V ruchu pandemických dní a týždňov sme takmer nestihli zaregistrovať, že predsedu nášho Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Tomáša Šprláka účastníci Valného zhromaždenia FECBOP, ktoré sa konalo 2. marca 2020, zvolili za prezidenta tejto medzinárodnej organizácie.

Európsku federáciu centier bilancie kompetencií a kariérového poradenstva (FECBOP – Fédération Européenne des Centres de Bilan et d’Orientation Professionnelle), ktorej členmi je aktuálne 25 organizácií v 10 krajinách, našim členom netreba nijako mimoriadne predstavovať. Stopu FECBOP-u a jej vlastného know-how, ktorým je bilancia kompetencií (bilan de compétences), môžeme na Slovensku aj vďaka Tomášovi Šprlákovi sledovať už od r. 2013, kedy medzinárodné konzorcium firiem pod vedením BKS Úspech a FECBOP začalo realizovať projekt, ktorého výstupom bola adaptácia a zavedenie systému bilancie kompetencií v podmienkach našich služieb zamestnanosti.

FECBOP je jediné nadnárodné združenie v oblasti kariérového poradenstva, ktoré má funkčný spoločný systém certifikácie kvality poskytovateľov a ktorý bol významným zdrojom inšpirácie aj pre nás. Od jesene minulého roka sme podobný model certifikácie kvality poskytovateľov služieb kariérového poradenstva, podrobnejšie rozpracovaný v následnom projekte QUAL-IM-Q, začali uplatňovať aj v našom Združení.

Tomáša Šprláka na prezidenta FECBOP-u nominovala slovenská národná sieť bilancie kompetencií, aj ako prejav istej vďačnosti za pomoc, ktorú nám poskytli v predchádzajúcich rokoch – je čas, aby sme teraz my vrátili niečo z toho naspäť.

Prioritami dvojročného funkčného obdobia nového prezidenta FECBOP podľa jeho vlastných slov je

– zintenzívniť zdieľanie dobrej praxe medzi členmi s cieľom inovovať metodiku a kritériá kvality bilancie kompetencií,

– rozvíjať partnerstvá FECBOP s ostatnými existujúcimi sieťami a organizáciami (IAEVG, NICE, ICCDPP) a prispievať k presadzovaniu záujmov kariérového poradenstva v európskych politikách.

Tomášovi blahoželáme a držíme mu palce!