Inštitút procesorientovanej psychológie v roku 2018 opäť organizuje výcvik Thomasa Dienera. V tomto výcviku sa naučíte používať metódy a princípy „navigácie pri hľadaní povolania“. Spoznáte rôzne tvorivé postupy aj tradičné metódy a naučíte sa využívať v procese rozhodovania v otázkach kariéry a plánovania života u seba, ako aj u druhých ľudí „soft“ faktory, ako sú sny, priania, túžby, hodnoty, nadšenie, „volanie“ a predstavivosť. Program je vhodný pre pracovníkov a pracovníčky pomáhajúcich profesií: profesionálky a profesionáli zaoberajúci sa psychológiou, koučingom, personalistikou, sociálni pracovníci, výchovní poradcovia a ďalší záujemcovia o oblasť rozvoja kariéry a kariérového poradenstva. Táto vzdelávacia príježitosť je jedinečnou a pravdepodobne poslednou možnosťou zažiť výcvik Thomasa Dienera v SR.

V čom je tento výcvik iný?

Kým mnohé vzdelávacie kurzy zdôrazňujú rôzne techniky a prístupy, a nástroje kariérového poradenstva, Thomas učí stať sa poradcom. Zameriava sa najmä na zdroje, východiská a uvedomenie si svojej roly ako poradcu a uvedomenia si toho, čo sa deje s klientom v poradenskom procese. Zameriava sa na prístup, pochopenie a filozofiu a náhľad na poradenský proces. Hoci osvojenie si metodík a konkrétnych nástrojov je súčasťou výcviku, silou Thomasovho prístupu k vzdelávaniu je, že ide ešte “za ne” a do hĺbky. Okrem toho prináša výcvik účastníkom príležitosť stať sa odborným partnerom pre nástroj worknavigator.sk. Úspešní absolventi po splnení podmienok (požadovaná minimálna prax a relevantné kompetencie poradcu) budú môcť byť na stránke vedení ako poskytovatelia koučingu pre Thomasov prístup, s ktorými budú môcť klienti absolvovať poradenskú konzultáciu v rámci zlatého balíčka služieb.

Kto je Thomas Diener

Lektorom a garantom výcviku je Thomas Diener. Thomas sa posledných 10 rokov aktívne venuje prepájaniu oblastí projektového manažmentu a osobnostného rozvoja. Začiatky jeho profesionálneho pôsobenia sú spojené so štúdiom v Research Associaton for Process-Oriented Psychology v Zürichu a tiež v Morenovom inštitúte vo Švédsku (psycho- dráma a sociometria). Získal diplom v psychodráme a vo vzdelávaní dospelých (SVEB II). Pod vedením prof. Ferdinanda Buera DGSv absolvoval certifikovaný supervízny vzdelávací program v Münsteri. Pracoval pre viaceré firmy ako osobný konzultant a v škole pre manažérov učil psychológiu a manažment. Založil a viedol „Eco-Exchange for Associations“ a pre „Swiss Alternative Business Directory“ pracoval ako projektový manažér. V roku 1995 získal od mesta Zürich ocenenie „Promotion Prize for Social Innovation“. V súčasnosti sa profesne venuje oblastiam ako sú budovanie kariéry, supervízia, rozvoj tímov, tréningy pre riešenie konfliktov a projektový manažment. Pracuje v Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku. Vydal viaceré publikácie o téme profesijnej navigácie.

Praktické informácie o výcviku

Cena výcviku je 1300€ a suma za 5 hodín supervízie (60€/hodinu s Thomasom Dienerom, slovenskí supervízori Andrej Jeleník a Eva Uhríková 40eur/hodina). Pre ľudí s nízkym ekonomickým zázemím je možné časť poplatku nahradiť spolu-tlmočením lektora z angličtiny. Celkový rozsah je vyučovacích 155 hodín, z toho 135 hodín prezenčnej výučby, supervízia 5 hodín a práca v peer regionálnych skupinách 15 hodín. Výcvik sa skladá z nasledovných modulov:

 1. Základy Navigácie pri hľadaní povolania (27 h), 6.- 8. september 2018
 •  Základná filozofia a systémy presvedčení vytvárajúce a ovplyvňujúce náš obraz o svete práce
 • Základy procesového poradenstva (E. Schein)
 • Základy komunikácie (komunikačné modely, feedback, otázky, vedenie rozhovoru)
 • Procesorientovaný prístup v poradenstve podľa A. Mindella (signál, informačné kanály, primárny a sekundárny proces, hranica, proces versus stav).
 1. Poradenský proces (27 h), 18. – 20. október 2018
 • Fázy navigácie pri hľadaní povolania (inkubačná fáza, tvorivá fáza, realizačná fáza)
 • Poradenstvo zamerané na zdroje
 • Práca s rôznymi cieľovými skupinami a diverzita v poradenstve (gender, vek atď.)
 1. Psychodiagnostické a tvorivé metódy (27 h), 22.- 24. november 2018
 •  Využitie tvorivých techník v kariérnom poradenstve v indivi-duálnej a skupinovej práci
 • Využitie dotazníkov a testov v kariérnom poradenstve v individuálnej a skupinovej práci
 • Využitie techník u rôznych cieľových skupín a téma rôznoro-dosti (vek, menšiny, gender atď.)
 1. Zaobchádzanie s konfliktami a prekážkami (27 h), 24.- 26. január 2019
 • Práca s odporom klientov v poradenstve a pri kurzoch a zvyšovanie ich sebavedomia pri hľadaní práce
 • Dynamika a facilitácia vonkajších a vnútorných konfliktov
 • Prípadové štúdie, supervízia a poradenský štýl
 1. Trendy vo svete práce a záverečné prezentácie (27 h), 28.februára – 2.marca 2019
 • Nové trendy a budúcnosť sveta práce
 • Politika a systémy presvedčení vo svete
 • Prezentácia záverečnej práce

Začiatok vždy vo štvrtok o 13 – 18 hod, piatok a sobota 9 – 17hod a bude sa konať v školiacej miestnosti Vlčkova 8/A, Bratislava. V prípade záujmu alebo otázok kontaktujte pre bližšie informácie Evu Uhríkovú eva@navigaciavpovolani.sk. Výcvikový program vrelo odporúčame záujemcom o kariérové poradenstvo aj skúseným poradcom.

Prihláška: https://goo.gl/forms/1UA4tpAXgBw3bUbr2

 

Informačný leták