/O kariérovom poradenstve

Načo chodiť do školy? Alternatívne možnosti získania vedomostí a zručností

By |2017-08-05T20:18:59+02:0012. máj, 2017|O kariérovom poradenstve|

Žiadny kariérový poradca sa nevyhne vo svojej praxi situácii, kedy musí svojmu klientovi poradiť, odporučiť konkrétne možnosti, prostredníctvom ktorých by si vedel rozšíriť svoje osobné portfólio, príp. si zvýšiť svoju kvalifikáciu. V rámci regionálnych klubov sme sa v ZKPRK venovali zvyšovaniu povedomia o IKT nástrojoch, ktoré je možné využívať v rámci celoživotného poradenstva. Celoživotné poradenstvo spolu existuje ruka [...]

Poradenstvo na úradoch práce: prvé kroky k rámcu zručností pre riadenie kariéry a faktorov zamestnateľnosti?

By |2017-09-28T14:18:49+02:0031. marec, 2017|O kariérovom poradenstve|

V sérii článkov „Ako ďalej odborné poradenské služby“ (časť 1, časť 2, časť 3) sme poukázali na to, poradenstvo patrí z hľadiska nákladovej k najvýhodnejším nástrojom aktívnej politiky na trhu práce a aj na dôvody, prečo zostáva potenciál odborných poradenských služieb na úradoch PSVR nedostatočne využitý. Ako sme začali meniť systém poskytovania odborných poradenských služieb s väčším dôraz [...]

Záujem o duálne vzdelávanie neporastie bez kariérovej výchovy na základných školách

By |2017-08-05T20:19:29+02:001. marec, 2017|O kariérovom poradenstve|

Publikujeme tlačovú správu nášho partnera, Asociácie výchovných poradcov k potrebe zavádzania kariérovej výchovy na ZŠ: Asociácia výchovných poradcov opätovne vyzýva vládu SR a kompetentné orgány k prijatiu okamžitých opatrení na  zavedenie kariérovej výchovy ako prierezovej témy vo všetkých ročníkoch ZŠ, ako prvého a základného kroku pre reálnu podporu duálneho vzdelávania. Zavedenie kariérovej výchovy je definované aj v programovom vyhlásení vlády [...]

Uznávanie výsledkov vzdelávania na Slovensku: nevyužité príležitosti a prešľapovanie na mieste

By |2018-07-08T11:28:25+02:008. február, 2017|O kariérovom poradenstve|

Téma uznávania výsledkov neformálneho učenia sa môže zdať ľuďom z oblasti kariérového poradenstva cudzia. Skúste si ale položiť otázku, koľkokrát ste sa vo vlastnej praxi stretli s klientom, pri ktorom hlavnou prekážkou pre ďalší rozvoj kariéry nebol nedostatok skúseností a zručností, ale chýbajúci „papier“ – diplom, certifikát alebo iná forma oprávnenia? Možno sa s týmto problémom stretávate pravidelne, možno [...]

Kariérové poradenstvo a duálne vzdelávanie: dôležitá je práca s rodinou a kariérová výchova

By |2017-07-25T13:10:17+02:0027. január, 2017|O kariérovom poradenstve|

Koncom októbra minulého roka sa ku mne dostala požiadavka na vypracovanie odpovedí pre Hospodárske noviny, ktoré boli zamerané na kariérové poradenstvo vo vzťahu k tzv. duálnemu vzdelávaniu na stredných odborných školách u nás. Dostalo sa to ku mne trochu okľukou, cez docenta Juraja Vantucha, ktorého s otázkami denník oslovil ako prvého, ten to však najprv posunul kolegom [...]

Čo s poradenstvom na úradoch práce? 3. O cestách k riešeniu

By |2017-07-25T13:10:17+02:0023. december, 2016|O kariérovom poradenstve|

Cieľom týchto článkov je reflektovať aktuálny stav a premýšľať nad možnými riešeniami súčasnej nemilej situácie odborných poradenských služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny z pohľadu informovaného laika, alebo pomerne čerstvého “insidera” služieb zamestnanosti. Čo sa deje s poradenstvom na úradoch práce? Prečo to nefunguje? Čo robiť, aby sa to zmenilo? Uvedené náznaky odpovedí [...]

Druhá publikácia siete NICE: Európsky štandard povolania pre vzdelávanie v oblasti kariérového poradenstva

By |2017-08-05T20:22:28+02:0018. november, 2016|Novinky, O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Európski občania sú vo svojom kariérovom rozvoji konfrontovaní s čoraz komplexnejšími výzvami. Počas vlastnej životnej dráhy musia vykonať dôležité rozhodnutia o vlastnom vzdelávaní a zamestnaní, ktoré výrazne ovplyvňujú ich budúcnosť. Potrebujeme kompetentných poradcov, ktorí budú občanov v tomto procese sprevádzať a podporovať. Ale kto sú títo odborníci? Aké musia mať zručnosti? Ako ich kvalitne vzdelávať? [...]

Čo s poradenstvom na úradoch práce? 2. O (ne)prínose 1,5 stretnutia s klientom

By |2017-07-25T13:10:17+02:009. november, 2016|O kariérovom poradenstve|

Cieľom týchto článkov je reflektovať aktuálny stav a premýšľať nad možnými riešeniami súčasnej nemilej situácie odborných poradenských služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny z pohľadu informovaného laika, alebo pomerne čerstvého “insidera” služieb zamestnanosti. Nie ani tak kvôli uspokojenia mojej vlastnej hyperkritickej nátury, ale z lásky k poradenstvu a z vernosti presvedčeniu, že kariérové poradenstvo musí byť [...]

Tridsať rokov bilancie kompetencií vo Francúzsku, alebo ako môže vyzerať systém kariérového poradenstva

By |2017-07-25T13:10:18+02:007. október, 2016|O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Predposledný septembrový deň tohto roku sme sa v Paríži spolu s ďalšími slovenskými členmi Európskej federácie centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií zúčastnili osláv tridsiateho výročia legálneho zakotvenia bilancie kompetencií ako individuálneho práva každého občana bez rozdielu. Konferencia bola rozdelená do troch okrúhlych stolov: na prvom vystúpili politici (dvaja poslanci Národného zhromaždenia) a hovorili o význame kariérového poradenstva pre spoločnosť. [...]

Čo je a čo nie je kariérové poradenstvo?

By |2017-07-25T13:10:18+02:0017. september, 2016|O kariérovom poradenstve|

Na konferencii „Cesty k profesionalizácii kariérového poradenstva“, ktorá sa za bohatej aktívnej i pasívnej účasti odborníkov zo Slovenska konala koncom mája t. r. na pôde Masarykovej univerzity v Brne (jedným z partnerov konferencie bolo aj naše Združenie), ma okrem množstva iných vecí zaujala poznámka jednej z aktívnych účastníčok, ktorú viem len parafrázovať – vo svojom príspevku, v ktorom spolu s kolegňou [...]