Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa podieľa na tvorbe štandardov povolaní v kariérovom poradenstve pre Národnú sústavu povolaní. ZKPRK v rámci jej tvorby oslovilo viac ako 70 odborníkov z tejto oblasti s otázkou, akým spôsobom by mali byť povolania kariérového poradenstva klasifikované. Výsledky sú zhrnuté v nasledujúcom grafe:

vysledky ankety NSP

Medzisektorový prístup, napriek možným rizikám, sa zdá byť slovenskej komunite kariérového poradenstva naprijateľnejší – budeme teda navrhovať tri štandardy povolaní pre tri rôzne typy odborníkov v kariérovom poradenstve naprieč rôznymi sektormi (názvy sú len pracovné):

Druhá fáza konzultácie odbornej verejnosti pri tvorbe štandardov povolaní v kariérovom poradenstve sa týka konkrétnych odborných vedomostí, zručností a všeobecných predpokladov, ktoré by odborníci z kariérového poradenstva mali mať. Dovoľte nám obrátiť sa na vás s prosbou o vyplnenie druhého dotazníka, ktorého cieľom je zmapovať vedomosti, zručnosti a kompetencie odborníkov pracujúcich v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a ktorý nám pomôže pri vytváraní slovenských štandardov povolaní v tejto oblasti.

Skills2

Dotazník pozostáva z výrokov týkajúcich sa odborne relevantných vedomostí, zručností a kompetencií jednotlivé skupiny výrokov boli pritom vytvorené a navrhnuté jednak Medzinárodnou asociáciou pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) v r. 2003, ako aj Sieťou pre inovácie v kariérovom poradenstve v Európe (NICE) v roku 2015; všeobecné spôsobilosti sú z predvoleného zoznamu v rámci Národnej sústavy povolaní (NSP).

Pozývame Vás, aby ste sa v prvom kroku najskôr zaradili do skupiny, s ktorou sa najviac stotožňujete, a následne o hodnotenie výrokov (popisujúcich vedomosti, zručnosti a kompetencie) vzhľadom na ich dôležitosť, či potrebnosť vo vašej práci.

Dotazník nájdete na tejto adrese.—

Ďakujeme za vašu spoluprácu!