Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry iniciovalo v októbri 2017 participatívny proces tvorby slovenského štandardu kvality. V prvom roku proces spočíval v analýze existujúceho stavu a potrieb, štúdiu viac ako 20 existujúcich systémov v Európe a v tvorbe základnej koncepcie systému riadenia kvality. Na prahu druhého roku tvorby štandardu spúšťame širšie verejné konzultácie k navrhovanému systému. V druhom zo série článkov hovoríme o tom, z akých princípov sme vychádzali a ako sme postupovali pri jeho tvorbe. Prvú časť nájdete na tejto adrese

Pri tvorbe štandardu kvality bol zvolený prístup “zdola” – samotnou komunitou kariérového poradenstva. Aby štandard bol úspešný, musí sa s ním v prvom rade stotožniť slovenská komunita kariérových poradcov. Aj preto prebiehal proces tvorby tak dlho a bol nasledovnými míľnikmi:

Strategické stretnutie Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (16.5.2016)

Strategické stretnutie členov a sympatizantov ZKPRK zvolal predseda Združenia Štefan Grajcár s cieľom vytvorenia spoločného postupu pre rozvoj kariérového poradenstva na Slovensku. Štruktúrované generovanie nápadov a identifikácia priorít prostredníctvom hlasovania približne 25 účastníkov z rôznych sektorov kariérového poradenstva viedla okrem iného aj k sformulovaniu nasledovného cieľa: „Vytvorenie štandardu kvality kariérového poradenstva, ktorý by bol nezávislý a nadsektorový, tvorený odborníkmi “zdola”(možnosť: V budúcnosti by mohol byť štandard použitý v systéme riadenia kvality, napr. udeľovanie “značky kvality”)“

Príprava projektu Erasmus+ KA2 QUAL-IM-G: Identifikácia potenciálnych zahraničných partnerov pre tvorbu štandardu (12/2016 – 02/2017)

S cieľom získať relevantné skúsenosti od zahraničných partnerov a inštitúcií zaoberajúcich sa kvalitou v kariérovom poradenstve oslovilo ZKPRK na začiatku roka 2017 nasledovné inštitúcie s ponukou participovať na projekte, ktorého cieľom by bola výmena skúseností a vzájomná inšpirácia pri tvorbe, resp. zdokonaľovaní existujúcich systémov zabezpečovania kvality:

 • NOLOC (Holandsko) – asociácia kariérových poradcov s viac ako 2800 členmi. Do projektu prispieva najmä svojím know-how z certifikácie poradcov, postavenej na princípoch uznávania výsledkov informálneho učenia.
 • nfb (Nemecko) – Národné poradenské fórum, ktoré vytvorilo národné nadsektorové štandardy kvality pre kariérové poradenstvo.
 • Medzinárodné centrum pre výskum kariérového poradenstva (iCeGS), Univerzita v Derby (Spojené kráľovstvo) – európsky líder v oblasti výskumu dopadov a zabezpečovania kvality kariérového poradenstva.
 • Abif (Rakúsko) – nezisková organizácia, autor rámca kvality pre poskytovanie kariérového poradenstva QUINORA.
 • Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj (Česko) – sesterská organizácia ZKPRK z Českej republiky.
 • Inland – Nórska univerzita aplikovaných vied (Nórsko) – koordinátor procesu tvorby štandardov kvality pre kariérové poradenstvo

Oficiálne spustenie participatívneho procesu tvorby štandardu kvality (25/10/2017)

Oficiálne spustenie procesu prebehlo na odbornom seminári „Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve“ dňa 25.10.2017 za účasti zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, metodikov služieb zamestnanosti, expertov a kariérových poradcov. Na stretnutí bola vytvorená pracovná skupina pre tvorbu štandardov a vytvorený zoznam kontaktov ďalších odborníkov, ktorí by sa mohli podieľať na tvorbe štandardu (pripomienkovanie materiálov, získavanie informácií).

Zisťovanie súčasného stavu v oblasti zabezpečovania kvality v kariérovom poradenstve na Slovensku (09-10/2017)

Mapovanie súčasného stavu prebehlo prostredníctvom online dotazníka, ktorým bolo oslovených viac ako 70 kariérových poradcov z rôznych oblastí. Výsledky prieskumu poukázali na to, že v praxi sa uplatňujú najmä neformálne a málo štruktúrované postupy pre zabezpečovanie kvality služby: využívanie spoločných metodických materiálov, vzdelávanie poradcov, stanovenie podmienok pre odborného garanta služby, ústna spätná väzba od klientov. Pomerne rozšírené je využívanie dotazníkov spokojnosti. Malé množstvo firemných poskytovateľov kariérového poradenstva využívalo existujúce rámce kvality (ISO, európsky štandard kvality pre bilanciu kompetencií).

Analýza existujúcich prístupov k riadeniu kvality v kariérovom poradenstve (11/2017-03/2018)

S pomocou zahraničných partnerov bolo analyzovaných 22 existujúcich štandardov a prístupov pre riadenie kvality v kariérovom poradenstve:

Prístupy k riadeniu kvality, ktoré boli v procese tvorby slovenského štandardu analyzované.

Osvetová kampaň o riadení kvality v kariérovom poradenstve a formovanie prvých verzií štandardu (04/2017 – 07/2018)

Pre zvyšovanie povedomia a potrebe zabezpečovania kvality v kariérovom poradenstve vykonalo ZKPRK viaceré aktivity:

 • Publikovanie odborných článkov o vybraných analyzovaných prístupov riadenia kvality (napr. popis systému riadenia kvality vo Francúzsku, Anglicku, Holandsku, britskom školstve, rozhovor s auditorkou štandardu Matrix).
 • Organizovanie regionálnych klubov „Kariérové kolegovanie“ s kariérovými poradcami v Banskej Bystrici, Nitre, Martine a Bratislave s diskusiou o štandarde kvality
 • Stretnutie pracovnej skupiny 9.5.2018: diskusia a pripomienkovanie prvého návrhu štandardu kvality
 • Predstavenie a workshop na Letnej škole kariérového poradenstva za účasti viac než 30 kariérových poradcov z rôznych sektorov
 • Priebežné stretnutia užšej pracovnej skupiny pre zapracovanie pripomienok kariérových poradcov a poskytovateľov

 

Závery prvej fázy konzultatívneho procesu – aké princípy pre štandard kvality?

Všetky tieto stretnutia, prieskumy a diskusie nás viedli k tomu, že pri tvorbe štandardu sme sa rozhodli vychádzať z nasledovných základných princípov:

Slovenský štandard kvality je zameraný najmä na rozvoj a profesionalizáciu v sektore kariérového poradenstva, než na kontrolu a spĺňanie externe stanovených požiadaviek.

1. Dobrovoľnosť: štandard nie je vstupnou bránou pre poskytovanie služby

Štandard kvality sa nemôže stať bariérou pre poskytovanie kariérového poradenstva: cieľom nie je urobiť z kariérového poradcu regulované povolanie, ale poskytnúť poradcom a poskytovateľom príležitosť pre konfrontovanie kvality vlastnej služby voči kľúčovým požiadavkám na kariérové poradenstvo a pre identifikáciu možností zlepšenia. Hoci je možné v budúcnosti uvažovať o modeli, v ktorom by bolo splnenie štandardu vyžadované zo strany štátnych inštitúcií ako podmienka pre prístup k verejným zdrojom (napr. dopytové projekty pre poskytovanie kariérového poradenstva), v prvej fáze ide v prvom rade o iniciatívu „zdola“: príťažlivosť, využívanie a ďalší život a vývoj štandardu je plne v rukách slovenskej komunity kariérového poradenstva.

2. Flexibilita: zameranie na ciele, prostriedky a výsledky, nie na procesy a smernice

Štandard musí byť dostatočne pružný, aby dokázal obsiahnuť realitu a špecifiká kariérového poradenstva v rôznych sektoroch (školstvo, služby zamestnanosti, súkromný/HR sektor). Nepredpisuje teda používanie konkrétnych nástrojov, ani nie je zameraný na dokladovanie procesov a smerníc. Namiesto toho je zameraný na prierezové požiadavky na kvalitu služby (napr. aktívna rola klienta, kvalita nástrojov a informácií, dôraz na rozvoj zručností pre riadenie kariéry atď.) a na kľúčové znaky kvality služby:

 • Aké sú ciele a želané výstupy služby na strane klienta?
 • Sú nástroje, zdroje a použité postupy adekvátne pre dosiahnutie cieľov?
 • Akým spôsobom je monitorované dosahovanie stanovených cieľov a ako je využívané pre zlepšovanie služby?

3. Rozvoj: zlepšovanie a profesionalizácia, nie predpisovanie povinného minima

Štandard kvality má pomôcť komunite poradcov a poskytovateľov z rôznych sektorov pri profesionalizácii a zlepšovaní služby. Preto nie je koncipovaný ako zbierka statických požiadaviek, ktoré poradca alebo poskytovateľ buď spĺňa, alebo nespĺňa. Štandard obsahuje dynamicky odstupňované úrovne kvality s konkrétnymi indikátormi a podporuje dynamiku neustáleho profesionálneho rozvoja poradcu a zlepšovanie služby. Súčasťou štandardu je sebahodnotiaci nástroj a program mentorovania, ktorých cieľom je podporovať rozvoj poradcov a poskytovateľov.

4. Komplexnosť: zameranie na kvalitu služby, nie len na zručnosti poradcu

Hoci osoba a zručnosti kariérového poradcu sú podstatným faktorom kvality a efektivity služby, systém zaisťovania kvality zameraný výlučne na osobu a kompetencie kariérového poradcu (napr. prostredníctvom jednorázového preskúšavania po vzore  Národnej sústavy kvalifikácií) sa v praxi preukázal ako značne limitovaný. Zameraný je totiž výlučne na vstupné parametre (odborné vedomosti a zručnosti poradcu, prípadne využívané nástroje a postupy). Splnenie kompetenčného alebo kvalifikačného štandardu je predpokladom, nie však garanciou kvalitnej služby. Komplexnejšie zhodnotenie musí okrem “vstupov” brať do úvahy aj organizačné podmienky, priebeh a výstupy poradenského procesu, bez ktorých nie je možné poskytovať kvalitnú službu. Kľúčom ku kvalitnému štandardu kvality je rovnovážne zosúladenie týchto dvoch prístupov.

5. Systémový rozvoj špecifických aspektov kariérového poradenstva

Štandard kvality by mal prispievať k rozvoju niektorých špecifických aspektov kariérového poradenstva na systémovej úrovni, ktoré sú v jednotlivých sektoroch rizikové, alebo nedostatočne zdôrazňované. V diskusiách s poradcami a odborníkmi v jednotlivých sektoroch sme identifikovali nasledovné faktory, ktoré samozrejme neplatia paušálna a ich výpočet nie je definitívny:

Školstvo:  Služby zamestnanosti: Súkromná sféra
 • Prepojenie so svetom práce
 • Používanie rôznych prístupov, nie len diagnostiky
 • Podpora aktívnej roly klienta
 • Rozvoj zručností pre riadenie kariéry
 • Rozširovanie možností klienta (nie nábor a „matching“)
 • Individualizácia služby
 • Podpora aktívnej roly
 • Outreach, propagácia služby
 • Sieťovanie a spolupráca s externými partnermi
 • Odlíšenie voči recruitmentu, koučingu, HR consultingu
 • Teoretické základy, základné poradenské zručnosti
 • Rozvoj CMS

 

V nasledujúcej časti predstavíme navrhované kritériá a indikátory kvality návrhu slovenského štandardu kvality pre kariérové poradenstvo.