V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Stredná odborná škola služieb z Prešova.

Hlavným cieľom Erasmus+ mobilitného projektu bolo rozšírenie odborných kompetencií žiakov umeleckých odborov propagačná grafika a fotografický dizajn prostredníctvom praktickej prípravy v spolupracujúcich talianskych firmách.

„Základnou potrebou našej inštitúcie kvôli ktorej sme projekt realizovali, bol rozvoj odborných, komunikačných a sociálnych kompetencií žiakov umeleckých študijných odborov a získanie nadštandardných odborných spôsobilostí v študovaných oblastiach.“, popisujú motiváciu k realizovaniu projektu jeho organizátori.

Projekt dal možnosť žiakom 3. a 4. ročníka (v sprievode učiteľov), absolvovať odbornú stáž v zahraničí. “Program činnosti pre pracovnú stáž sme pre účastníkov vypracovali spoločne s projektovým partnerom, na základe odporúčania učiteľov odborných predmetov, zohľadňujúc praktickú a teoretickú úroveň vedomostí účastníkov, na základe cieľov projektu, profilu účastníka a podľa dĺžky stáže v zahraničnej krajine.“, popisujú tvorbu pracovnej náplne organizátori.

Rozvoj odborných kompetencií umožnil žiakom získať spôsobilosti pre nadštandardné kreatívne spracovanie realizovaných prác a súčasne pripraviť lepšie východiská pre vysokoškolské štúdium na Slovensku i v krajinách Európskej únie. Veľkým plusom bol podľa organizátorov aj intenzívny jazykový výcvik. Nové zručnosti, skúsenosti a spôsobilosti získali žiaci aj pomocou alternatívnych foriem vzdelávania – workshopmi, účasťou na výstavách či v galériách. „Pre osobný rozvoj žiakov bolo zasa dôležitým prínosom multikultúrne poznanie, nadviazanie osobných kontaktov s rovesníkmi z iných krajín, rozvoj ich komunikačných zručností, samostatnosti, schopnosti adaptability v novom prostredí, schopnosť tímovej práce, rozvoj jazykových zručností umožňujúcich v budúcnosti väčšie možnosti pracovného uplatnenia a štúdia v zahraničí.“, hodnotia osoh mobility organizátori.

Financovanie takýchto projektov Európskou komisiou, dáva možnosť mladým ľuďom aj z ekonomicky slabších regiónov zúčastniť sa zahraničných stáží. „Táto vzdelávacia mobilita bola našou pozitívnou zahraničnou skúsenosťou a súčasne aj inšpiráciou pre zapojenie sa do ďalších výziev.“, uzatvárajú organizátori.

Ak sa vám príspevok autorov zo Strednej odbornej školy služieb páči, dajte mu svoj hlas.