Týždeň celoživotného poradenstva sa v roku 2017 uskutoční od 20. do 24. novembra a je príležitosťou zviditeľniť tých, ktorí poradenské služby na Slovensku poskytujú, ale najmä spropagovať význam kariérového plánovania, kariérového poradenstva, pri rozvoji kariéry, rozhodovaní o voľbe štúdia, povolania a zamestnania. Pre rok 2017 oslovilo Centrum Euroguidance Slovensko ako partnera a spoluorganizátora Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. „Rola centra Euroguidance je stimulovať aktivitu na poli celoživotného poradenstva na Slovensku, ako aj posilňovať európsku dimenziu poradenstva, napríklad pri medzinárodných mobilitách. Sme radi, že v ZKPRK sa nám podarilo nájsť partnera, ktorý sa od svojho vzniku stal rešpektovaným popularizátorom kariérového poradenstva na Slovensku,“ hovorí koordinátor Centra, Jozef Detko. Pre Združenie je táto pozvánka k spolupráci veľkou príležitosťou a zároveň výzvou ešte zintenzívniť propagačné aktivity vo všetkých oblastiach, v ktorých je celoživotné poradenstvo poskytované. Na tieto účely bola zriadená webstránka www.tyzdenporadenstva.sk, na ktorej sa môžu do programu zapojiť všetci poskytovatelia celoživotného poradenstva.

Čo je Týždeň celoživotného poradenstva?

Týždeň celoživotého poradenstva - bannerTýždeň celoživotného poradenstva organizuje Centrum Euroguidance Slovensko od roku 2013. Cieľom je propagovať existujúce služby celoživotného poradenstva a stimulovať dopyt a ponuku poskytovania služieb celoživotného poradenstva na Slovensku. Zahŕňa podujatia na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, počas ktorých majú zainteresované strany možnosť predstaviť svoje služby a zdieľať príklady dobrej praxe. Aktivitou pre verejnosť alebo pre odborníkov sa môžu zapojiť všetci poskytovatelia celoživotného poradenstva. Iniciatíva nadväzuje na paralelný Európsky týždeň odborných zručností Európskej komisie, ktorého cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávania a prípravu v celej EÚ.

Prečo sa zapojiť?

Týždeň celoživotného poradenstva prináša jedinečnú príležitosť na oslovenie spoločnosti a na zviditeľnenie celoživotného poradenstva na Slovensku. Umožní vám:

  • využiť pre svoje podujatie spoločnú značku Týždňa celoživotného poradenstva
  • byť súčasťou veľkej siete poskytovateľov služieb celoživotného poradenstva
  • upriamiť pozornosť a záujem na prácu, ktorú vykonávate v oblasti celoživotného alebo kariérového poradenstva
  • spropagovať vaše podujatia a zviditeľniť ich na webovej stránke Týždňa celoživotného poradenstva.

Prečo podporovať celoživotné poradenstvo?

Celoživotné poradenstvo predstavuje komplex poradenských služieb poskytovaných s rozličným disciplinárnym zameraním. Najznámejšie je kariérové poradenstvo, ktorého cieľom je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života. Do celoživotného poradenstva patria aj rôzne služby sociálneho alebo právneho poradenstva, ktoré pomáhajú občanom zorientovať sa v rôznych životných situáciách. Prečo je potrebné celoživotné poradenstvo podporovať?

0%
Slovákov považuje zamestnanie za spôsob, ako zarobiť peniaze, nič viac
0%
absolventov nikdy nepracovalo v odbore, ktorí vyštudovali
0%
Slovákov považuje radosť z práce za najdôležitejšie kritérium výberu
0%
6% občanov vo veku 25-64 rokov v živote využilo kariérové poradenstvo

Ako sa môžete zapojiť?

Pridajte Vašu aktivitu do kalendára udalostí! K prihlasovaciemu formuláru sa dostanete na tejto adrese. Jedinou podmienkou je, že aktivity v rámci Týždňa celoživotného poradenstva musia propagovať celoživotné (kariérové) poradenstvo medzi širokou alebo odbornou verejnosťou a byť bezplatné. Vaša aktivita by sa mala uskutočniť okolo obdobia od 20. – 24. novembra 2017 (t.j. plus/mínus 2 týždne).

Aké aktivity sú v rámci Týždňa celoživotného poradenstva naplánované?

V tomto roku prevzali po prvýkrát nad podujatím Týždeň celoživotného poradenstva záštitu Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. Aj to je dôkazom, že celoživotné kariérové poradenstvo je čoraz viac vnímané ako dôležitý nástroj pre prepájanie školského systému, trhu práce a potrieb občanov. Medzi rôznymi organizovanými aktivitami nájdete napríklad sériu podujatí “Na kávu s kariérovým poradcom“, ktoré organizuje Združenie v spolupráci so súkromnými poskytovateľmi kariérového poradenstva a mediálnymi partnermi Kariéra.sk a ISTP.sk. Tradične sa s aktivitami pre rôzne cieľové skupiny zapájajú Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva, úrady práce, stredné odborné školy a ďalší poskytovatelia kariérového poradenstva.