Asociácia výchovných poradcov sa rozhodla verejne vyzvať ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana k spolupráci na reformovaní jednej z dôležitých a dlhodobo neriešených oblastí školstva – kariérovej výchovy a poradenstva.

Napriek našej neustálej ochote spolupracovať na novom systémovom opatrení, ktoré by konečne začalo plnohodnotne riešiť problematiku detí súvisiacu s voľbou povolania, inklúziou detí nielen na školách, ale aj na trhu práce, sme do dnešného dňa k tejto pálčivej téme neboli prizvaní a ani nik z ministerstva školstva neprejavil záujem o odbornú diskusiu. Pán minister Peter Plavčan nereaguje na žiadne návrhy spolupráce či stretnutí, hoci verejne deklaruje spoluprácu so stavovskými organizáciami na tvorbe dôležitých dokumentov. Už v júni 2016 sme boli pri okrúhlom stole s pracovníkmi ministerstva školstva informovaní o aktuálne prebiehajúcej príprave legislatívnych zmien, strategických dokumentov v súvislosti s výchovným a kariérovým poradenstvom, ale do dnešného dňa nás nik neprizval k spolupráci na nich. Práve legislatívne nedostatky a neznalosť školského prostredia poukázali aj pri systéme duálneho vzdelávania na potrebu spolupráce s odborníkmi z praxe – výchovnými poradcami.
Od ministra školstva očakávame, že približne 2 000 výchovných poradcov už nebude musieť pri nových návrhoch zmien opäť iba konštatovať nesystémové a nefunkčné prvky a zásahy, ktoré ešte viac prehĺbia aktuálne problémy súvisiace s voľbou študijno-profesijnej dráhy každého mladého človeka.

Zdroj: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/otvoreny-list-asociacie-vychovnych-p/29663-clanok.html