V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj organizácia Človek v ohrození.

„V našej organizácii už dlhodobo poskytujeme komplexnú podporu obyvateľom vylúčených rómskych lokalít, v posledných rokoch sme vo väčšom meradle začali poskytovať aj špecializované pracovné poradenstvo a spolupracovať priamo so zamestnávateľmi. Do dopytovo orientovaného projektu sme sa prihlásili aby sme mohli pomôcť väčšiemu počtu klientov, najmä mladým nezamestnaným vo veku 16-29 rokov.“, popisuje projekt Michaela Mudroňová.

Prostredníctvom pracovných poradcov a mentorov poskytovala organizácia 29 mladým ľuďom po dobu piatich mesiacov poradenstvo a podporu pri hľadaní práce a príprave na pracovný pohovor.

„Neaktívnych mladých ľudí sme motivovali k registrácii na Úrade práce a k aktívnemu vyhľadávaniu pracovných príležitostí. Niektorí z nich sa tiež podujali na dokončenie štúdia či rekvalifikáciu. Pomáhali sme im pri získavaní zručností potrebných pre výkon práce, ale aj pri zlepšovaní komunikácie s úradmi či zamestnávateľmi. Viedli sme mladých ľudí k samostatnosti, učili ich pracovným návykom a hygienickým štandardom na pracovisku.“, pokračuje.

10 účastníci projektu sú podľa organizátorov projektu momentálne zamestnaní, 1 študuje na strednej škole, 5 klienti boli zamestnaní sezónne, 5 neaktívni sa zaevidovali na Úrade práce a 14 absolvovali pracovný pohovor, boli prijatí na štúdium na strednej škole alebo sa zaregistrovali v pracovnej agentúre.

„Za najväčší úspech považujem osamostatnenie sa účastníkov, ktorí po absolvovaných aktivitách sú schopní hľadať si prácu sami a priebežne sa viacerí z nich zamestnali prípadne aspoň absolvovali brigády. Získali si tým chýbajúce pracovné návyky a naučili sa nové zručnosti, ktoré budú vedieť ďalej využívať.“, dodáva Michaela Mudroňová a uvádza aj konkrétny príklad jedného z účastníkov:

„21-ročný klient cestoval z osady Lenártov pri Bardejove na opačný koniec krajiny, do Nitry, kde sa zamestnal vo výrobe. Bola to jeho prvá cesta mimo osadu a vďaka príprave, ktorú s pracovným poradcom absolvoval sa oddlžil a bol schopný zvládnuť prijímací pohovor, naučil sa cestovať samostatne do práce či žiť na ubytovni bez podpory rodiny, na ktorú bol zvyknutý.“

Pre ľudí, žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách je zisk práce enormným úspechom, avšak je známe, že udržať si prácu môže byť niekedy ešte ťažšie. „Preto s účastníkmi projektu pracujeme aj naďalej a pomáhame im prekonávať prekážky nielen v oblasti zamestnávania.“, uzatvára Michaela Mudroňová.

Ak sa vám príspevok organizácie Človek v ohrození páči, dajte mu svoj hlas.