Časopis „Kariérové poradenstvo v teórii a praxi“ je jediné pravidelne vydávané odborné periodikum na Slovensku a v Českej republike zamerané výlučne na oblasť kariérového poradenstva. Časopis vychádza dvakrát do roka a prináša odborné články o rôznych oblastiach kariérového poradenstva a kariérovej výchovy, rozhovory s rešpektovanými odborníkmi a akademikmi, recenzie publikácií a správy z uskutočnených podujatí. Vianočné číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (2019, 16) si môžete stiahnuť na tejto adrese. Z obsahu vyberáme:

• Poradenstvo a iniciačná edukácia vo vzdelávaní dospelých Rómov z marginalizovaných komunít (Marek Lukáč, Silvia Lukáčová, Ivana Pirohová)

• Súčasné trendy v prístupe ku kariérovej výchove. Príklady z Európy a zo Slovenska. (Ladislav Ostroha)

• Kariérové poradenství v kontextu kultury školy (Andrea Csirke, Alice Müllerová)

• WWW.TRENDYPRACE.SK ako efektívny nástroj kariérového poradenstva (Ivan Láska)

• Správa zo seminára „Prognózy vývoja na trhu práce a uplatnenie absolventov“ (Štefan Grajcár)

• „Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť“, Reflexia z IAEVG konferencie (Mária Jaššová)

• Ohlasy ůčastníků na sympozium a konferenci IAEVG 2019 / Ohlasy na konferenciu IAEVG 2019 v Bratislave

• Čím by sme sa v kariérovom poradenstve mohli inšpirovať od Francúzov? (Tomáš Šprlák)

• Využitie podporujúceho, koučovacieho, mentorského a direktívneho prístupu v bilancii kompetencií pre dlhodobo nezamestnaných (Marcel Čambal)