Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja spúšťa od roku 2020 projekt, v rámci ktorého vznikne v kraji sieť centier kariérového poradenstva. Prvé takéto centrum už vzniká vo Zvolene a centrá budú postupne zriaďované aj v ďalších mestách kraja. Rozprávali sme sa s Andreou Škultétyovou, koordinátorkou projektu kariérových centier, o úlohe kariérového poradenstva pri regionálnom rozvoji, financovaní, udržateľnosti a plánoch projektu.

 

Kariérové centrá zriaďované samosprávami sú na Slovensku raritou. Prečo sa Banskobystrický kraj rozhodol pre vytvorenie siete regionálnych kariérových centier?

Rozvojovou prioritou kraja v oblasti školstva je zvyšovanie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl v Banskobystrickom kraji. V rámci tejto iniciatívy máme dve hlavné priority so zameraním na rozvoj odborného vzdelávania, a to nárast žiakov v strojárskych a technických odboroch (50 % nárast do roku 2022) a počet žiakov zapojených do duálneho vzdelávania (500 žiakov do roku 2022).

V roku 2019 sme si urobili analýzu stavu kariérového poradenstva v Banskobystrickom kraji z rôznych pohľadov. Vytvorili sme expertnú pracovnú skupinu, spustili sme prieskum medzi výchovnými a kariérovými poradcami a žiakmi stredných krajských škôl. Na základe zistení bolo na úrovni kraja rozhodnuté o posilnení služieb kariérového poradenstva, a to formou zriadenia siete regionálnych centier kariérového poradenstva.

Čo si od zriaďovania takýchto centier sľubujete?

Vytváraním siete poradenských centier reagujeme v prvom rade na neefektívnu spoluprácu a prepojenie základných škôl, rodičov, výchovných a kariérových poradcov na školách so strednými školami a zamestnávateľmi. Úlohou centier bude zvyšovať záujem žiakov o štúdium na odborných školách a búrať ich často mylné predsudky a stereotypy o odbornom vzdelávaní. V neposlednom rade budú centra prispievať k znižovaniu nesúladu medzi ponukou a kvalitou študijných a učebných odborov a potrebami trhu práce.

Čo bude hlavnou náplňou práce kariérových centier? Aké bude ich postavenie voči iným regionálnym poradenským aktérom (školy, CPPPaP, úrady práce, zamestnávatelia)?

Primárnym cieľom centier bude sledovanie trendov v regionálnom školstve a na trhu práce a  sprostredkovanie informácií o vzdelávacích a kariérových príležitostiach žiakom a rodičom. Za týmto účelom budú centrá realizovať rôzne aktivity, ktorých cieľom bude pomôcť žiakom ujasniť si ciele vlastnej kariéry a porozumieť svetu práce. Medzi takéto aktivity budú napríklad patriť informačné dni o možnostiach duálneho vzdelávania, skupinové Dni otvorených dverí, burzy stredných škôl či exkurzie žiakov základných a stredných škôl vo firmách. Všetky tieto aktivity budú realizované v spolupráci so školami, rodičmi, zamestnávateľmi a ďalšími zainteresovanými subjektmi. Centrá budú navyše metodicky podporovať kariérových a výchovných poradcov na školách realizovaním školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít.

Ďalšou dôležitou činnosťou centier bude sledovať potreby zamestnávateľov prostredníctvom priamych stretnutí s predstaviteľmi jednotlivých regionálnych firiem. Tieto informácie budú následne centrá odovzdávať smerom ku kariérovým a výchovným poradcom, riaditeľom škôl, žiakom a rodičom v prehľadnej a ucelenej forme. Zbieranie informácií sa bude týkať aj návrhov od zamestnávateľov na úpravy v osnovách učebných predmetov, ujasnení možností týchto úprav v rámci školského systému a následné zjednotenie aktivít pre ich implementáciu. Periodicky budú aktualizované aj všeobecnejšie zdroje údajov o regionálnej nezamestnanosti, pohybe a trendoch na trhu práce. Zameriame sa aj na vytvorenie a zber videoprezentácií nedostatkových profesií.

Koľko kariérových centier má v kraji vzniknúť? 

Pilotné Regionálne centrum kariérového poradenstva vo Zvolene bude otvorené v priebehu mája 2020. Tento región bol vybratý ako pilotný z dôvodu vhodného nastavenia doterajšieho regionálneho prepojenia škôl , samosprávy a zamestnávateľov. Otvorenie ďalšieho Regionálneho centra sa plánuje na druhú polovicu roka 2020 v niektorom z južných okresov Banskobystrického kraja. Po úspešnej implementácii týchto prvých centier je v roku 2021 naplánované otvorenie ďalších šiestich a v roku 2022 trinástich centier kariérového poradenstva. Centrá budú postupne rozmiestnené v celom kraji z dôvodu podchytenia regionálnych špecifík.

Ako budú centrá personálne obsadené a kým budú financované?

Každý tím regionálneho centra bude mať 3 typy zamestnancov: manažéra pre komunikáciu a organizáciu, profesionálneho kariérového poradcu a administratívneho pracovníka, ktorý sa bude starať o každodenný chod centra. Personálne nastavenie každého centra bude zároveň prispôsobené regionálnym potrebám. Pokiaľ ide o financovanie, Rozvojová agentúra BBSK vyčlenila finančné prostriedky na zriadenie Regionálnych centier pre rok 2020  z vlastného rozpočtu. Pre ďalšie roky pripravujeme žiadosti na financovanie z rôznych projektových zdrojov.

Ako plánujete zabezpečiť udržateľnosť centier?

V rámci počiatočného fungovania centier sa budú realizovať činnosti, ktoré sú prospešné aj pre subjekty, ktoré sú v zmysle tejto spolupráce partnermi (firmy, samospráva a pod.), no postupne chceme týchto partnerov vyzvať na spoluprácu aj v zmysle spolupodieľania sa na ekonomickej udržateľnosti centier.


Voľné pracovné pozície sú inzerované na stránke Rozvojovej agentúry Banskobystrického kraja: https://rabbsk.dobrykraj.sk/kariera/

S Andreou Škultétyovou sa rozprával Ladislav Ostroha.