/O kariérovom poradenstve

Výsledky prieskumu: Aký je stav celoživotného kariérového poradenstva na Slovensku?

By |2018-09-10T18:14:15+02:008. september, 2018|Kvalita, O kariérovom poradenstve|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) zverilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) tvorbu kapitoly „Celoživotné kariérové poradenstvo“ v Stratégii celoživotného vzdelávania 2019 – 2024. ZKPRK oslovilo expertov, poskytovateľov kariérového poradenstva, zamestnávateľské zväzy, odbory, predstaviteľov samospráv a ďalšie relevantné zapojené strany s možnosťou vyjadriť sa k súčasnému stavu a rozvojovým prioritám kariérového poradenstva na Slovensku. Zber podnetov prebiehal formou [...]

Frank Parsons, zakladateľ kariérového poradenstva

By |2018-09-11T07:37:34+02:0010. august, 2018|O kariérovom poradenstve|

Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame upravený úryvok článku “Frank Parsons” (Nikola Boldišová – Zuzana Hudecová), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Ročník 6, číslo 12, 2017): Kariérové poradenstvo sa objavilo ako samostatná oblasť popri pokrokoch dosiahnutých v spoločenských vedách, a to na začiatku 20.storočia. O rozvoj v oblasti kariérového poradenstva sa významne pričinil [...]

Lucia Mýtna Kureková pre OECD: Zamestnávatelia by sa mali viac angažovať v kariérovom poradenstve pre žiakov

By |2018-09-11T07:23:29+02:006. august, 2018|O kariérovom poradenstve|

Lucia Mýtna Kureková (PhD) pracuje ako senior výskumníčka v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Research Fellow na Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce (CELSI). Doktorát získala na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti v oblasti politickej ekonómie. Výskumne sa venuje témam trhu práce a zručností, pracovnej migrácie, politík trhu práce a sociálnej politiky. Svoj výskum publikuje v medzinárodných žurnáloch. [...]

Marcela Kulifajová: Kariérové poradenstvo pre žiakov môžu zlepšovať aj komunálni politici

By |2018-09-11T07:24:07+02:0031. júl, 2018|O kariérovom poradenstve|

Marcela Kulifajová vyštudovala vysokú školu STU - stavebnú fakultu v Bratislave. Od skončenia vysokej školy sa venuje vzdelávaniu detí, mládeže a dospelých. Je zakladateľkou projektu Mesto povolaní pre deti, zameraného na voľbu povolania pre deti základných škôl, ktorý bol ocenený aj Národnou cenou kariérneho poradenstva. Niekoľko rokov pôsobila v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania, kde spolupracovala [...]

Diagnostika v kariérovom poradenstve: nestačí, ale môže pomôcť

By |2019-07-23T19:09:25+02:003. jún, 2018|O kariérovom poradenstve|

Využívanie diagnostických nástrojov v kariérovom poradenstve je kontroverzná téma. Kým moderné prúdy kariérového poradenstva majú tendenciu diagnostiku úplne vypúšťať, niektoré oblasti kariérového poradenstva stále zotrvávajú v predstave, že  na výber povolania stačí dôkladná psychodiagnostická správa. Je možné nájsť kompromis medzi týmito dvoma extrémnymi pozíciami? Riziká spojené s využitím diagnostických metód v kariérovom poradenstve V prvom [...]

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania: chceme pomôcť pri rozvoji kariérovej výchovy a poradenstva

By |2018-06-26T14:08:22+02:0022. máj, 2018|O kariérovom poradenstve|

Iniciatíva Chceme vedieť viac zverejnila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Ide o dokumentu so 150 legislatívnymi a ďalšími opatreniami, rámcovo vychádzajúcimi z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko a iných dokumentov, ktoré chce ministerstvo zaviesť do Slovenského školstva v horizonte 10 rokov. Hoci mnohé opatrenia sú formulované pomerne všeobecne (odvolávajú sa na [...]

Duševné zdravie na pracovisku: ako môže pomôcť kariérový poradca?

By |2017-10-17T11:25:57+02:0017. október, 2017|O kariérovom poradenstve|

Svetový deň duševného zdravia sa koná každoročne 10. októbra - v roku 2017 bolo jeho témou zdravie v práci. Svetová zdravotnícka organizácia sa na svojej stránke téme duševného zdravia na pracovisku venuje pomerne podrobne. Ako kľúčové fakty uvádza, že práca je dobrá pre duševné zdravie ale negatívne pracovné prostredie môže viesť k fyzickým aj psychickým [...]

Niečo z histórie, ale i pre horúcu súčasnosť – metodický pokyn k voľbe povolania z roku 1982

By |2017-11-06T21:26:33+02:0010. október, 2017|O kariérovom poradenstve|

O dokumente Učiace sa Slovensko sa dnes stále intenzívne diskutuje, svojou troškou sme k tomu prispeli aj v našom Združení, aj sme o tom na našich stránkach ešte niekedy na jar písali. V súvislosti s týmito diskusiami, najmä pokiaľ ide o oblasť kariérového poradenstva (ktorá je v dokumente zakomponovaná do tretej kapitoly venovanej odbornému vzdelávaniu [...]

Desatoro k voľbe povolania – list rodičom

By |2017-10-31T15:58:04+02:0027. september, 2017|O kariérovom poradenstve|

Ten článok som napísal v januári 1988, myslím, že to bolo pre časopis Kamarát, ktorý bol určený hlavne populácii tínedžerov oboch pohlaví (no dobre, priznávam, vtedy žiadni tínedžeri neboli, boli to pionieri a časopis bol pre pionierov a pionierky...). Pracoval som v tých rokoch (1987-1995) na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie na oddelení výchovného [...]

Zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry, kariérové kompetencie… aké sú možnosti ich využitia u nás?

By |2017-08-21T12:50:11+02:0021. august, 2017|O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Téma "kariérových kompetencií" (inak nazývaných aj "zručnosti pre riadenie vlastnej profesijnej a vzdelávacej dráhy") je vysoko aktuálna aj na Slovensku. S dovolením autorov prinášame v skrátenej podobe článok "Kariérní kompetence a možnosti jejich využití v kariérovém poradenství v České republice", uverejnených v časopise Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání (3/2016). Celý článok je k dispozícii na [...]