21. marca 2016 sa uskutočnil bratislavský klub ZKPRK venovaný téme kariérovej adaptability, na ktorom bola bohatá účasť členov i nečlenov ZKPRK. Diskutovali sme o kariérovej adaptabilite z hľadiska teórie, o jej zložkách, zaujímavých zisteniach zahraničných výskumov, ako aj o výsledkoch doktorandského výskumu na veľkej vzorke vysokoškolákov, či možnostiach rozvoja kariérovej adaptability… Tému prezentovala Lenka Martinkovičová, ktorá v r. 2015 úspešne ukončila doktorandské štúdium v odbore Sociálna a pracovná psychológia a vo svojom výskume sa venovala práve kariérovej adaptabilite.

Prečo kariérová adaptabilita?

Adaptabilita je dôležitou schopnosťou pre riadenie osobného kariérového rozvoja a teda môže byť osožná na meniacom sa trhu práce. Podpora rozvoja  kariérovej adaptability (kariérových adaptačných schopností) môže uľahčiť mladým ľuďom zvládnutie tranzície zo školy na trh práce a dospelým uľahčiť kariérovú re-orientáciu a zmeny.

Čo o kariérovej adaptabilite hovorí teória?

Podľa teórie rozvíjanie kariérovej adaptability napomáha riadeniu kariéry a zvládaniu životných tranzícií a zmien. Kariérová adaptabilita je jedným z ústredných pojmov Teórie konštruovania kariéry. 

Teória konštruovania kariéry

Kanaďan Mark L. Savickas, žiak D. Supera, predložil Teóriu konštruovania kariéry prvýkrát na prelome 20. a 21. storočia. Teória vychádza z konštruktivistických princípov a z teórií D. Supera. Savickas pripisuje vplyv konštruktivizmu (v oblasti teórie a praxe) zmenám v charaktere práce a kladeniu dôrazu na sebaorganizovanie a sebariadenie života a kariéry. Na jednotlivcov teória nahliada ako na sebaregulujúcich tvorcov, ktorí rôznymi spôsobmi napĺňajú vlastné ciele, pričom self a kariéru si tvoría reflektovaním našich skúseností. Kariéru si konštruujeme počas toho, ako uskutočňujeme rozhodnutia, ktoré vyjadrujú naše sebaponímanie, a formulujeme a dosahujeme ciele v rámci sociálnej reality pracovných rolí a to najmä prikladaním významu svojmu profesijnému správaniu a pracovným skúsenostiam. Teória hovorí napríklad aj o tom, že kariérový rozvoj je poháňaný adaptáciou na prostredie (skôr ako dozrievaním vnútorných štruktúr). Hlavné zložky teórie: profesijná identita, kariérová adaptabilita a životné témy. 

Kariérová adaptabilita

Teória konštruovania kariéry sa venuje kariérovej adaptabilite z hľadiska mechanizmov zvládania, prostredníctvom ktorých si jednotlivci konštruujú kariéru a pôsobia v rámci komunít. Pri kariérovej adaptabilite je teda kľúčová otázka: Akým spôsobom si ľudia konštruujú/tvoria kariéru?

Savickas definuje kariérovú adaptabilitu ako pripravenosť jednotlivca a jeho zdroje pre zvládanie úloh v rámci profesijného rozvoja, profesijných tranzícií a osobných náročných situácií. Ďalší autori popisujú kariérovú adaptabilitu ako schopnosť uskutočňovať tranzície na trhu práce, zmeny organizácie práce a pod; dôležitú schopnosť pre riadenie osobného kariérového rozvoja; schopnosť identifikovať potrebné kvality, ktoré sú dôležité pre budúcnosť a uskutočniť zmeny k ich dosiahnutiu a pod. Podľa Savickasa, význam kariéry a dynamiku jej konštruovania, môžeme pochopiť prostredníctvom sebadefinujúcich príbehov, ktoré odhaľujú úlohy, tranzície a náročné situácie, ktorými človek prešiel.

Kariérová adaptabilita pozostáva zo štyroch zložiek/dimenzií, ktoré predstavujú všeobecné adaptačné zdroje a stratégie, ktoré jednotlivci používajú počas toho, ako si konštruujú svoje kariéry. Každá z týchto dimenzií pozostáva z premenných, ktoré zahŕňajú postoje, presvedčenia a kompetencie dôležité pre konštruovanie kariéry a ovplyvňujúce stratégie zvládania (správanie). Postoje a presvedčenia ovplyvňujú rozvoj a využívanie kompetencií a kompetencie vplývajú na adaptačné správanie v rámci konštruovania kariéry.

Dimenzie kariérovej adaptability (pomenované na základe ich funkcie) podľa Savickasa:

Záujem (concern) je najdôležitejšou dimenziou kariérovej adaptability a definuje zameranosť na budúcnosť a prikladanie dôležitosti pripravovať sa na budúcnosť, zmysel pre kontinuitu (to, čo robím dnes, má význam pre zajtrajšok). Dôležité je rozvíjanie pozitívneho postoja k budúcnosti. Jeho nedostatok môže byť sprevádzaný apatiou, pesimizmom a bezplánovitosťou.

Kontrola (control) je intrapersonálna schopnosť samoregulácie. Zahŕňa sebadisciplínu, procesy uvedomovania si, zvažovania, organizovania a rozhodovania v rámci vývinových úloh a pri uskutočňovaní tranzícií súvisiacich s kariérou. Súvisí s témami ako nezávislosť, interný locus kontroly, autonómia, sebaurčenie, atď. Nedostatok kontroly často vedie ku kariérovej nerozhodnosti a prejavuje sa zmätením, prokrastináciou alebo impulzivitou.

Zvedavosť (curiosity) je o preskúmavaní seba (sebapoznávanie), situácií a sveta práce (získavanie profesijných informácií a sociálnych informácií). Nedostatok kariérovej zvedavosti môže viesť k nereálnym obrazom o sebe i svete práce.

Kariérová sebadôvera (confidence) naznačuje ako vnímame vlastnú účinnosť vzhľadom na schopnosť úspešne uskutočňovať a implementovať rozhodnutia. Jej nedostatok sa môže prejaviť v zablokovaní, ktoré zabraňuje napĺňaniu rolí a dosahovaniu cieľov.

 

Dimenzie kariérovej adaptability prehľadne (Savickas)

Dimenzie adaptability Postoje,                                   presvedčenia Kompetencia Stratégie zvládania (správanie) Kariérové problémy
Záujem Plánujúci Plánovanie Uvedomovať si, zapájať sa, pripravovať sa Ľahostajnosť
Kontrola Rozhodný Uskutočňovanie rozhodnutí Asertivita, disciplína, nasledovanie zámeru Nerozhodnosť
Zvedavosť Zvedavý Preskúmavanie Experimentovanie, vstupovanie do rizika, zisťovanie informácií Nerealistickosť
Sebadôvera Efektívny Riešenie problémov Vytrvalosť, snaženie sa, usilovnosť Inhibícia

 

Akí sú ľudia, ktorí majú vysokú úroveň kariérovej adaptability?

Podľa Savickasa sa adaptívni jedinci zaujímajú o svoju budúcnosť vo svete práce, snažia sa mať nad ňou kontrolu, prejavujú zvedavosť prostredníctvom preskúmavania budúcich možností a scenárov a posilňujú svoju sebadôveru k dizajnovaniu svojej profesijnej budúcnosti, aby napĺňali svoje ašpirácie a plány.

 A čo na to výskumy?

Výskumy poukazujú na to, že vyššia kariérová adaptabilita má vplyv napríklad na úspešnejšie zvládanie profesijných tranzícií, zlepšuje šance na nájdenie vhodného pracovného miesta a posilňuje kariérový úspech (napr. Koenová).

Ďalšie výskumy poukazujú na to, že kariérová adaptabilita:

  • pozitívne predikuje spokojnosť s kariérou a kariérový výkon, pričom to nezávisí na demografických údajoch, osobnostných črtách a sebahodnotení (napr. Zacher)
  • podporuje spolunáležitosť k organizácii a retenciu (napr. Ferreira, Coetze, Masenge)
  • pozitívne súvisí s pracovnou angažovanosťou (napr. Rossier)
  • pozitívne súvisí s proaktívnou osobnosťou, orientáciou na učenie sa a dosahovanie cieľov a s kariérovým optimizmom (napr. Tolentino )

V rámci doktorandského výskumu (vzoru tvorilo až 1331 VŠ študentov), ktorý Lenka realizovala, zistila napríklad, že kariérová adaptabilita u študentov vysokých škôl pozitívne súvisí s ich sebahodnotením, ako aj s vnímanou osobnou účinnosťou (sebaúčinnosťou), ale aj s niektorými dimenziami osobnosti – otvorenosť, svedomitosť a extraverzia.

Veľmi zaujímavé zistenie z tohto výskumu hovorí o tom, že pracovná skúsenosť pozitívne súvisí s celkovou kariérovou adaptabilitou, pričom medzi študentmi jestvujú rozdiely v rámci kariérovej adaptability vzhľadom na pracovnú skúsenosť:

  • medzi tými, ktorí pracujú a tými, ktorí nemajú pracovné skúsenosti, ale aj tými, ktorí síce majú pracovné skúsenosti, ale aktuálne nepracujú;
  • medzi tými, ktorí majú pracovné skúsenosti v rámci odboru a tými, ktorí majú pracovné skúsenosti mimo odboru .

Dá sa kariérová adaptabilita rozvíjať?

Doposiaľ sa mnohé výskumy nezaoberali overovaním toho, či sú služby a aktivity kariérového poradenstva a vzdelávania účinné a takmer žiadne výskumy sa nezaoberali tým, či je možné kariérovú adaptabilitu rozvíjať. Avšak Koenová zistila, že je to možné a dokonca i to, že tí, ktorí sa zúčastnili tréningu, ktorý realizovala v rámci svojho výskumu, a ktorí si následne našli zamestnanie, vnímali ajvyššiu kvalitu zamestnania.

Dimenzie kariérovej adaptability, kompetencie a príklady zamerania cvičení na ich rozvíjanie

Dimenzie adaptability Kompetencia Príklady zamerania cvičení
Záujem Plánovanie Stanovovanie (krátkodobých aj dlhodobých) cieľov a plánovanie konkrétnych krokov k ich dosiahnutiu, využívanie rôznych stratégií, podpora zapájania sa…
Kontrola Uskutočňovanie rozhodnutí Podpora asertivity, sebadisciplíny pri uskutočňovaní rozhodnutí…
Zvedavosť Preskúmavanie Aktivity, ktoré podporujú sebareflexiu, preskúmavanie vlastných hodnôt, silných stránok (napr. kartičky na triedenie), zisťovanie informácií (napr. rozhovory s ľuďmi vo svojom okolí), experimentovanie, rolové hry (napr. výberový pohovor)…
Sebadôvera Riešenie problémov Podpora vytrvalosti a usilovnosti, ale aj prezentačných zručností, napr. diskusia o prekonávaní prekážok pri napĺňaní akčného plánu…

 

Prezentáciu z tretieho regionálneho klubu ZKPRK nájdete tu (len pre členov ZKPRK, je nutné sa prihlásiť).