//Kariérové poradenstvo na úradoch práce: podľa EU treba robiť viac!

Kariérové poradenstvo na úradoch práce: podľa EU treba robiť viac!

Meniaci sa svet práce vyžaduje aj novú rolu pre verejné služby zamestnanosti. Do popredia sa dostáva koncept „tranzitívneho trhu práce“, v ktorom sa kariérové dráhy občanov skladajú zo série prechodov a zmien, ktoré v sebe obsahujú príležitosti aj riziká. Individuálne kariéry sú čím ďalej tým bohatšie a rôznorodejšie a toto musí reflektovať aj činnosť úradov práce.

Európska sieť verejných služieb zamestnanosti bola vytvorená rozhodnutím Európskeho parlamentu v roku 2014 a jej cieľom je posilňovať kapacitu, efektivitu a účinnosť služieb zamestnanosti. V novembri 2017 táto sieť, ktorej členmi sú všetky európske služby zamestnanosti, (vrátane nášho Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny), vydala sadu nástrojov (tzv. „toolkit“), ktorý má pomôcť verejným službám zamestnanosti pomôcť pri budovaní a rozvoji kariérového poradenstva v ich krajine v rámci služieb, ktoré poskytujú občanom.

Publikácia obsahuje súbor nástrojov, ktoré umožňujú vedeniu služieb zamestnanosti zhodnotiť potreby v ich krajine a pripraviť konkrétne kroky pre posilnenie roly kariérového poradenstva. Hodnotiace nástroje sa týkajú aktivít v oblasti kariérového poradenstva v rôznych fázach života občanov:

  • počiatočná fáza kariéry (služby mladým ľuďom v procese iniciálneho vzdelávania – výber povolania, vzdelávania a zamestnania, v slovenskom kontexte sa jedná okrem iného aj o tzv. „preventívne poradenstvo“)
  • stredná fáza kariéry a tranzície (služby pre občanov v procese zmeny zamestnania, povolania z dôvodu prepúšťania, zdravotných problémov a pod.)
  • neskorá fáza kariéry (služby pre občanov v poslednej fáze ich kariéry a pri odchode do dôchodku)

Okrem toho ponúka nástroje aj pre ďalšie relevantné oblasti (prognózovanie trhu práce, spolupráca so zamestnávateľmi, vzdelávanie poradcov a pod.). Odporúčanie Rady európskej únie „Cesty zvyšovania úrovne zručností“ ako aj ďalšie európske politické dokumenty zdôrazňujú potrebu kvalitného a dostupného kariérového poradenstva ako základnú podmienku pre rozvoj zručností občanov a zvyšovanie zamestnanosti. Verejné služby zamestnanosti tu hrajú v každej krajine dôležitú rolu.

 

Publikácia obsahuje pre každý z modulov príklady dobrej praxe z rôznych európskych krajín. Pre odbornú verejnosť prinášame hodnotiace tabuľky pre každý modul v slovenskom preklade. Niekoľko zaujímavých postrehov z odporúčaní siete a komentár o tom, ako by v hodnotení dopadli slovenské služby zamestnanosti (poznámka: jedná sa o osobné názory autora, ktoré v žiadnom prípade nemožno považovať oficiálne názory Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny):

  • Služby zamestnanosti majú veľkú zodpovednosť voči školám: mali by žiakom a študentom nielen poskytovať informácie o situácii na trhu práce a budúcnosti sveta práce, ale aj umožňovať osobné kontakty priamo na úrade práce. Slovenský Zákon o službách zamestnanosti je v tomto zmysle dobre nastavený a úradom práce túto činnosť predpisuje, ale vzhľadom na nedostatočné personálne kapacity v realite existuje priestor pre zlepšenie (poradenské služby pri voľbe povolania boli v roku 2016 poskytnuté len 2% žiakom ZŠ a 5% žiakom SŠ).
  • Služby zamestnanosti by mali proaktívne vychádzať za mladými NEETmi (mladí, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave) a neuspokojovať sa len s tými, ktorí už sú v evidencie trhu práce. Tento „outreach“ a prevencia by sa mali týkať aj mladých, ktorí vzdelávací systém opúšťajú predčasne.
  • Kariérové poradenstvo by mali služby zamestnanosti poskytovať nie len nezamestnaným, ale všetkým občanom. Zákon o službách zamestnanosti toto umožňuje, v realite ale tieto služby ročne využije len niekoľko desiatok záujemcov o zamestnanie.
  • Starnutie populácie sa týka aj Slovenska a aj pri sprevádzaní ľudí pri prechode do starobného dôchodku bude na úradoch práce hrať čoraz väčšiu rolu. Sme na to pripravení? Aké špecializované služby im vieme na úradoch práce ponúknuť?
  • Prognózovanie potrieb trhu práce: slovenské služby zamestnanosti prostredníctvom portálu ISTP.sk a spolupráce s externými dodávateľmi monitorujú potreby trhu práce, výzvou ale zostáva urobiť tieto dáta využiteľné v poradenskej praxi.

Preložené tabuľky sú k dispozícii aj vo formáte Word.

By | 2018-01-07T23:01:30+00:00 7. január, 2018|Akcie a aktivity|
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku. Naším cieľom je združovať a sieťovať, podporovať odborný rast, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a zlepšovať prístup k poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, ako aj presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.