Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre TASR uviedol, že kariérová výchova sa na základných a stredných školách stane prierezovou témou, obsahom ktorej bude napríklad rozvoj zručnosti žiakov pre riadenie vlastnej kariéry. Rezort školstva uviedol, že v legislatívnom procese je návrh právnej úpravy tohto druhu poradenstva v systéme regionálneho školstva. Úpravu si vyžiadala spoločenská potreba prispôsobovať profily absolventov vzdelávania ich individuálnym predpokladom a záujmom, ako aj potrebám trhu práce. “Do návrhu právnej úpravy sa premietli nielen odporúčania medzinárodných inštitúcií ako je OECD, ale aj pripomienky zástupcov odbornej verejnosti, medzi nimi aj Asociácie výchovných poradcov,” priblížilo MŠVVaŠ. Vyjadrenie na svojej stránke zverejnil portál Školský Servis.

Vyjadrenie ministerstva školstva je reakciou na vyhlásenie Asociácie výchovných poradcov: “Žiadame poskytnúť výchovným poradcom v školách dostatočný časový fond a ďalšie nástroje pre poskytovanie kariérového poradenstva každému žiakovi a jeho rodičovi, najneskôr od 7. ročníka základných škôl, v podobe individuálneho a skupinového poradenstva v rozsahu minimálne 15 hodín.” Asociácia výchovných poradcov tiež na svojej stránke uvádza: “Výchovný poradca jediným stabilným základným článkom poradenského systému v školstve už desaťročia a jeho systematické prehliadanie prináša paralýzu celého systému v školskej bežnej praxi spolu s negatívnymi dôsledkami na budúcnosť detí a mládeže, či v osobnom alebo pracovnom živote.


Vyjadrenie ZKPRK:

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry považuje výchovných poradcov za pilier poradenského systému v školstve a plne podporuje požiadavky Asociácie výchovných poradcov. Výchovní poradcovia sú zo všetkých aktérov poradenského systému najbližšie samotným žiakom. Sú tiež kľúčovým kontaktom pre ďalších aktérov poradenského systému – stredné a vysoké školy, CPPPaP a odborných poradcov UPSVaR. Z vyhlásení predstaviteľov školstva je zrejmá snaha o presadenie výrazného navýšenia úľavy z pracovného času, ktorý budú môcť výchovní poradcovia venovať kariérovému poradenstvu. Považujeme toto opatrenie za nevyhnutnú podmienku, ako sfunkčniť kariérové poradenstvo na školách s oveľa väčším potenciálnym pozitívnym dopadom, než aký doteraz priniesli rôzne národné projekty v tejto oblasti. Spolu s presadením špecifickej zmienky o kariérovom poradenstve a kariérovej výchove zameranej na rozvoj zručností v novele zákona o odbornom vzdelávaní, o ktorú sa zasadzovalo aj ZKPRK, to považujeme za krok správnym smerom. Odborné kapacity odbornej komunity Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoja kariéry sú k dispozícii pre úspešnú implementáciu deklarovaných zámerov do praxe.