Býva zvykom posledný deň v roku rekapitulovať najdôležitejšie udalosti, ktoré jeho priebeh poznačili. Aký bol rok 2018 v kariérovom poradenstve? Tu sú podľa nás tie najzaujímavejšie udalosti v jednotlivých sektoroch a naše zhodnotenie.

Školstvo: viac hláv neznamená viac rozumu

Podobne ako Učiace sa Slovensko v roku 2017, na začiatku roka 2018 vyvolala nadšenie tlačová správa Ministerstva školstva o tom, že kariérová výchova sa na školách stane prierezovou témou. V júni bol schválený národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý vyzerá naozaj veľmi sľubne. Kariérové poradenstvo sa dostalo do zákona o odbornom vzdelávaní – jeho definícia by síce mohla byť modernejšia (slová o „zosúlaďovaní kariérového vývinu“ a „diagnostickej činnosti na zisťovanie individuálnych predpokladov žiaka“ pôsobia veľmi anachronicky), ale do znenia sa po zásahu odbornej komunity dostali aj kariérová výchova a zručnosti pre riadenie kariéry.

V roku 2018 teda pokračovala silná dynamika v sektore školstva, ktorá má potenciál priniesť výsledky. Avšak zdá sa, že aj odborne zdatná ministerka má problémy osedlať a ukočírovať mnohohlavú hydru ministerstva, jeho priamo riadených organizácií a súkromných záujmov: po klinickej smrti Učiaceho sa Slovensko ťahá svoju brázdu na poli kariérového poradenstva ŠIOV, o národný projekt sa uchádza VÚDPaP, vlastnú predstavu presadzujú zamestnávatelia, rôzne iniciatívy rozvíjajú VÚC. Napriek sľubnému vývoju sa v roku 2018 stále čakáme na pozorovateľné zlepšenie v teréne – napríklad prostredníctvom rozviazania rúk výchovným poradcom. Podľa akčného plánu NPRVV by ho mal priniesť rok 2019…

Služby zamestnanosti: nárast počtu poradcov, ale aj ústup zo škôl

Na úradoch práce rok 2018 pokračoval v znamení posilňovania poradenských kapacít – v prvom štvrťroku bolo zamestnaných a vyškolených 128 nových odborných poradcov pre dlhodobo nezamestnaných. Zároveň bolo koncom roka spustené externé poskytovanie bilancie kompetencií. Aby sme neboli len pozitívni, v súlade so zásadou „dva kroky dopredu, jeden vzad“ prepustili v novembri úrady práce 60 poradcov špecializovaných pre prácu s mladými “akože-NEETmi” do 29 rokov – skončil projekt. Celkovo ale zostávajú služby zamestnanosti lídrom v poskytovaní kariérového poradenstva pre dospelých. Podľa EU je stále priestor pre ich väčšiu iniciatívu v kariérovom poradenstve aj pre iné cieľové skupiny, než nezamestnaných. Napríklad poradenské služby pri voľbe povolania boli v roku 2016 poskytnuté len 2% žiakom ZŠ a 5% žiakom SŠ a tendencia v ďalších rokoch je skôr klesajúca. Nezabúdajú úrady práce v tomto zmysle na svoju rolu pri poskytovaní kariérového poradenstva v školách tzv. preventívne poradenstvo? A ak dnes odborní poradcovia strávia v priemere 60% svojho času administratívnou činnosťou, kedy konečne príde reálna debyrokratizácia aj na úrady práce?

Poradenstvo pre dospelých: čakanie na Godota

Náš veľký prieskum potvrdil, že aj v roku 2018 pretrváva neutešený stav v kariérovom poradenstve pre dospelých. V spolupráci s AIVD bola vízia celoživotného poradenstva včlenená do Manifestu celoživotného vzdelávania, v Stratégii celoživotného vzdelávania navrhujeme konkrétne kroky, ako situáciu zlepšiť. Ale zdá sa, že celoživotné kariérové poradenstvo je aj v roku 2018 na Slovensku považované za luxus a ani v systéme uznávania kvalifikácii pre poradenstvo nezostal potrebný priestor. Dospelým teda dnes nezostáva nič iné, než súkromní poradcovia, alebo úrad práce. Ani Rím však nebol postavený za jeden deň a tak je treba v práci za dostupné a kvalitné poradenstvo pre dospelých pokračovať.

A čo odborná komunita?

Pre naše Združenie bol rok 2018 opäť plný aktivít. Zorganizovali sme desiatky klubov a propagačných aktivít, zverejnili sme viac ako 50 odborných článkov a aktívne sme sa snažili zapájať do všetkých procesov a diskusií o kariérovom poradenstve vo všetkých sektoroch.

Rok 2018 bol ale najmä rokom, v ktorom sme zasiali viaceré dôležité semienka: pustili sme sa do doteraz málo preskúmaných oblastí, vyvinuli sme štandard kvality pre kariérové poradenstvo, dotiahli sme ku nám akciu svetového formátu. Veríme, že prinesú svoje plody v roku 2019 a na dlhé roky po ňom.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu!