V spolupráci s českým Sdružením pro kariérové poradenství a kariérní rozvoj sme v januári pre prvú skupinu kairérových poradcov realizovali mentoringový program v rámci prípravy na certifikáciu kvality. Mentoringového programu v Šlapaniciach pri Brne sa zúčastnilo 23 kariérových poradcov zo Slovenska a z Čiech – cieľom slovenských a českých združení je mať štandard aj celý proces čo najpodobnejší.

Zastúpení boli kariéroví poradcovia zo všetkých sektorov: súkromní poradcovia na vlastnej nohe, v personálnej brandži, ale aj poradcovia z úradov práce a zo školstva. Pred samotným mentoringom poradcovia vyplnili sebahodnotiaci nástroj, ktorý im umožnil zhodnotiť úroveň kvality poskytovanej služby a vlastných kompetencií. Mentoringový program nie je určený pre začínajúcich poradcov, ale pre skúsených praktikov, ktorí sa chcú zamerať na zvyšovanie kvality poskytovanej služby a získať certifikát kvality. Program bol prakticky a sebareflektívne zameraný a obsahoval tieto moduly:

 • Teoretické východická a poradenské štýly: Z akých teoretických východísk vychádzam vo svojej praxi? Ako dokážem adaptovať svoj poradenský štýl na rôzne potreby/skupiny klientov?
 • Poslanie, vízia a marketing: Aké sú ciele služby, ktorú poskytujem? Ako ich dokážem komunikovať klientom a partnerom?
 • Etické pravidlá v poradenstve: Akým etickým kódexom sa riadi poskytovaná služba? Ako sa dokážem eticky rozhodovať pri dilemách?
 • Výstupy, výsledky a produkty poradenstva: Aké sú merateľné výsledky mojej služby? Ako ich dokážem vyhodnocovať?
 • Rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry: Ako vedie služba k rozvoju samostatnosti klienta?
 • Analýza potrieb a kontrakt v poradenstve: Ako informujem klientov o podstate a podmienkach služby? Ako analyzujem ich zákazku?
 • Informácie o trhu práce: Akým spôsobom využívam a komunikujem klientom informácie o trhu práce?
 • Distančné poradenstvo a využívanie ICT: Akým spôsobom dokážem zvyšovať dostupnosť služby prostredníctvom IKT?
 • Sieťovanie a partnerstvá: Na aké alternatívne alebo doplnkové služby dokážem klientov nasmerovať?
 • Metódy, techniky a aktívna rola klienta: Akým spôsobom využívam rôzne techniky?
 • Individualizácia služby a znevýhodnené skupiny: Ako dokážem službu prispôsobiť tým, ktorí ju najviac potrebujú?
 • Reflexia vlastnej praxe a zlepšovanie kvality: Ako službu neustále zlepšujem pre svojich klientov?

Aké boli spätné väzby od účastníkov? Napriek experimentálnemu charakteru mentoringu boli odozvy veľmi pozítívne:

 • „Mentoring bol veľmi prínosný, ocenila som najmä možnosť zdieľania sa s kolegami. Získala som veľmi veľa inšpirácií!“
 • „Program mi veľmi pomohol do hĺbky reflektovať vlastnú prax a pozrieť sa na ňu inými očami. Mám veľa plánov, ako ju ešte vylepšiť.“
 • „Štandardu kvality teraz rozumiem omnoho lepšie. Je zameraný na rozvoj a sebareflexiu, pritom berie do úvahy mikro aj makro-úroveň služby. Zároveň je flexibilný pre rôzne typy služieb kariérového poradenstva.“

Ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívnu účasť a cennú spätnú väzby, ako aj českým kolegom za logistické zabezpečenie mentoringu. Po pripravení finálnej verzie ho budeme poskytovať všetkým kandidátom na certifikáciu.