Člen Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach, má zaujímavú ponuku pre všetky stredné školy na Slovensku. Dva bezplatné e-learningové kurzy v oblasti kariéry a výberu vysokej školy pre vašich študentov.

Veríme, že v súvislosti s posilnením postavenia kariérového poradenstva nedávnymi legislatívnymi zmenami (9/2019) a so situáciou pandémie koronavírusu, budú tieto online kurzy prínosné pre všetky stredné školy a ich študentov. Pre viac informácií čítajte nižšie alebo si prezrite informačnú brožúru.

V Univerzitnom poradenskom centre na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa venujeme kariérovému poradenstvu pre uchádzačov o štúdium, študentov, aj absolventov. Uvedomujeme si však, že systematicky pracovať na svojej kariére by mali žiaci a študenti už o niečo skôr. Stredným školám preto bezplatne ponúkame dva e-learningové kurzy v oblasti kariérového poradenstva, ktoré sú určené pre absolvovanie študentmi stredných škôl. Radi budeme pri aplikovaní týchto kurzov spolupracovať s kariérovými či výchovnými poradcami na Vašej škole. V rámci spolupráce Vám zároveň poskytneme aj technickú podporu (prevádzka portálu a správa užívateľských kont).

Ponúkame tieto e-learningové kurzy, ktoré sú prispôsobené pre PC, notebooky, tablety aj mobilné telefóny:

 1. Moja kariéra: Pomáha študentom pochopiť fungovanie pracovného trhu, uvedomiť si vlastné kompetencie a pomenovať ich vo vzťahu k zamestnateľnosti. Zároveň im interaktívnou formou umožňuje vytvoriť si kariérový plán ako základ budúceho pracovného úspechu. Obsahuje videá, texty, cvičenia, kvízy, vrátane pracovného zošita, ktorý je výstupom pre študenta po absolvovaní online kurzu.
 2. Výber vysokej školy: Hlavným cieľom e-kurzu je interaktívne a pohodlne previesť študentov procesom výberu vysokej školy. Deje sa tak v šiestich krokoch, v rámci ktorých študent/ka získava informácie o súčasnom trhu práce, odpovedá rôzne otázky ohľadne budúcej kariéry a uvažuje nad vhodnosťou zvoleného odboru. V poslednom kroku dochádza k samotnému výberu výberu vysokej školy na základe rôznych kritérií. E-kurz tak študentom umožňuje urobiť informované rozhodnutie týkajúce sa ich budúcnosti.

Prínosy ponúkaných e-kurzov:

 • Inovatívna forma kariérového poradenstva založená na podnecovaní sebareflexie študentov atraktívnou a interaktívnou formou.
 • Kurzy sú ihneď dostupné pre veľký počet študentov.
 • Nezávislosť na lokalite študujúcich (geografická nezávislosť).
 • Okamžitá spätná väzba pre študenta, pričom nie je nutná aktivita poradcu.
 • Poradca môže s výstupmi študenta ďalej pracovať v rámci individuálneho poradenstva.
 • Flexibilné vypĺňanie e-learningu podľa možností konkrétneho študenta.
 • Zvýšenie dostupnosti a atraktívnosti kariérového poradenstva pre študentov.
 • Prepojenie s ďalšími sebarozvojovými aktivitami, ktoré vaša škola ponúka (možná úprava e-learningu podľa Vašich požiadaviek).
 • Posilnenie zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry, resp. vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy študentov a zvýšenie informovanosti o trhu práce.