Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry iniciovalo v októbri 2017 participatívny proces tvorby slovenského štandardu kvality. V prvom roku proces spočíval v analýze existujúceho stavu a potrieb, štúdiu viac ako 20 existujúcich systémov v Európe a v tvorbe základnej koncepcie systému riadenia kvality. Na prahu druhého roku tvorby štandardu spúšťame širšie verejné konzultácie k navrhovanému systému. Prvá časť sa venovala prekonávaniu sektorových bariér, druhú časť základným princípom a procesu tvorby štandardu, tretia časť  predstavovala samotný štandard. V dnešnom pokračovaní, ktoré bude zároveň aj posledným článkom série, popíšeme návrh implementácie štandardu kvality do praxe.

Na to, aby štandard kvality nezostal len na papieri, je potrebné premyslieť konkrétny postup pre jeho aplikáciu a zodpovedajúce podporné procesy. Okrem toho si vyžaduje premyslieť aj nasledovné otázky: Ako budú poradcovia pripravovaní na proces overovania kvality? Aké budú požiadavky na hodnotiteľov? Čo bude výstupom celého procesu? Ak bude udeľovaný nejaký certifikát alebo značka kvality, kto bude zaisťovať jej hodnovernosť a hodnotu?

Cyklus overovania kvality

Štandard kvality navrhujeme aplikovať v nasledovnom procese:

1. Overenie minimálnych vstupných požiadaviek spôsobilosti: Poradca sám zhodnotí splnenie ožiadaviek a pripraví podpornú dokumentáciu:

 • Životopis preukazujúci požadované odborné skúsenosti
 • Fotokópia diplomu (EQF 6 – bakalársky stupeň)
 • Fotokópia dokladov o ďalšom vzdelávaní (40 hodín)

2. Sebahodnotenie kritérií kvality služby: Poradca zhodnotí kvalitu poskytovanej služby pomocou sebahodnotiaceho nástroja. Výstupom je vyplnený sebahodnotiaci dotazník s nahratou podpornou dokumentáciou:

 • Priemerný počet bodov za každú obsahovú oblasť štandardu musí byť väčší alebo rovný 1,5, t.j. aspoň pre polovici kritérií musí poradca dosiahnuť najmenej úroveň odporúčaného štandardu (2 „body“)
 • pre každé z navrhovaných kritérií musí poradca dosiahnuť minimálnu požadovanú úroveň (1 „bod“)

3. Využitie mentoringového programu (NEPOVINNÉ): V prípade potreby podpory, identifikácie nedostatkov alebo potrieb rozvoja môže kandidát využiť mentoringový program, ktorý mu poskytne konkrétne podnety pre zlepšenie kvality služby.

4. Vypracovanie kazuistiky: Poradca vypracuje kazuistiku v nasledovnej štruktúre:

 • Popis situácie:
 • Analýza problému:
 • Reflexia zvoleného prístupu

Kazuistika v rozsahu 3-5 normostrán preukáže:

 • Nadväzovanie efektívneho poradenského vzťahu
 • Identifikácia zákazky klienta
 • Využívanie poradenských zručností
 • Aplikácia teoretických poznatkov v praxi
 • Schopnosť sebareflexie

5. Sprístupnenie materiálov hodnotiteľovi: Po skompletizovaní materiálov ich poradca sprístupní hodnotiteľovi na overenie. Výstupy z krokov 1, 2 a 3 sú skontrolované hodnotiteľom. Hodnotiteľ v prípade potreby ďalšieho overenia kontaktuje kandidáta s doplňujúcimi otázkami/požiadavkami.

6. Udelenie značky kvality (v príprave): Nezávislý certifikačný orgán udelí poradcovi značku kvality. Udelená značka kvality s platnosťou 3 roky. Tri roky po prvotnej certifikácii poradca preukazuje zlepšenie služby. Pri následnej certifikácii je potrebné aktualizovať sebahodnotiaci dotazník a preukázať v ňom zlepšenie kvality oproti predchádzajúcemu hodnoteniu. Následne je platnosť značky kvality predĺžená na 5 rokov: Tento posledný krok samozrejme závisí od schválenia procesu Valným zhromaždením ZKPRK.

Kto by mali byť hodnotitelia?

Aby bol celý systém dôveryhodný, musia byť hodnotitelia odborní, nezávislí a mať dôveryhodnosť v očiach odbornej komunity. Budú to práve oni, ktorí budú posudzovať a v praxi overovať, či poradca spĺňa požadovanú úroveň zručností a či služba, ktorú poskytuje, zodpovedá nárokom štandardu. Pre hodnotiteľov navrhujeme nasledovné výberové kritériá:

Kritérium Indikátor Spôsob preukázania
Stupeň vzdelania Úroveň EQF7 (VŠ II. stupňa) Fotokópia diplomu
Ďalšie vzdelávanie Aspoň 40 hodín ďalšieho vzdelávania v oblasti kariérového poradenstva, poradenstva pre zamestnanosť, rozvoja mäkkých zručností, koučovania, zabezpečovania kvality, projektového riadenia. Fotokópia osvedčení o vzdelávaní
Profesijná skúsenosť Aspoň 300 hodín pracovnej skúsenosti v oblasti kariérového poradenstva, kariérového koučingu, poradenstva pre zamestnanosť, HR consultingu pre rozvoj kariéry.

Aspoň 3 roky skúsenosti v oblasti metodickej činnosti, riadenia systému, zabezpečovania kvality a pod.

Analogicky ako u kandidáta na certifikáciu
Mandát od Valného zhromaždenia ZKPRK Hodnotitelia sú volení z radov ZKPRK na obdobie 3 roky.

Chceme značku/certifikát kvality?

Logickým vyústením navrhovaného štandardu kvality je udeľovanie „značky“ či certifikátu kvality. Tento by nebol podmienkou pre poskytovanie kariérového poradenstva, ale z dlhodobého hľadiska by mohol pre komunitu kariérového poradenstva znamenať napr.:

 • zvýšenie dôveryhodnosti kariérového poradenstva v očiach klientov a financovateľov,
 • spôsob uznania profesionality a kvality služby,
 • prejav dozrievania a profesionalizácie kariérového poradenstva,
 • možnosť odlíšiť sa voči konkurencii,
 • zvýšenie kariérového poradenstva pre nových poradcov a poskytovateľov a ďalšie.

Rozhodnutie pre takýto spôsob implementácie štandardu kvality je v rukách slovenskej komunity. V prípade, že by sa rozhodla vydať sa týmto smerom, je potrebné vyriešiť niekoľko ďalších otázok:

Certifikačný orgán a jeho zloženie

Pre zabezpečenie čo najväčšej transparentnosti a hodnovernosti štandardu je vhodné oddeliť rolu hodnotiteľa od roly certifikátora (orgánu, ktorý udeľuje certifikát). Preto je možné uvažovať nad zriadením nezávislej certifikačnej komisie, ktorá bude zložená zo zástupcu z každého sektorov pôsobenia: školstvo, služby zamestnanosti, súkromný sektor.

Úlohou certifikačného orgánu je najmä garantovať „kredit“ značky kvality. Orgán dohliada na objektivitu hodnotiteľov a na základe ich odporúčaní rozhoduje o udelení/neudelení značky kvality. Hodnotitelia by nemali byť súčasťou certifikačného orgánu. Existuje viacero variantov pre zloženie certifikačnej komisie:

 1. „Interná“ certifikačná komisia, zvolená Valným zhromaždením z radov členov ZKPRK. Certifikačná komisia by bola zložená z rešpektovaných zástupcov z komunity kariérového poradenstva.
 2. „Externá“ certifikačná komisia, zložená napr. zo zástupcov sociálnych partnerov, napr. ministerstiev, zamestnávateľských zväzov a pod. Tento variant ale nemusí byť v slovenských podmienkach realistický, hoci by mal potenciál zvýšiť hodnovernosť procesu kontroly kvality.
 3. Kombinácia variantov A a B.

Ekonomický model procesu zabezpečovania kvality

Pre zabezpečenie ekonomickej udržateľnosti je potrebné premýšľať nad vhodným ekonomickým modelom systému zabezpečovania kvality. Tu je možné uvažovať nad rôznymi alternatívnymi riešeniami:

 1. Náklady na proces certifikácie sú pokryté ZKPRK, resp. hradené z členského príspevku kandidáta
 2. Náklady na proces certifikácie znáša v plnej miere kandidát
 3. Zavedenie poplatku za vydanie certifikátu a zaradenie do databázy certifikovaných poradcov
 4. Iný model.

V prípade implementácie modelu riadenia kvality, definitívnu formu ekonomického modelu navrhne a schváli Valné zhromaždenie ZKPRK.

Záver – čo ďalej?

Proces tvorby štandardu kvality bol iniciovaný na podnet komunity kariérových poradcov a aj ďalšie kroky v jeho vývoji a ďalšom využívaní závisia od jej vôle. Aj tu musí platiť rovnaké pravidlo, akým sa riadime pri poskytovaní našich služieb: dobré riešenia nemôžu byť nanútené zvonka, ale musia prichádzať zvnútra. Prvou podmienkou životaschopnosti štandardu kvality je teda to, aby bol reálne vytvorený „komunitou pre komunitu“. Veríme, že táto fáza procesu tvorby sa iba teraz začína.

Prezentovanú podobu štandardu je potrebné považovať za pracovnú, ktorá od finálnej podoby bude pravdepodobne v mnohom líšiť – až v konfrontácii s realitou sa ukáže životaschopnosť, potreba úprav a dopracovania, či dokonca úplná nevhodnosť navrhovaného systému. CV nasledujúcich mesiacoch sú naplánované tieto kroky:

 • Zaslanie pracovnej verzie štandardu kvality členom ZKPRK na interné pripomienkové konanie (10/2018) a zapracovanie pripomienok
 • Zaslanie pracovnej verzie štandardu kvality na externé pripomienkové konanie relevantným aktérom (10/2018) a zapracovanie pripomienok
 • Pilotné testovanie štandardu kvality (od 11/2018) v reálnych podmienkach na siedmych poradcoch
 • Správa z testovania a návrhy na adaptáciu prezentovaná valnému zhromaždeniu ZKPRK (01/2018)
 • Vypracovanie štandardu a procesu riadenia kvality pre poskytovateľov kariérového poradenstva (t.j. 3 a viac zamestnancov)
 • Pilotné testovanie štandardu kvality – verzia pre organizácie – v reálnych podmienkach na troch organizáciách (2019)

Nech nám táto spoločná práca prinesie mnoho intelektuálneho potešenia a stane sa dôležitým krokom pri dozrievaní slovenského kariérového poradenstva! Ak ste kariérový poradca a máte záujem podieľať sa na testovacej fáze štandardu kvality, napíšte nám na info @ zkprk.sk.