Chceme, aby mal na Slovensku každý človek pri výbere alebo zmene povolania možnosť obrátiť sa na niekoho, kto mu dokáže odborne poradiť a poskytnúť podporu pri rozhodovaní sa. Kariérové poradenstvo sa týka žiakov pri výbere štúdia, nezamestnaných, ktorí si hľadajú nové pracovné uplatnenie alebo rekvalifikačný kurz, ale aj zamestnancov, ktorí uvažujú o zmene profesie. Táto naša vízia potrebuje aj Vašu pomoc. Darujte nám 2% svojich daní.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa už tretí rok snaží plniť nasledovné ciele:

  • združovať a sieťovať odborníkov a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrej praxe z domova a zo zahraničia;
  • podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov pôsobiacich v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry;
  • šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a zlepšovať prístup k poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života;
  • presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.

Členovia Združenia okrem toho aktívne a s veľmi dobrým ohlasom vystupujú ako poradcovia a konzultanti na veľtrhoch vzdelávania a pracovných príležitostí (Kam na vysokú, Gaudeamus, Mladý tvorca, Job Expo a i.), na ktorých poskytujú odborné konzultácie a rady mladým ľuďom, zamestnaným i nezamestnaným dospelým, ako i rôznym iným špecifickým cieľovým skupinám v otázkach ich ďalšieho vzdelávacieho a profesionálneho vývinu, kariérového rastu a rozvoja kariéry.

Vaše finančné príspevky by sme radi využili na rozvoj činnosti Združenia smerom k svojim členom, partnerom aj širokej verejnosti. V roku 2017 sme sa stali odborným garantom výstav Kam na vysokú, pre členov plánujeme okrem workshopov a regionálnych klubov aj letnú školu kariérového poradenstva, chceme sa stať aktívnym členom medzinárodných organizácií a učiniť prvé kroky k tvorbe národnému štandardu kvality pre kariérové poradenstvo. Pomôžte nám!

Postup pre dve percenta_ZKPRK 2017

Vyhlásenie 2016 pre zamestnancov – predvyplnené ZKPRK

Tlačivá pre iné situácie (napr. právnická osoba)

V prípade, že ste pre ZKPRK v roku 2016 vykonávali dobrovoľnícku činnosť (napr. účasť na veľtrhoch, výpomoc pri organizácii rôznych aktivít) v rozsahu minimálne 40 hodín, máte možnosť darovať nám až 3% Vašich daní! Pre zaslanie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti kontaktujte hospodar @ zkprk.sk.