Téma globálneho otepľovania a klimatickej zmeny sa týka aj sektoru kariérového poradenstva. V našej praxi stretávame čoraz viac klientov s klimatickou úzkosťou, alebo klientov ktorí chcú do rozhodovania o vlastnej kariére zahrnúť aj otázky udržateľnosti. Mnoho ekonomických sektorov prejde v najbližších rokoch výraznou “zelenou” transformáciou: ak táto nebude spojená s podporou pracovníkou pri prístupe k vzdelávaniu a pri navigácii meniacim sa trhom práce, zostane na Slovensku veľa ľudí zraniteľnými voči týmto zmenám. Aj preto sme publikovali slovenský preklad Komuniké IAEVG, ktoré vyzýva praktikov a vedcov z našej oblasti, aby brali do úvahy prepojenie súčasných praktík kariérového poradenstva s oblasťou ekológie, udržateľnosti a životného prostredia. Aké sú ďalšie prínosy rozvoja zeleného kariérového poradenstva?

  • Kariérové poradenstvo môže ľuďom pomôcť identifikovať nové príležitosti pre odborné vzdelávanie a prípravu a kariérny rozvoj v zelenej ekonomike, ako sú zelené pracovné miesta, ktoré priamo prispievajú k ochrane alebo zlepšovaniu životného prostredia, alebo pracovné miesta, ktoré sú nepriamo ovplyvnené environmentálnymi predpismi alebo preferenciami spotrebiteľov.
  • Kariérové poradenstvo môže ľuďom pomôcť identifikovať príležitosti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré im umožnia získať zručnosti a kompetencie potrebné pre ekologický prechod, ako sú technické zručnosti v oblasti obnoviteľnej energie alebo obehového hospodárstva.
  • Kariérové poradenstvo môže ľuďom pomôcť vyrovnať sa s rizikami a výzvami ekologického prechodu, ako je strata pracovných miest v sektoroch s vysokými emisiami uhlíka, nesúlad alebo medzery v kvalifikácii a klimatická úzkosť.
  • Kariérové poradenstvo môže ľuďom pomôcť zapojiť sa do sociálneho dialógu a procesov tvorby politík súvisiacich s ekologickým prechodom, ako je napríklad obhajovanie spravodlivého prechodu, ktorý nikoho nenechá pozadu.

V súvislosti s týmto vývojom sme radi, že Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry získalo projekt Erazmus+, ktorého cieľom je rozvíjať a rozšíriť dobrú prax v oblasti “zeleného poradenstva” (“green guidance). Projekt začína v októbri 2023 a bude trvať takmer 3 roky. Má ambíciu formulovať akademickú koncepciu zeleného poradenstva a je zameraný na výskumu, zdieľania praxe a vytvorenie modelu praxe a nástrojov na podporu tohto modelu.

V projekte chceme vytvoriť nasledovné produkty:

  • Príručka zeleného kariérového poradenstva ktorá definuje zelené poradenstvo a stanoví prístup k jeho poskytovaniu. Bude čerpať z existujúceho výskumu na túto tému, ako aj zo zistení získaných v rámci projektu, aby poskytol modely, rady a príklady pre odborníkov pracujúcich v tejto oblasti.
  • Balík nástrojov na poskytovanie zeleného poradenstva na základe skúseností získaných z partnerských krajín. Pravdepodobne budú zahŕňať plány pohovorov, vzdelávacie zdroje a učebné osnovy…
  • Nástroj auditu udržateľnosti pre kariérové poradenstvo. Poskytne odborníkom, službám a organizáciám jednoduchý nástroj na audit ich existujúcej praxe a na identifikáciu spôsobov, ako by sa do nich dalo začleniť ekologické poradenstvo.
  • Správa o dopade sumarizujúca skúsenosti a odporúčania z implementácie zeleného poradenstva do praxe s rôznymi cieľovými skupinami na základe testovacej fázy.

O priebehu projektu vás budeme informovať na našich stránkach aj na stránke www.green-guidance.eu. V prípade, že máte záujem na ňom participovať, neváhajte nás kontaktovať.