Tretie Valné zhromaždenie Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa uskutočnilo 9. decembra 2016 v priestoroch SAAIC/Euroguidance v Bratislave a bolo opäť spojené s hojnou účasťou, otvorenými a inšpirujúcimi diskusiami, ale aj s voľbami novej Rady Združenia. Hosťom dopoludňajšieho programu, otvoreného aj pre nečlenov Združenia, bol Thomas Diener. Počas interaktívneho workshopu “Vnímanie neznámeho – viacrozmerný prístup pre prácu s osobnými kvalitami” malo viac než tridsať účastníkov možnosť oboznámiť sa so základmi jeho alchýmie pri hľadaní vhodného povolania. Jednoduchá a zároveň  hĺbková metóda “Projekty a kvality”, ktorú predstavil, v sebe kombinuje prístup naratívnej, procesne orientovanej a zážitkovej terapie. Základným princípom je sprevádzať klienta pri identifikácii situácií, zážitkov alebo činností (“projekty”), pri ktorých sa cítil vo svojej koži. Tieto “projekty” môžu pochádzať z rôznych etáp klientovho života (detstvo aj dospelosť) a je možné sa tiež zamerať na vysnívané projekty. V ďalšom postupe sú prostredníctvom zážitkových metód vyhľadávané “kvality” klienta (silné stránky, resp. prirodzené danosti jeho osobnosti), ktoré v týchto projektoch považuje za nosné. Thomas Diener umožnil účastníkom na vlastnej koži zakúsiť tento veľmi originálny spôsob práce a v diskusii predstavil možnosti, ako s výsledkami tejto metódy pracovať ďalej pri hľadaní vhodného povolania alebo uplatnenia sa na trhu práce.

wp_20161209_17_40_20_pro_li

Mentálna mapa Dienerovho mnohorozmerného prístupu k poradenskej práci s osobnými kvalitami

Popoludňajšieho Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 22 členov a prvým bodom programu bolo udeľovanie čestného členstva – novinka pre Združenie. Prvými čestnými členmi sa stali práve Thomas Diener, ktorý svojimi kurzami na Slovensku inšpiroval novú generáciu kariérových poradcov a Marta Hargašová, ktorej celoživotný zápal pre kariérové poradenstvo bol minulý rok ocenený aj Národnou cenou kariérového poradenstva.

wp_20161209_14_17_16_pro_li-1

Predseda Štefan Grajcár odovzdáva Thomasovi Dienerovi diplom čestného člena

V ďalšom priebehu schálilo Zhromaždenie správu o činnosti a o financiách Združenia, ako aj drobné úpravy stanov, ktoré upresňujú funkciu tajomníka, spôsob hlasovania per rollam a ďalšie. Novú Radu ZKRPK budú na základe tajnej voľby nasledujúce dva roky tvoriť nasledujúci členovia:

  • Tomáš Šprlák (predseda)
  • Štefan Grajcár
  • Lenka Martinkovičová
  • Martin Martinkovič
  • Zuzana Gališinová
  • Tatiana Hvizdošová (revízor, nie je členom Rady ZKPRK)

Novozvolený predseda v krátkom príhovore zhrnul víziu a priority Združenia: “Vo svojej praxi sa často potýkame s bezradnosťou verejných inštitúcii pri zavádzaní a realizácií riešení v oblasti celoživotného vzdelávania a poradenstva. Veľmi často sa navzájom oslovujeme ako nadšenci, ale dnes je tu hlad po viac než nadšencoch – po odborníkoch, ktorí sa dokážu povzniesť nad partikulárne záujmy a svoju energiu pretaviť do konkrétnych a systémových návrhov.

V závere rokovania členovia Združenia diskutovali o strategických prioritách a cieľoch na nasledujúce dva roky:

  1. Naďalej rozvíjať komunikáciu o šírenie informácií o kariérovom poradenstve pomocou webstránky, regionálnych klubov a ďalších aktivít. Rozvíjať možnosť rozšírenia stránky Združenia aj pre cieľovú skupinu občanov a záujemcov o kariérové poradenstvo, nie len odborníkov. Zároveň otvorenou komunikáciou o vlastných aktivitách členov sa tieto malé snahy stávajú spoločným bohatstvom a aj takto môžu pomáhať k vzájomnej inšpirácii a prekonávaní rezortizmu.
  2. Prispievať k zadefinovaniu kariérového poradenstva prostredníctvom minimálnych štandardov kvality, aplikovateľných naprieč sektormi.
  3. Posilňovať pozíciu poradenstva ako nástroja sociálnej spravodlivosti.

Pocit nespravodlivosti a bezmocnosti na Slovensku v mnohých ľuďoch narastá a stáva sa výdatným podhubím pre extrémizmus. Poradenstvo malo vždy za cieľ nie len pomáhať ľudom riešiť konkrétne problémy ich pracovného a osobného života. Ako odborníci sme ho vždy chápali ako “pomoc k svojpomoci”. V konkrétnej praxi to znamená, že poradenstvo musí ľuďí uschopňovať k tomu, aby vzali do rúk svoj život a preberali zodpovednosť za svoje prostredie. Aj v tejto optike chceme vnímať rolu poradenstva na Slovensku – poslanie je to na dlhé roky a tešíme sa na pokračovanie našej spoločnej práce!