V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom.

„Mnohí mladí po ukončení štúdia končia na úradoch práce. Častokrát sú nútení prijať prácu mimo svojho ukončeného odboru a čo je horšie, aj prácu, ktorá si vyžaduje o stupeň či dva nižšie vzdelanie. Vysokoškoláci často nastupujú do zamestnania, kde stačí stredoškolské vzdelanie a stredoškoláci prijímajú ponuku, kde sa nevyžaduje ani maturita. Dokonca mnohí z nich dlhodobo zotrvávajú na úradoch práce.“, vysvetľujú organizátori motiváciu priblížiť žiakom základných škôl potreby trhu práce a tým ich usmerniť pri výbere strednej školy.

Preventívne poradenstvo prebieha na pôde úradu práce 1x ročne, v jesennom období, kde žiaci 7. až 9. ročníkov základných škôl môžu okrem iného zistiť, aké povolanie je pre nich vhodné vo vzťahu k ich kariérnemu typu. Rodičia a výchovní poradcovia zase získajú informácie o potrebách trhu práce, o možnostiach duálneho vzdelávania a o SOŠ zapojených do tohto programu.  Počas prezentácie, ktorá je skôr určená rodičom a výchovným poradcom, žiaci vypracovávajú cvičenie, na základe ktorého zistia, aký kariérny typ v nich prevláda. Prezentácia pozostáva z informácií o potrebách a prognóze trhu práce. V druhej časti je predstavený systém duálneho vzdelávania, jeho výhody, motivácie a prehľad SOŠ v regióne zapojených do tohto systému. Počas celého stretnutia sú krátke vstupy pre deti, ktoré riešia rôzne logické hádanky alebo hlavolamy a najúspešnejší z nich získava sladkú odmenu. Čas venovaný žiakom ďalej slúži na vyhodnotenie a diskusiu výsledkov kariérneho typu.

„Aktuálne nás teší, že v rámci uvádzanej aktivity je ochota žiakov, ale aj ich rodičov, dozvedieť sa o potrebách trhu práce, ktoré budú mať značný vplyv na výber ich budúceho povolania. Úspech tohto projektu však môžeme merať iba z dlhodobého hľadiska, nakoľko pozitívny prínos bude viditeľný až o 5 – 6 rokov, kedy títo žiaci opustia lavice stredných škôl.“, hodnotia organizátori prebiehajúci projekt a zároveň vyslovujú aj svoje želanie do budúcna:

„Veríme, že budúcnosť detí nie je ľahostajná žiadnemu z rodičov a že záujem o túto aktivitu bude zo strany rodičov a výchovných poradcov stúpať, čo prinesie aj ovocie úspechu uplatnenia sa mladých v pracovnom živote.“

Ak sa vám príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom páči, dajte mu svoj hlas.