Zástupcovia aktérov v oblasti vzdelávania dospelých v SR odovzdali 15.5.2018 ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí. Manifest je dokumentom Európskej asociácie vzdelávania dospelých (EAEA). Okrúhly stôl spojený s odovzdaním manifestu zorganizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR v spolupráci s Odborom celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

Generálna sekretárka Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých, Regina Ebner na stretnutí predstavila Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí a spolu s prezidentom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, Klaudiom Šilhárom, Manifest odovzdali ministerke školstva, Martine Lubyovej. Zúčastnení týmto manifestom navrhujú vytvoriť vzdelávajúce sa Slovensko vo vzdelávajúcej sa Európe, ktoré je schopné riešiť budúcnosť pozitívnym spôsobom a pomocou všetkých potrebných zručností, vedomostí a spôsobilostí. Navrhujú vynaložiť úsilie na postúpenie o jeden krok vpred a rozvíjanie spoločnosti, ktorá sa dokáže vyrovnať s výzvami súčasnosti. Takéto úsilie si v súčasnosti vyžaduje udržateľné investície do vzdelávania dospelých. Z dlhodobého hľadiska sa to vypláca z mnohých hľadísk, napr. konkurencieschopnosť, duševná pohoda a blahobyt, zdravé obyvateľstvo, rast a iné. Vzdelávanie dospelých môže pomôcť zmeniť životy a transformovať celú spoločnosť, pričom ide o ľudské právo a všeobecné blaho. Na tento účel je však potrebné vykonať náležité verejné investície do organizácií vzdelávania dospelých a učiacich sa.

Martina Lubyová, ministerka školstva SR na podujatí vyhlásila založenie novej podpory rezortu školstva v oblasti vzdelávania dospelých a predstavila Cenu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania. Pôjde o putovnú cena pre osobnosť alebo organizáciu vzdelávania dospelých. Cenu bude udeľovať minister školstva raz ročne v rámci Týždňa celoživotného učenia a Európskeho týždňa odborných zručností.

Manifest pre vzdelávanie dospelých bol upravený na slovenské pomery a oproti európskej verzii bude obohatený o nasledovnú kapitolu týkajúcu sa kariérového poradenstva pre dospelých:

Kariérové poradenstvo a vzdelávanie dospelých

Aby mohlo celoživotné vzdelávanie plniť funkcie popísané v tomto manifeste, musí byť občanom k dispozícii sieť podporných služieb, ktoré budú nie len informovať o možnostiach vzdelávania, ale aj aktívne zvyšovať vzdelávacie ašpirácie a posilňovať ich schopnosť samostatne a efektívne navigovať vlastnou kariérou. Súčasťou týchto služieb je kariérové poradenstvo. Kariérové poradenstvo nie je len nástrojom pre zosúladenie kariérového smerovania s predpokladmi, záujmami a potrebami trhu práce, alebo nástrojom pre zvýšenie návratnosti prostriedkov investovaných do vzdelávania – hoci obe tieto funkcie preukázateľne napĺňa. Kariérové poradenstvo je konkrétnym vyjadrením záujmu spoločnosti na tom, aby každý občan – osobitne tí, ktorí poradenskú podporu najviac potrebujú – našiel v spoločnosti miesto, kde dokáže najlepšie využiť svoje kompetencie, predpoklady a talenty. Takto sa kariérové poradenstvo stáva nie len nevyhnutnou podmienkou vzdelanostnej spoločnosti, ale aj nástrojom sociálnej súdržnosti, boja proti sociálnemu vylúčeniu a radikalizácii.

Výskumný dôkaz

Okrem nedostatku dostupných vzdelávacích príležitostí sú najväčšou prekážkou pri účasti na celoživotnom vzdelávaní občanov s nízkou kvalifikáciou najmä postojové bariéry. Ďalšieho vzdelávania sa nezúčastňujú, lebo ho vnímajú ako nepotrebné, nedosiahnuteľné alebo majú na základe predchádzajúcich negatívnych skúseností obavy, strach a málo sebadôvery. Individuálne kariérové poradenstvo vedie k prekonaniu týchto bariér – motivuje občanov zvýšiť si alebo získať novú kvalifikáciu, mení postoje k vzdelávaniu a práci, rozvíja samostatnosť a zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry. Poradenstvo jednotlivcom uľahčuje prechod medzi rôznymi životnými situáciami, napr. z nezamestnanosti na trh práce a opačne. Kvalitné a dostupné poradenstvo zmierňuje nesúlad medzi požiadavkami zamestnávateľov a dostupnými ľudskými zdrojmi na trhu práce, pretože pomáha jedincom zmeniť pracovné zaradenie a vzdelávať sa podľa vlastných predpokladov a potrieb trhu práce. Zároveň posilňuje geografickú a sektorovú mobilitu pracovnej sily.

Príklad dobrej praxe

Adam má ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore spoločné stravovanie. Študijný odbor si vybral kvôli tomu, že nemal dosť dobré známky na základnej škole a výber nechal na rodičoch. Po skončení školy ešte nikdy na trvalý pracovný pomer– vždy mal len  krátkodobé dohody o vykonaní práce, napríklad dokladanie tovaru a pomoc pri  pečení pekárenských výrobkov.

Počas krátkeho stretnutia s kariérovou poradkyňou na veľtrhu JobExpo si uvedomil, že sa nikdy realisticky nezamýšľal nad tým, akej práci by sa chcel v živote venovať. Na nasledujúcich stretnutiach s pomocou kariérovej poradkyne identifikoval silné komunikačné zručnosti a potenciálne predajné zručnosti, ako aj záujem o nové technológie. S podporou kariérovej poradkyne sa rozhodol absolvovať kurz predajných zručností, vďaka ktorému si našiel prácu ako predajca elektroniky. Po niekoľkých mesiacoch sa stal asistentom vedúceho predajne a pripravuje sa nastúpiť  na kurz manažérskych zručností, ktorý mu navrhol zamestnávateľ.

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia aktérov oblasti vzdelávania dospelých v SR:

 • Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR  (AIVD SR)
 • Asociácia univerzít tretieho veku (ASUTV)
 • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)
 • Národná agentúra Erasmus +
 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO)
 • Republiková únia zamestnávateľov (RUZ)
 • Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie (SAACV)
 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
 • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZPKPRK).

Zdroj fotiek: Facebook AIVD

Zdroj tlačovej správy: www.kvalifikacie.sk