali evidentný záujem o formy a priebeh kariérového poradenstva, ako aj o členstvo v našom združení . Aj vďaka tejto akcii rastie naša komunita a veríme, že sa k nám pridajú aj ďalší, ktorí doposiaľ váhali a rozšírime tak spájanie poradcov z rôznych inštitúcií na východe Slovenska.
Ďakujeme pracovníkom CPPP Prešov, ÚPSVR Prešov, ÚPSVR Košice za ich aktívnu účasť. Všetci zúčastnení nemali priestor na oddych, keďže záujemcov o poradenstvo počas celého dňa pribúdalo, čo nás mimoriadne teší, pretože tým mladí ľudia dali jednoznačne najavo, že cítia zodpovednosť za ich vlastnú budúcnosť.


Veríme, že naše spoločné pracovné stretnutia mali význam tak pre prítomnosť, no najmä pre budúcnosť a vždy budeme pripravení poskytnúť pomoc pre prípadných záujemcov z radov mladých ľudí, ktorí hľadajú svoju cestu životom.
Počas 2 dní sa nám zároveň podarilo zozbierať 50 dotazníkov, pričom z ich vyhodnotenia vyplynulo, že všetci opýtaní by takúto aktivitu odporučili svojim spolužiakom a úroveň v naprostej väčšine hodnotili ako veľmi dobrú. Z ďalších odpovedí bolo zrejmé, že naše ciele sa podarilo naplniť a študenti sa o sebe dozvedeli niečo viac o svojich vlastnostiach, predpokladoch, motivácii či túžbach, ako aj o rôznych možnostiach vlastného sebauplatnenia a zároveň možnostiach, ktoré im pri rozhodovaní o budúcnosti poskytuje kariérové poradenstvo.
V závere chcem poďakovať všetkým zúčastneným poradcom za ich osobný prístup a skvelý prínos, ktorým sme študentom odovzdali kúsok seba a preto verím, že našu snahu v budúcnosti dokážu zúročiť. Zároveň ďakujem organizátorovi tohto podujatia.