Individuálny rozvoj mládeže a dospelých vo vzdelávaní a kariére, ktorý podporuje profesionálnu flexibilitu a zvyšuje poznanie osobných kvalít.

Potrebujem sa zorientovať v sebe samom? Chcem naplno využiť svoj talent a schopnosti? To sú len niektoré výzvy, ktoré si kladie mladý človek pri rozhodovaní sa o budúcom štúdiu, resp. pri vstupe na trh práce. Stále novým prístupom v poradenstve na Slovensku, ktorý sa však začína uplatňovať čoraz častejšie je zážitkové kariérové poradenstvo. Ako uvádzajú Lepeňová a Hargašová (2012) v modernej učiacej sa spoločnosti by mali byť každému záujemcovi dostupné služby kariérového poradenstva. V posledných rokoch sa viaceré projekty venovali práve zážitkovému kariérovému poradenstvu na školách, či už prostredníctvom sociálnopsychologických výcvikov, motivačných programov a pod. Výhodou takéhoto prístupu, ktorý nie je založený len na slovnom podporovaní je, že účastník ma priamu možnosť naučiť sa stanoviť si ciele založené na metodike SMART a za pomoci facilitátora tieto ciele prostredníctvom navrhnutia akčného plánu aj napĺňať. Podstatné je aby sa nenechali pri plnení akčných krokov odradiť prekážkami a prejavili osobnú angažovanosť pri dosahovaní stanovených cieľov. Predpokladáme, že práve zručnosť vedieť si stanoviť reálne a dosiahnuteľné ciele je základným prvkom budovania viery vo vlastné schopnosti a retenciu vnútornej motivácie. Zo skúseností zo školského prostredia môžeme potvrdiť názor Lepeňovej a Hargašovej (2012), že mnohí rodičia nemajú čas venovať sa svojim deťom a často sa im zdá zbytočné všímať si ich malé úspechy a to, či dokončia, to čo začnú robiť. Očakáva sa, že túto úlohu by mali prebrať aj učitelia a pracovníci školských zariadení, ktorí sa v rámci interdisciplinárnej spolupráce venujú osobnostnému rastu žiakov. V školských programoch nie je často miesto na rozvoj a podporu praktických zručností. Ako vhodná odpoveď na tieto nové výzvy sa nám javí zážitkové učenie v rámci skupinového poradenstva, ktoré je následne doplnené o individuálny koučing zameraný na osobný rozvoj.

Metodika k zkp