Téma “kariérových kompetencií” (inak nazývaných aj “zručnosti pre riadenie vlastnej profesijnej a vzdelávacej dráhy”) je vysoko aktuálna aj na Slovensku. S dovolením autorov prinášame v skrátenej podobe článok “Kariérní kompetence a možnosti jejich využití v kariérovém poradenství v České republice”, uverejnených v časopise Lifelong Learningceloživotní vzdělávání (3/2016). Celý článok je k dispozícii na tejto adrese.


Prečo kariérové kompetencie?

Současný svět je v řadě aspektů vysoce proměnlivý. Trh práce se dle amerického psychologa Marka Savickase (2008) z pyramidy proměnil do terče, v jehož středu je omezená skupina lidí pracujících na plný úvazek na dobu neurčitou (cca 40 %), vnější kruh je tvořen skupinou externích pracovníků (20 %), jejichž činnost je využívána na základě subdodávek. Mezi nimi je pak zbývajících 40 % pracovníků, kteří jsou dočasně najímáni, vytvářejí tedy náhodně složené týmy, které pracují na částečné úvazky nebo jako OSVČ a zažívají permanentní pracovní nejistotu, stejně jako nedostatek příležitostí pro další rozvoj, vzdělávání či povýšení, které by jim zajistila organizace.

Pro řadu lidí je orientace v proměňujících se požadavcích světa práce i v sobě samém náročná, a mohou tedy vyhledávat průvodce, kteří je provázejí při hledání jejich uplatnění v současném světě. Těmito průvodci se mohou stát právě kariéroví poradci. K profesionalizaci současného kariérového poradenství v České republice může přispět, podobně jako v dalších zemích, popis tzv. kariérních kompetencí.

Čo sú to kariérové kompetencie?

Koncept kariérních kompetencí vychází z předpokladu, že kariérní rozvoj jednotlivce není postaven jen na kariérních volbách, ale jde o dlouhodobý učící se proces (Hooley et al., 2013). Jedná se tedy o „rozsah kompetencí pro jednotlivce (a skupiny), umožňujících jednotlivcům i skupinám strukturovaně získávat, analyzovat, syntetizovat a organizovat informace o sobě, informace o vzdělávání a jednotlivých povoláních a dále dovednosti v oblasti rozhodování a přechodů z jedné fáze do druhé“ (Jackson, 2015, s. 14), neboli „. . . kompetence, které pomáhají jedincům identifikovat jejich dovednosti, rozvíjet jejich učící se cíle a realizovat kroky s cílem zlepšení jejich kariéry“ (Neary et al., 2015, s. 5). Důvodem pro rozvoj kariérních kompetencí je skrze zvýšení zaměstnatelnosti jednotlivce podpořit sociální spravedlnost a inkluzi (Sultana, 2012).

Prínos kariérových kompetencií pre profesionalizáciu kariérového poradenstva

Popis kariérních kompetencí mohou poradci využít především v kariérovém vzdělávání, které samo o sobě přispívá k rozvoji kariérních kompetencí (Thomsen, 2014). Jejich popis tak může posloužit pro designování programů kariérního vzdělávání, pro jejich srozumitelnou propagaci u veřejnosti či k jejich evaluaci. Definování kariérních kompetencí může rovněž předejít kritice některých programů zaměřených na kariérní rozvoj, které byly často úzce zaměřeny pouze na nácvik sebeprezentace či výběrových rozhovorů (Sultana, 2012) a přesouvaly tak zodpovědnost za (ne)zaměstnanost jedince pouze na něj, bez ohledu na širší ekonomicko-společenské souvislosti. Explicitní pojmenování kariérních kompetencí může být využito rovněž pro (sebe)hodnocení klientů. Popsání kariérních kompetencí má také přínos pro intervenci a vývoj sociálních systémů. Existující rámce popisují poradenské cíle v politické terminologii, a mohou se tedy stát významným komunikačním nástrojem pro sdílení s tvůrci systémů. Samotný proces definování kariérních kompetencí a jejich sdílení, které je současně podmínkou pro jejich implementaci, rovněž přispívá k rozvoji profesní komunity. Popisy kariérních kompetencí také často obsahují zdroje pro poradce (učební materiály, hodnoticí a další nástroje apod.) a zahrnují též sdílení zkušeností se zaváděním kariérních kompetencí do poradenských služeb (Hooley et al., 2013).

Aké kariérové kompetencie?

Pro zjištění kompetencí, které se objevují napříč existujícími rámci, jsme zvolili adaptovanou tematickou analýzu. Do tematické analýzy bylo zahrnuto šest existujících rámců kariérních kompetencí z Austrálie, USA, Skotska, Nového Zélandu, Irska a Portugalska, na které odkazuje Evropská síť politik celoživotního poradenství. Tematickou analýzou jsme identifikovali tyto kariérní kompetence:

  • Sebepoznání a pozitivní sebepojetí zahrnuje povědomí o vlastních znalostech, dovednostech a kompetencích, hodnotách, dosavadních úspěších, potenciálu pro další rozvoj i představu ideálního budoucího života a současně vytvoření, udržení a komunikaci pozitivního sebepojetí, které umožňuje rozvoj vlastního potenciálu a využívání kariérních příležitostí.
  • Pozitivní interakce s ostatními a networking odkazuje k sebevědomému a efektivnímu jednání s druhými a k vytváření pozitivních vztahů, které jsou důležité pro vlastní kariérní dráhu, včetně zaměstnavatelů, širších sítí i online prostoru.
  • Reagování na změny a růst v průběhu života včetně udržování rovnováhy mezi osobními, vzdělávacími a pracovními rolemi s cílem dosáhnout well-being (work-life balance).
  • Zapojení a pozitivní přístup k celoživotnímu učení včetně porozumění jeho přínosům.
  • Efektivní zpracovávání kariérních informací, tedy kompetence najít, vyhodnotit a využít informace pro nalezení, vytvoření a/nebo udržení práce.
  • Kariérní rozhodování zahrnuje kompetenci realizovat konstruktivní, optimistická a sebevědomá kariérní rozhodnutí s využitím vlastních předchozích zkušeností.
  • Zapojení do řízení vlastní kariéry včetně převzetí zodpovědnosti za proces řízení kariéry, uplatňování kompetencí pro nalezení, vytvoření a/nebo udržení pracovního místa, kreativita a inovativnost v přístupu k vlastní kariéře, vědomí vlastních stereotypů ohledně budování kariéry a snaha o jejich eliminaci.
  • Porozumění roli jednotlivce ve společnosti a širším souvislostem mezi prací jedince, komunitou, národní a globální společností a jejich vzájemnými vlivy.

Kompetence navrhujeme diskutovat se širší profesní komunitou a otevřít diskusi nejen nad jejich vhodností v českém kontextu, ale také pro budoucí výzvy světa práce. Společná práce nad kariérními kompetencemi, do níž budou zahrnuti nejen poradci, výzkumníci, zaměstnavatelé a další zainteresované strany, ale i občané samotní, může výrazně přispět k porozumění oblasti řízení vlastní kariéry napříč sektory, shodou na společném jazyku a jasném definování poradenských cílů v celoživotní perspektivě. Sdílení a porovnávání perspektiv tak může být přínosné nejen k profesionalizaci kariérového poradenství, ale i k účinnější orientaci jedinců v současném a budoucím světě.

Autori
Mgr. Kateřina Hašková, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D., Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie


Skúmané rámce pre kariérové kompetencie a ďalšie odkazy:

Zdroje (výber):

HOOLEY, T. et al. 2013. The ’Blueprint’ Framework for Career Management Skills: A Critical Exploration. British Journal of Guidance & Counselling, vol. 41 no. 2, pp. 117–131. ISSN 0306-9885. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2012.713908.

JACKSON, CH. (Ed.). 2015. ELGPN Glosář. ELGPN Tools, no. 2 [online]. C2015, poslední revize neuvedena [cit. 2016-06-22]. Praha: Centrum Euroguidance. 44 s. ISBN 978-80-7481-093-0. Dostupné z: http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/czech/elgpn-glosar.

NEARY, S., DODD, V., HOOLEY, T. 2016. Understanding Career Management Skills: Findings from the First Phase of the CMS LEADER Project. Derby: International Centre for Guidance Studies, University of Derby. 48 s. ISBN 978-1-910755-02-0.

SAVICKAS, M. 2008. Helping People Choose Jobs: A History of the Guidance Profession. In ATHANASOU, J. A., VAN ESBROECK, R. (Eds.). International Handbook of Career Guidance.Springer Science – Business Media, pp. 97–113. ISBN 978-1-4020-6230-8.

SULTANA, R. G. 2012. Learning Career Management Skills in Europe: A Critical Review. Journal of Education and Work, vol. 25, no. 2, pp. 225–248. ISSN 1363-9080. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13639080.2010.547846.

THOMSEN, R. 2015. A Nordic Perspective on Career Competences and Guidance – Career Choices and Career Learning. NVL & ELGPN Concept Note [online]. C2015, poslední revize neuvedena [cit. 2016-06-14]. Oslo: NVL. 32p. Dostupné z: http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/career-choicesand-career-learning.-nvl-elgpn-concept-note