Séria článkov “50 odtieňov kvality” približuje slovenskej odbornej komunite kariérového poradenstva vybrané príklady európskej dobrej praxe z oblasti zabezpečovania kvality v kariérovom poradenstve. Články vznikli ako výsledok práce v projekte QUAL-IM-G, v ktorom Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spolupracuje so slovenskými a zahraničnými partnermi na tvorbe národných štandardov kvality pre kariérové poradenstvo.

 

Celoživotné poradenstvo v Holandsku

Holanďanov dlhodobo obdivujeme za relatívne fungujúci poradenský systém vo všetkých oblastiach, ale v porovnaní s našimi pomermi najmä za rozvinutý systém poradenstva v súkromnej sfére. Na základe niekoľkoročného procesu decentralizácie a orientácie na trh je tu kariérové poradenstvo ponúkané rôznymi verejnými i súkromnými inštitúciami. Poradenstvo je poskytované: 1) v rámci vzdelávacieho systému; 2) vládou a samosprávami; 3) zamestnávateľmi a odborovými zväzmi a 4) organizáciami v súkromnom sektore.

V primárnom vzdelávaní je podpora poskytovaná žiakom, ktorí ju potrebujú. Školy majú často hodiny určené k zlepšeniu sa v rámci učenia sa a organizovania vlastného času. Všetci žiaci v nižšom sekundárnom vzdelávaní majú hodiny kariérovej orientácie, na ktorých sa dozvedia o rôznych povolaniach a kvalifikáciách. V rámci sekundárneho vzdelávania majú žiaci mentorov, ktorí im pomáhajú pri adaptovaní sa v novom prostredí. Každá škola je povinná mať aspoň jedného kariérového učiteľa alebo koordinátora, pričom túto rolu, zdroje a aj časovú dotáciu určuje samotná škola. V rámci primárneho a sekundárneho vzdelávania tiež pôsobia poradenské tímy pre podporu žiakov (ZAT), ktoré pozostávajú zo zástupcov školy a zástupcov služieb starostlivosti o mládež. Tieto tímy zabezpečujú podporu pre žiaka, rodičov a učiteľov.

Holanďania trvajú na tom, čo omieľajú viacerí (a aj my) u nás, že spolupráca je základ poskytovania podpory mladých ľudí pri prechode na trh práce. Vo všetkých regiónoch fungujú jeden alebo aj viaceré tzv. Učiace sa pracovné stoly (Leerwerkloketten: www.leerwerkloketten.nl). Sú to partnerstvá medzi organizáciami v regióne, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní a zamestnanosti: verejné služby zamestnanosti, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie a ďalšie inštitúcie významné na trhu práce. Spoločne rozvíjajú aktivity, služby, produkty s cieľom zlepšiť prechod zo vzdelávania na trh práce. Kariérové poradenstvo je jedným z použitých nástrojov.

Okrem vyššie spomínaného môžeme Holanďanov určite pochváliť aj za „premakaný“ systém uznávania zručností a kompetencií nadobudnutých mimo formálneho vzdelávania.

 

Kvalitných poradcov certifikujú dve organizácie

Značka kvality “Kariérový profesionál – overený NOLOC”

V roku 2017 bolo v Holandsku certifikovaných okolo 2000 poradcov (1500 certifikoval NOLOC a 500 CMI). Našim partnerom v projekte Qual-Im-G je NOLOC a ďalšou certifikujúcou organizáciou je CMI (Career management Institute). CMI má na to určený nezávislý výbor, NOLOC má taktiež výbor zodpovedný za proces certifikácie, ale samotnú certifikáciu vykonáva externý poskytovateľ.

NOLOC je holandská asociácia profesionálov z oblasti kariérového poradenstva a koučingu, ktorá má viac ako 2800 členov (www.noloc.nl). Snaží sa budovať povedomie o význame a dôležitosti kariérového poradenstva a zapája sa do diskusií a rozvoja politík v oblasti kariérového poradenstva. Jedným z jej hlavných cieľov je podporovať kvalitu kariérového poradenstva vo všeobecnosti, ako aj jednotlivých kariérových poradcov prostredníctvom mentorovania, podpory ich rozvoja, ako aj ich certifikovania (certifikát Noloc Erkend Loopbannprofessional – NOLOC certifikovaný kariérový profesionál). S rozvíjaním systému certifikácie začal NOLOC v roku 2011 a momentálne je štandard kvality NOLOC čoraz známejší a organizácie začínajú od poradcov vyžadovať certifikáciu NOLOC.

CMI je certifikačný inštitút, ktorý je nezávislý od profesijných organizácií v oblasti kariérového poradenstva.  Cieľom inštitútu je propagovať a zvyšovať profesionalitu v oblasti kariérneho poradenstva.

 

Certifikácia najväčšieho profesijného združenia NOLOC

Podrobnejšie popíšeme práve štandard kvality NOLOC. Pozostáva z piatich hlavných okruhov (indikátorov kvality):

  1. Vzdelanie a zručnosti v oblasti služieb orientovaných na ľudí (minimálne na úrovni EQF 6);
  2. Relevantná pracovná skúsenosť v oblasti kariérového poradenstva, outplacement-u alebo pracovnej reintegrácie, ako aj aktuálne pôsobenie v tejto oblasti;
  3. Relevantné teoretické a praktické vedomosti o kariére, povolaniach, trhu práce a ich interakcii (nadobudnuté vzdelávaním, štúdiom literatúry, či pracovnou skúsenosťou);
  4. Rozvíjanie najdôležitejších kompetencií kariérového profesionála, poradcu, či kouča: empatia, efektívna komunikácia, reflexia, koučing a poskytovanie odporúčaní;
  5. Preukázanie profesionálneho prístupu: reflexia vlastnej praxe, etické pôsobenie (na základe kódexu NOLOC), profesionálny rozvoj, sieťovanie…

NOLOC navrhol profesionálny profil a nastavil kritéria hodnotenia.

 

Ako to prebieha v praxi?

Záujemca o certifikáciu NOLOC predloží dokumenty preukazujúce splnenie kritérií. Proces hodnotenia pozostáva z autoevaluácie (predložené dokumenty) a z hodnotenia vyškoleným odborníkom. Hodnotenie prebieha pod zodpovednosťou Registračného výboru, ktorý je nezávislým orgánom Noloc. Samotné hodnotenie vykonáva spoločnosť CRP, externý a nezávislý poskytovateľ certifikačných služieb.  Hodnotenie pozostáva z posúdenia predložených dokumentov a vykonáva ho jeden hodnotiteľ (v prípade pochybností posudzuje aj druhý posudzovateľ). Samotnými hodnotiteľmi sú certifikovaní Noloc uznávaní profesionáli, ktorí absolvovali špeciálne školenie. Organizáciu hodnotiaceho procesu vykonáva CRP. Certifikácia platí 3 roky a následne je potrebné ju obnoviť. Recertifikáciu je potrebné doložiť dôkazom o vzdelávaní sa a profesionálnom rozvoji v rozsahu minimálne 40 hodín ročne. V prípade, že je poradca členom Noloc, môže sa dobrovoľne zúčastniť mentoringového programu.

 

Ako vyzerá autoevaluácia poradcu?

Motiváciou poradcov získať NOLOC certifikáciu je záujem preukázať svoju kompetentnosť a kvalitu. Poradcovia musia spĺňať všetky vyššie uvedené kritéria/štandardy a predkladajú k tomu podrobné dokumenty. Pre účely autoevaluácie bol vytvorený Hodnotiaci rámec pre záujemcov o certifikáciu NOLOC, ktorý pozostáva z troch častí, piatich sekcií a obsahuje aj minimálne požiadavky, čo je potrebné v žiadosti uviesť.

Prehľad hlavných častí a zhutnený popis sekcií:

Hlavné časti Sekcie
Profesijný životopis 1. Vzdelanie a skúsenosti v oblasti služieb orientovaných na ľudí

– vysokoškolské vzdelanie minimálne na úrovni EQF 6 v určitých odboroch (manažment ľudských zdrojov, psychológia, …) alebo iné vzdelanie na úrovni EQF 6 doplnené minimálne 98 hodinami vzdelávania z oblastí zameraných na služby orientované na ľudí

– pracovná skúsenosť: minimálne 3-ročná pracovná skúsenosť vo všeobecnosti, pričom je potrebných minimálne 750 hodín špecifickej pracovnej skúsenosti v oblasti kariérového poradenstva, koučingu, outplacement-u a reintegrácie

2. Vedomosti v oblasti kariéry a trhu práce

– zoznam vzdelávania / kurzov / tréningov a zoznam preštudovanej literatúry a nadobudnutých pracovných skúseností, ktorý poukazuje na nadobudnuté teoretické a praktické znalosti z oblasti ľudského vývinu, potrieb a motívov, organizačnej štruktúry, organizácií a ich rozvoja, trhu práce a jeho vývoja, profesií a odbornej prípravy

3. Vedomosti, kontrola a schopnosť používať metódy, techniky a nástroje

– preukázať všeobecné vedomosti o minimálne 5 metódach, technikách a inštrumentoch (potrebné predložiť názov a popis), ako aj rozsiahle vedomosti o minimálne 1 metóde, ktorú využívate v praxi (okrem názvu a popisu je potrebné predložiť aj vysvetlenie, ako boli tieto vedomosti nadobudnuté a ako ich využívate v praxi)

Prípadová štúdia Sekcia 4. Kompetencie kouča a poradcu:

– popis jedného prípadu, na základe ktorého bude možné posúdiť, že boli uplatnené nasledovné behaviorálne kompetencie kouča a poradcu: empatia, efektívna komunikácia, reflexivita, poskytovanie odporúčaní (informácií, návrhov a možných riešení), koučovanie

Vyhlásenia 5. Profesionálny prístup:

– v tejto časti podpisom vyjadrujete, že spĺňate nasledovné aspekty potvrdzujúce Váš profesionálny prístup: sebareflexia; etické správanie; profesionálny rozvoj; aktívne sieťovanie; vierohodnosť žiadosti a životopisu.

 

Krátko uvádzame aj príklad minimálnych požiadaviek k tomu, ako by mali vyzerať podklady pre časť “Prípadová štúdia”: 

Príklad minimálnych požiadaviek pre časť “Prípadová štúdia”: Popis prípadu

Prosím popíšte jeden prípad pochádzajúci z vašej praxe, ktorý nie starší ako 2 roky. Požadovaný rozsah 1000-2500 slov.

Prípad popíšte prostredníctvom:

  • načrtnutia situácie,
  • analýzy problému,
  • vybraného prístupu,
  • Vašich kompetencií ako kariérového profesionála vzhľadom na kritériá hodnotenia (preukážte vyššie uvedené kompetencie).

Prípad popíšte vzhľadom na dôvody pre výber spôsobu Vášho konania a reflektujte Vaše konanie.

 

Čo si z tohto procesu môžeme zobrať na Slovensko?

Hodnotiaci proces NOLOC je relatívne časovo nenáročný pre organizáciu a podporuje reflexivitu samotných poradcov. Je otvorený poradcom s rôznym vzdelaním a skúsenosťami (z oblasti služieb orientovaných na ľudí), je zrozumiteľný a jasne štruktúrovaný a zároveň nie je komplikovaný (majú stanovených 6 hlavných kritérií). Podporuje nielen reflexivitu, ale aj profesionálny rozvoj (po 3 rokoch je potrebné pre recertifikáciu doložiť zoznam absolvovaného vzdelávania v minimálnom rozsahu 40 hodín ročne). Proces hodnotenia kvality je transparetný, keďže ho vykonáva nezávislý hodnotiteľ a aj certifikácia je  garantovaná nezávislou organizáciou. Štandard už vyžadujú od poradcov aj mnohé organizácie, ktoré si objednávajú služby kariérových profesionálov.