Dňa 14.8.2018 nás po ťažkom boji s chorobou opustila Anna Eliášová. Jej odchod je veľkou stratou pre jej rodinu, klientov a aj komunitu kariérového poradenstva.

Anka Eliášová pracovala dlhé roky ako odborná poradkyňa na oddelení poradenstva a vzdelávania na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, kde vo svojej práci s klientmi využívala okrem kariérového poradenstva aj prvky psychoterapie. Napriek neúprosnej logike merateľných ukazovateľov a zamerania na výsledky dokázala „vzdorovať“ systému a pracovala s mnohými svojimi klientmi dlhodobo – s rešpektom k ich vlastnému tempu riešenia problémov a s dôverou k ich vlastným schopnostiam.

Bola veľkou oporou a inšpiráciou zamestnancom ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, s ktorými počas pravidelných priateľsko-pracovných obedov konzultovala pripravované metodiky a vzdelávacie programy. Jej vstupy nám pomáhali „poľudšťovať“ niektoré metodické materiály: v diskusiách vždy nástojčivo trvala na tom, aby poradcovia úradov práce zdôrazňovali práva klientov a tak im pomáhali znovunadobudnúť sebaúctu a pocit kontroly nad vlastným životom. Anka sa pravidelne a aktívne zúčastňovala stretnutí bratislavského klubu kariérových poradcov. Tak ako bola milá, priateľská a ústretová voči svojim klientom a kolegom, rovnako sa správala aj k študentom, s ktorými sme za ňou chodievali, aby sme im ukázali, ako sa na úrade práce môže robiť poradenstvo, nielen kariérové – zaujala ich svojou otvorenosťou, zápalom, s akým rozprávala o svojej práci, a takmer všetkých i takou zdanlivou samozrejmosťou, že sa každému z nich predstavila menom a podala mu ruku.

Okrem svojho pracovného života sa naplno venovala starostlivosti o mentálne postihnutú dcéru a vnučku.

Anka, ďakujeme za tvoj stály úsmev a optimizmus, za tvoje priateľstvo, dobrotu a životnú múdrosť.