V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Zuzana Záhradníková z organizácie Career Spring s.r.o. z Bratislavy. Cieľom realizovaných workshopov bolo sebapoznanie študentov, odhaľovanie ich talentov a silných stránok a následne určenie aspoň približného smeru vysokej školy. Dohromady workshopy absolvovalo 104 žiakov.

„Aktivitu sme spustili prvýkrát v školskom roku 2017/2018 na základe nutnej potreby nasmerovania študentov gymnázia na správny výber vysokej školy. Aktivita je jedinečná v tom, že komplexne dopĺňa výstup CPPaP. Viacerí študenti sa nám pri skupinových rozhovoroch zdôverili s tým, že výstup z CPPaP bol pre nich zaujímavý a prínosný, ale cyklus workshopov im dal viac v oblasti sebapoznania a komplexného pochopenia svojho vnútorného potenciálu.“, popisuje pridanú hodnotu aktivity jej organizátorka Zuzana Záhradníková.

Cyklus workshopov pozostáva zo šiestich stretnutí v dĺžke trvania 90 minút a počte 6-7 účastníkov, ktorými sú študenti 2. a 3. ročníka gymnázia. Workshopy im zároveň napomáhajú pri výbere povinne voliteľných seminárov.

„Na základe pravidelných rozhovorov so študentmi použitím zážitkových metód a hravej formy, boli ochotní študenti viac zdieľať svoje životné hodnoty a názory o sebe. Táto aktivita je inovatívna tým, že každý študent má vytvorený formulár, ktorý je zmapovaním jeho kompletnej osobnosti.“, popisuje obsah workshopov jeho organizátorka.

Workshopy majú podľa Zuzany Záhradníkovej prínos okrem študentov aj pre ich rodičov. „Prínosom pre rodičov je uvedomelé dieťa, ktoré vie, za čím chce v živote ísť, ďalej uľahčenie komunikácie s dieťaťom pri výbere vysokej školy alebo povolania a možnosť podporiť špecifický talent svojho dieťaťa.“, zhŕňa organizátorka.

Ak sa vám príspevok Zuzany Záhradníkovej z organizácie Career Spring s.r.o. páči, dajte mu svoj hlas.