Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry oslovilo predstaviteľov demokratických politických strán s výzvou, aby vo svojich programových dokumentoch rozpracovali aj problematiku kariérového poradenstva. Uvedomujeme si, že v súčasnej situácii existuje množstvo oblastí, ktoré si na Slovensku zasluhujú prioritné riešenie. Sme ale presvedčení, že investícia do ľudského kapitálu občanov je dôležitou súčasťou komplexného rozvoja našej krajiny a dostupné a kvalitné kariérové poradenstvo je jej nevyhnutnou súčasťou. Zároveň pre skutočný rozvoj systému celoživotného kariérového poradenstva je potrebné, aby sa stalo politickou témou a aby už dnes boli pripravované konkrétne opatrenia, ktoré ho po najbližších parlamentných voľbách reálne zlepšia. Programovým koordinátorom politických strán sme zároveň zaslali niekoľko našich vlastných alebo preložených dokumentov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pri plánovaní konkrétnych opatrení pre náš sektor. V období pred parlamentnými voľbami budeme politické strany opäť oslovovať s otázkami týkajúcimi sa konkrétnych opatrení pre rozvoj celoživotného kariérového poradenstva.


Vážení členovia predsedníctva strany …,

Dovoľujeme si Vás osloviť v tomto období, keď viaceré politické strany v perspektíve blížiacej sa predvolebnej kampane pripravujú, predstavujú alebo intenzívne komunikujú svoj program. Ako profesijné združenie odborníkov a poskytovateľov kariérového poradenstva si dovoľujeme adresovať vám túto výzvu na zohľadnenie a rozpracovanie problematiky celoživotného kariérového poradenstva v kontexte celoživotného vzdelávania v programe Vašej politickej strany.

Celoživotným kariérovým poradenstvom rozumieme škálu aktivít, ktoré umožňujú občanom v akomkoľvek veku a v rôznych životných situáciách identifikovať schopnosti, kompetencie a záujmy pre vykonávanie vzdelávacích a pracovných rozhodnutí a riadenie svojej individuálnej životnej cesty vo vzdelávaní, práci a iných kontextoch. Dostupné a kvalitné kariérové poradenstvo na úrovni iniciálneho vzdelávania prispieva k zlepšovaniu vzdelávacích výsledkov, znižovaniu predčasného odchodu zo vzdelávania a zosúladeniu dopytu a ponuky po kvalifikovanej pracovnej sile. V oblasti celoživotného vzdelávania zvyšuje kariérové a vzdelávacie ašpirácie občanov, zvyšuje efektivitu investícií do celoživotného vzdelávania, znižuje postojové bariéry zabraňujúce účasti na vzdelávacích aktivitách – osobitne u občanov s nízkou kvalifikáciou. Z hľadiska širších sociálnych a ekonomických dopadov kariérové poradenstvo rozvíja samostatnosť občanov, urýchľuje prechod medzi rôznymi životnými situáciami (napr. z nezamestnanosti na trh práce), zmierňuje nesúlad medzi požiadavkami zamestnávateľov a trhom práce. Zároveň posilňuje geografickú a sektorovú mobilitu pracovnej sily a flexibilitu trhu práce,  zamedzuje sociálnemu vylúčeniu a znižuje riziko radikalizácie.

Pozorne sme si preštudovali publikovaný program politickej strany … a napriek nesporne konštruktívnym návrhom v oblasti vzdelávania, trhu práce a sociálnej politiky v ňom vnímame priestor pre ďalšie rozpracovanie oblasti celoživotného kariérového poradenstva. Rozumieme, že existuje veľké množstvo oblastí, ktoré môžu byť právom považované za prioritné. Sme ale presvedčení, že investícia do ľudského kapitálu občanov je dôležitou súčasťou komplexného rozvoja našej krajiny a dostupné a kvalitné kariérové poradenstvo je jej nevyhnutnou súčasťou.

Naše občianske združenie pripravilo alebo zverejnilo niekoľko dokumentov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre prípravu opatrení riešiacich túto problematiku (pozri prílohu). Dovoľujeme si Vás vyzvať na zohľadnenie problematiky celoživotného kariérového poradenstva vo Vašom programe. Naši experti sú k dispozícii pre prípadné konzultácie pripravovaných návrhov týkajúcich sa tejto oblasti s členmi relevantných expertných skupín vašej strany. Zároveň si dovoľujeme dať Vám do pozornosti svetový kongres kariérového poradenstva, ktorý sa koná v Bratislave v dňoch 11.-13. septembra. Táto udalosť bude príležitosťou zoznámiť sa so svetovou špičkou v oblasti výskumu, praxe a tvorby politík kariérového poradenstva – srdečne pozývame k účasti relevantných expertov z vašej strany.

S touto výzvou oslovujeme všetky demokratické politické strany, uchádzajúce sa o hlas občanov v najbližších parlamentných voľbách.

S úctou,

Tomáš Šprlák, predseda ZKPRK

 

Príloha: Zoznam dokumentov a zdrojových materiálov

  1. Správa s prieskumu: Súčasný stav celoživotného kariérového poradenstva na Slovensku
  2. Návrh Stratégie celoživotného kariérového poradenstva 2019 – 2024
  3. Toolkit Európskej siete kariérového verejných služieb zamestnanosti pre kariérové poradenstvo v rezorte práce
  4. Komuniké Medzinárodného centra pre rozvoj kariéry a verejnú politiku – výzvy na programové priority
  5. Odporúčania pre rozvoj politík celoživotného poradenstva (publikácia European Lifelong Guidance Network)
  6. Hooley, T. – Dodd, V.: Ekonomické prínosy kariérového poradenstva. In: Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, roč. 2015, č. 8, s. 27-48.
  7. Príklad dobrej praxe: Gatsby benchmark pre kariérové poradenstvo na základných a stredných školách
  8. Príklad dobrej praxe: Kariérové vouchery pre financovanie celoživotného poradenstva pre dospelých

 

Texty listov zaslaných predstaviteľom a programovým koordinátorom demokratických politických strán:

Vyzva karierove poradenstvo 2019 KDH

Vyzva karierove poradenstvo 2019 Most Híd

Vyzva karierove poradenstvo 2019 OĽANO

Vyzva karierove poradenstvo 2019 PS

Vyzva karierove poradenstvo 2019 SaS

Vyzva karierove poradenstvo 2019 Smer-SD

Vyzva karierove poradenstvo 2019 Spolu

Vyzva karierove poradenstvo 2019 Za ľudí