Býva zvykom posledný deň v roku rekapitulovať najdôležitejšie udalosti, ktoré jeho priebeh poznačili. Aký bol rok 2019 v kariérovom poradenstve? Prinášame výber najzaujímavejších udalostí v jednotlivých sektoroch.

Školstvo: začal boj za depsychologizáciu poradenstva

Rok 2018 bol rokom nádejí – hoci dokument Učiace sa Slovensko zostal v stave klinickej smrti a z kariérovej výchovy zostala len tlačová správa, od ambiciózneho národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania sme si veľa sľubovali. Z implementačného plánu sa podarilo naplniť pomerne významnú polovicu: nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch vrátil opäť do škôl kariérových poradcov a priniesol im určité navýšenie času pre poskytovanie kariérového poradenstva. Na pilotovanie systému finančnej podpory celoživotného vzdelávania a poradenstva nezostalo dostatok ambícií a času.

V každom prípade ide o vývoj pozitívnym smerom, aj keď sektor by potreboval odvážnejšie a zásadnejšie zmeny. Niektoré sú ale pripravované pre rok 2020, v ktorom sa naplno rozbehne veľmi sľubný národný projekt Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie – veľa môžeme očakávať najmä od vzdelávania kariérových poradcov a dopytovo orientovaných mikroprojektov pre školy. VÚDPaPu sa podarilo pritiahnuť do projektu tím odborníkov, ktorí sú takmer všetci členmi ZKPRK a ktorým veľmi záleží na rozvoji kariérového poradenstva v školstve a na poradniach. Držíme im palce, aby sa im podarilo presadiť sa voči dominantnej kultúre diagnostikovania a klinického prístupu.

Kariérové poradenstvo v školstve našťastie nestojí na projektoch a plošných opatreniach, ale najmä na zapálených výchovných a kariérových poradcoch v teréne – ich počet našťastie každým rokom narastá. Rok 2020 ukáže, nakoľko im národný projekt a nová vláda dokážu vytvoriť priestor.

Služby zamestnanosti: dodávateľská byrokracia umŕtvuje poradenstvo

V roku 2019 sa naplno rozbehlo poskytovanie bilancie kompetencií pre dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom externých dodávateľov: celkovo bola služba poskytnutá viac ako 3000 klientom na takmer 50 regionálnych pracoviskách. Takáto forma spolupráce, resp. financovania kariérového poradenstva z verejných zdrojov má potenciál pozitívne formovať sektor a budovať regionálnu infraštruktúru kariérového poradenstva, avšak už dnes je zrejmé, že je potrebné nanovo premyslieť pilotáž systému – najmä znižovať administratívnu záťaž súvisiacu s dodávaním externých služieb. Súčasná rámcová zmluva vyžaduje od obidvoch strán nezmyselné úkony (napr. fotenie každého účastníka pri každej aktivite, stohy dokumentov súvisiace s mesačnou fakturáciou). Napriek enormnej záťaže ale nedávajú zadávateľovi takmer žiadne páky na to, aby mohol kontrolovať kvalitu a efektivitu dodanej služby. Ak teda už pred spustením externej bilancie kompetencií trávil odborný poradca administratívnou činnosťou v priemere 50% času, dnes je tento pomer pravdepodobne ešte vyšší a je škoda, že sa funkcia úradov práce redukuje na administráciu nezamestnaných či externe dodávaných služieb v oblasti poradenstva a vzdelávania. Služby zamestnanosti čakajú na vedenie s jasnou víziou pretvoriť byrokratický moloch na funkčnú a na proklientsky orientovanú organizáciu. Vo vnútri organizácie by sa takéto vedenie malo už aj dnes o koho oprieť.

Poradenstvo pre zamestnaných dospelých: čaká sa na voľby

Modely, ktoré sme navrhli pre systém celoživotného kariérového poradenstva, zatiaľ zapadajú prachom v šuplíku Odboru celoživotného vzdelávania na Ministerstve školstva a rok 2019 nepriniesol žiadne zlepšenie v tejto oblasti. Delegácia početnej národnej a európskej agendy v tejto oblasti na ŠIOV nie je sprevádzaná potrebným navýšením ľudských a finančných zdrojov. Projekt zameraný na rozvoj systému uznávania kvalifikácií ani po roku od spustenia nepriniesol viditeľné výsledky.

Celoživotné kariérové poradenstvo je aj v roku 2019 na Slovensku považované za luxus a nie je isté, a pri pohľade na volebné programy jednotlivých strán sa nezdá, že by sa situácia v horizonte nového volebného obdobia mala radikálne zmeniť. Dospelým teda nezostáva nič iné, než spoliehať sa na súkromných poradcov, alebo úrad práce.

Odborná komunita: veľa muziky za málo peňazí

Pre naše Združenie sa veľká časť roka 2019 niesla v znamení príprav na najväčšiu výročnú udalosť svetovej komunity. Zo skúseností a záverov Výročnej konferencie IAEVG budeme čerpať ešte dlhé roky. Ale ešte dôležitejšie je, že táto skúsenosť nám dodala vedomie, že odbornosťou, dynamikou a odvahou sa môžeme bez problémov porovnávať s celým svetom. A toto vedomie začína prinášať svoje plody v oblasti rozsahu aktérov, ktorých dokážeme zmobilizovať pre rôzne aktivity, ako aj v schopnosti prispievať k profesionalizácii celého sektoru.

Čo nás čaká v roku 2020? S istotou vieme povedať, že bez ohľadu na výsledky volieb, na ktorom bude závisieť ďalšie smerovanie sektoru školstva a práce, bude odborná komunita naďalej pracovať na tom, aby bolo kariérové poradenstvo čo najdostupnejšie pre všetkých občanov. Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu!