Explozívne informácie o o stave preverovania projektu “Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce” prináša v aktuálnom čísle týždenník TREND (Zbytočné kurzy za milióny z eurofondov štát utajuje). Prinášame z neho krátky úryvok a vyhlásenie Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry:

“Právnička Zuzana Štrbíková a jej tím z ústavu navrhli vytvoriť úplne novú infraštruktúru – sieť poradenských centier pre dospelých v 25 krajských a okresných mestách. Vyžadovalo si to nájsť a prenajať priestory, nakúpiť počítače, projektory a tlačiarne, zazmluvniť lektorov a tútorov, ktorí by v mene ústavu vykonávali kariérne poradenstvo (…) Ústav dal za peniaze z projektu vytvoriť nové opisy kvalifikačných štandardov ako kozmetička či kuchár a dal si ich akreditovať na ministerstve školstva, hoci už ako štandardy existovali a vzdelávacie inštitúcie v nich vzdelávali.”

“Súčasťou každého školenia mala byť aj elektronická časť, na ktorú projekt vyčlenil najväčší balík peňazí – desať miliónov eur. A práve tento e-learning podľa niektorých odborníkov neexistuje. Nikdy ho vraj reálne nevideli. (…) Ani rok a pol po skončení projektu nemá odborná verejnosť možnosť posúdiť kvalitu vzdelávacieho softvéru, za ktorý štát zaplatil milióny eur.

“…Aj číslo 2620 frekventantov s novou kvalifikáciou je však ešte potrebné rozmeniť na drobné. (…) Zhruba tisícka z absolventov prešla kurzom lektora alebo manažéra ďalšieho vzdelávania, tútora v poradenskom procese či pracovníka projektov EÚ. (…) Niektorí využili bezplatné školenia od štátu ako spôsob zdokonalenia sa v koníčku (…). Kozmetický kurz absolvovala pol tisícka ľudí, zváračský si urobili 171 absolventov (…) Približne pätnásť percent absolventov projektu CVANU sa v zozname opakuje – pretože si urobili dva či dokonca tri rôzne kurzy. Po dôslednom očistení zoznamu by sa teda porovnanie počtu novozamestnaných ľudí a vynaložených zdrojov 28 miliónov eur skončilo ešte väčším fiaskom.

“Projekt sa dostal až k vyšetrovaniu. (…) Polícia na základe poskytnutej dokumentácie začala koncom mája vo veci opäť stíhať. (…) Projekt vyšetruje aj Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). (…) Zodpovednosť za spackaný projekt zatiaľ nenesie nikto, ústav naďalej vedie Z. Štrbíková. Definitívnu výšku sumy, ktorú bude musieť Slovensko za projekt zaplatiť namiesto Európskej komisie, prinesie až uzavretie auditu a vyšetrovania. TREND má k dispozícii informácie, že Brusel navrhol stiahnuť z projektu všetky európske zdroje a slovenská vláda sa pokúša zmierniť sankciu na 60 percent.”

 

Vyhlásenie Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry:

Zámer vybudovať v rámci CVANU novú sieť centier poskytujúcich kariérne poradenstvo bol od začiatku kritizovaný odbornou komunitou kariérového poradenstva. Aby sa kariérové poradenstvo dostalo k čo najviac ľuďom a peniaze boli využité čo najefektívnejšie, odborná komunita sa zasadzovala za využitie alebo posilnenie už existujúcich poradenských a vzdelávacích sietí – tak, ako je tomu vo väčšine európskych krajín. Po zriadení poradenských centier zostali naše otázky o ich udržateľnosti nezodpovedané. Zdá sa, že z aktivity projektu “Rozvoj systému poradenstva pre dospelých” zostala po skončení financovania k dispozícii jedna poradenská metodika čiastočne poskladaná z už existujúcich zdrojov a niekoľko ďalších materiálov, ktorých využiteľnosť mimo tohoto konkrétneho projektu je otázna. Naše Združenie sa snaží pri riešení problematiky presadzovať medzirezortný prístup so širokou konzultáciou všetkých relevantných partnerov – projekt CVANU bol ukážkovým príkladom rezortizmu a formálnosti pri odborných konzultáciách. Namiesto veľkých národných projektov sa ako potrebnejšie a adekvátnejšie v našich podmienkach javí skvalitnenie už existujúceho systému kariérového poradenstva (napríklad jednotným štandardom pre kariérové poradenstvo, systémom certifikácie poskytovateľov a pod.) a zlepšenie jeho dostupnosti pre všetkých dospelých (rozšírením kapacít, propagáciou, či vytvorením udržateľného modelu financovania, napríklad naviazaním peňazí na konkrétneho občana, nie na poskytovateľa). Projekt CVANU sa v tejto perspektíve javí ako premárnená príležitosť.